Frisian

Frysk


Frisian

Frisian is a Germanic language, endangered and divided in three dialects, located in non-contiguous territories in Holland and Germany. Those are: Western Frisian in the Netherlands, and Eastern Frisian and Northern Frisian in Germany. Frysk is the native name in Western Frisian, the only variety with a developed literary standard.

->

 

Frysk

Frisiera hizkuntza Germaniarra da, eta arriskuan dago. Hiru dialekto bereizten dira, hizkuntzan eta geografian, ukipenik gabeko hiru lurraldetan mintzatzen baitira: Mendebaldeko Frisiera Holandan, eta Alemanian Ekialdeko Frisiera eta Iparraldeko Frisiera. Mendebaldeko Frisierak soilik garatu du estandar idatzi bat, eta hartan hizkuntzari Frysk esaten zaio.Western Frisian (Friesland)

Western Frisian or Frysk is the variety of Frisian best established. It is spoken in Frisia proper, the Friesland province (Dutch name) of the Netherlands, called Fryslân in the native language. The capital of that region is Ljouwert. There are some 400,000 Frisian speakers here. There are also many speakers of Frisian scattered around Holland, mainly in Amsterdam. We have an additional list of placenames for places outside Frisia but in the Netherlands.

->

 

Frysk (Fryslân)

Berez Frisia izenarekin ezagutzen dugun lurraldea Holandan dago, eta Mendebaldeko Frisieraren eremua da hau. Probintziari Friesland esaten zaio holandesez eta Fryslân jatorrizko hizkuntzan. Hiriburua: Leeuwarden (frisieraz Ljouwert). 400.000 hiztun inguru dira. Holandan zehar ere bizi da hainbat frisiar, eta beste zerrendatxo bat ere badugu, Frisiaz kanpoko Holandako izenenentzat.

Holandesez / Dutch

Mendebaldeko Frisieraz / Western Frisian

* Friesland

* Fryslân

Aalsum

Ealsum

Achtkarspelen

Achtkarspelen

Aengwirden

Eangwirden

Ameland

Amelân

Ameland

It Amelân

Anjum

Eanjum

Baarderadeel

Baarderadiel

Barradeel

Barradiel

Bergum

Burgum

Bergumermeer

Burgumermar

Berlikum

Berltsum

Birdaard

Burdaard

Bolsward

Boalsert

Boornsterhem

Boarnsterhim

Bozum

Boazum

Broeksterwoude

Broeksterwâld

Buitenpost

Bûtenpost

Damwoude

Damwâld

Dokkum

Dokkum

Dongeradeel

Dongeradiel

Doniawerstal

Doanjewerstâl

Ferwerderadeel

Ferwerteradiel

Franeker

Frjentsjer

Franekeradeel

Frjentsjerteradiel

Gaasterland

Gaasterlân

Gaasterland-Sloten

Gaasterlân-Sleat

Gorredijk

De Gordyk

Grouw

Grou

Hardegarijp

Hurdegaryp

Harlingen

Harns

Haskerland

Haskerlân

Heerenveen

It Hearrenfean

Hemelum

Himmelum

Hemelumer Oldeferd

Himmelumer Aldeferd

Hennaard

Hinnaard

Hennaarderadeel

Hinnaerderadiel

Het Bildt

It Bilt

Het Heidenschap

It Heidenskip

Hidaard

Hidaard

Hindeloopen

Hylpen / Hynljippen

Holwerd

Holwert

Idaarderadeel

Idaarderadiel

IJlst

Drylts

IJsbrechtum

Ysbrechtum

Indijk

Yndyk

Kollum

Kollum

Kollumerland

Kollumerlân

Kollumerpomp

Kollumerpomp

Kollumerzwaag

Kollumersweach

Kornwerd

Koarnwert

Leeuwarden

Ljouwert

Leeuwarderadeel

Ljouwerteradiel

Lekkum

Lekkum

Lemmer

De Lemmer

Lemsterland

Lemsterlân

Lippenhuizen

Lippenhuzen

Littenseradeel

Littenseradiel

Luxwoude

Lûkswâld

Menaldumadeel

Menameradiel

Miedum

Miedum

Nij Beets

Nij Beets

Nijefurd

Nijefurd

Noordwolde

Noardwâlde

Olterterp

Olterterp

Oost-Dongeradeel

East-Dongeradiel

Oosternijkerk

Easternijtsjerk

Oosterwolde

Easterwâlde

Oostrum

Eastrum

Ooststellingwerf

Eaststellingwerf

Opsterland

Opsterlân

Poppingawier

Poppenwier

Raard

Raard

Rauwerd

Raerd

Rauwerderhem

Raarderhim

Scharsterland

Skarsterlân

Schiermonnikoog

Skiermûntseach

Schoterland

Skoatterlân

Schoteruiterdijken

Skoatter Uterdiken

Siegerswoude

Sigerswâld

Sijbrandaburen

Sibrandabuorren

Sloten

Sleat

Smallingerland

Smellingerlân

Sneek

Snits

Stavoren

Starum

Terhorne

Terherne

Terkaple

Terkaple

Terschelling

Skylge

Tietjerksteradeel

Tytsjerksteradiel

Ureterp

Oerterp

Utingeradeel

Utingeradiel

Vlieland

Flylân

West-Dongeradeel

West-Dongeradiel

Weststellingwerf

Weststellingwerf

Wierum

Wierum

Witmarsum

Wytmarsum

Wons

Wûns

Wonseradeel

Wûnseradiel

Workum

Warkum

Wymbritseradeel

Wymbritseradiel

Ypecolsga

Ypekolsgea


Frisian outside Frisia in the Netherlands

Holandesez / Dutch

Mendebaldeko Frisieraz / Western Frisian

* Nederland

* Nederlân

Groningen

Grins

Leiden

Leie

Tilburg

Tilburch

Utrecht

Utert,

Wageningen

Weinum

Zwolle

SwolleEastern Frisian (Saterland)

Eastern Frisian is spoken in only 3 towns (indicated in our table), in the Saterland region of Germany, west of Oldenburg. There are only some 1,000 speakers left. This variety of Frisian is called Saterländisch or Saterfriesisch in German, Seeltersk or (more correct) Seelterfräisk in the local language, and Sealtersk or Sealterfrysk in standard Western Frisian.

->

 

Seelterfräisk (Seelterlound)

Ekialdeko Frisiera soilik hiru herritan hitz egiten da (hiruak markatuak gure taulan), Alemania mendebaldeko Saterland eskualdean, Oldenburgetik mendebaldera. Mila hiztun-edo geratzen dira. Hango hizkuntzari Saterländisch edo Saterfriesisch esaten zaio alemanez, Seeltersk edo (zuzenago) Seelterfräisk bertako frisierazko aldaeran, eta Sealtersk edo Sealterfrysk mendebaldeko frisiera estandarrean.


Alemanez / German

Ekialdeko Frisieraz / East Frisian

Barsel

Beersel

Betholt

Betholt

Eliesabethfeen

Liesbethfeen

Friesoythe

Ait

Langhorst

Longhorst

Leer

Liir

Ramsloh

Romelse (1)

Saterland [eskualdea / region]

Seelterlound / Sealterlân (2)

Scharrel

Schäddel (1)

Sedelsberg

Sedelsbirg

Strücklingen

Strukelje (1)

(1) Frisieraz mintzo diren 3 herriak. Beste herrietan ez da frisieraz egiten / The 3 Frisian-speaking towns. Frisian is not spoken in the rest of towns mentioned.
(2) Izena mendebaldeko frisiera estandarrean / Name in standard West Frisian


North Frisia

The North Frisians live in the German-Danish western coastal border area of Schleswig north of Husum and adjacent islands of Föhr, Amrum, Sylt, Helgoland, and the Halligen Islands. Formerly extended to the island of Wangerooge and adjacent Denmark, but there are no speakers in Denmark currently. In Germany there are some 10,000 speakers, but only the Ferring dialect of Föhr and Amrum is actively used by some 2,000 people. The whole area now has a distribution of 82% Germans, 10% mainly German-speaking Frisians and 8% mainly German-speaking Danes. The Frisians here say Fraschlönj for their Homeland, Frisia. The Danish names in the Frisian area are not entirely settled. Neither is the North Frisian orthography.

Check also the page for Slesvig, for cross-border German-Danish minorities of this region.

->

 

Fraschlönj

Ipar Frisiarrak Hego Slesvig-eko kostaldean bizi dira, Danimarka eta Alemaniaren mugaldean, inguru eleanitz batean. Uharte hauetan, zehazki: Husum, Föhr, Amrum, Sylt, Helgoland, eta Halligen uharteetan. Lehen baita Wangerooge uhartean eta Danimarkako ondoko lurretan, baina jada ez da hiztunik geratzen Danimarkan. Eskualde honetan gaur egunean, alemanak dira gehienak (%82), gehienbat alemanez mintzo diren frisiarrak %10 dira eta gehienbat alemanez mintzo diren daniarrak %8. Guztira 10.000 hiztun izango dira, baina bizitasuna soilik Ferring dialektoak dauka Föhr eta Amrum-en, 2.000 hiztunekin. Inguru honetako izen daniarrak ez daude oso finkaturik, ezta Ipar Frisieraren ortografia

Ikus, halaber, Slesvig eskualderako dugun orria, muga inguru hauetako gutxiengo aleman eta danierren berri izateko.

 

Alemanez / German

Ipar Frisieraz / North Frisian

Danieraz / Danish

Amrum [uhartea / island]

Oomram

Amrum / Amrom

Bredstedt

Bräist

Bredsted

Föhr [uhartea / island]

Feer

Før

Husum

Hüsem

Husum

Niebüll

Naibel

Nibøl / Nybøl

Schleswig

Slaswik

Slesvig

Sylt [uhartea / island]

Söl

Sild

Westerland

Wästerlönj

Vesterland

Wyk

Bi de Wik

VykMapak / Maps

Mapak beste leiho batean irekiko zaizkizu.
Maps will open in a new window.

Holandako eskualde frisiarra, hiri nagusiekin (frisieraz)
Frisian region in the Netherlands, with main cities (in Frisian)

Holandako Frisiaren kokapena
Location of Frisia in the Netherlands.

Iparraldeko Frisia, Alemania eta Danimarkaren artean. Itsas naturguneen mapa bat da.
North Frisia, in the German/Danish border area. It is a map of marine natural areas.


Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak
Your comments, corrections, additions

->

geonative@oocities.com


GeoCities© GeoNative [http://geonative.home.ml.org]
Maintained by
Luistxo Fernandez and hosted by GeoCities
Get your own
Free Home Page