Alphabet Street
Transliterations and special characters

Transliterazioak eta karaktere bereziak


Important!

We are currently reforming this Alphabet Street section. For GeoNative pages updated before 1999, go to the old version. For new pages, updated since 1999, follow here.

Adi!

Alphabet Street atala eraldatzen ari gara. Orri zaharrei dagokienez (1999 baino lehen eguneratuak), atal zaharreko konbentzioak daude indarrean (ikus hemen). Orri berrietarako, segi hemen.Special characters

This section of GeoNative deals with accents, special characters, diacritic signs and transliteration systems. Many languages using latin alphabets use particular signs, and other languages use non-latin alphabets. How to display names in those languages here at GeoNative or elsewhere? There is the possibility of using special HTML encodings, but you need special software to view names encoded in that manner.

However, the pages at GeoNative are not encoded that way. Instead, they follow the most widely used standard [ISO/IEC 8559-1] of the WWW, also called Latin-1 character set.

So, we have opted to use the characters available in the HTML coding of Latin-1 (complete list available here), and when other characters appear, subsitute them with other conventions, as underlined text or characters with strokes.

 

Karaktere bereziak

GeoNativeko atal hau azentu, karaktere berezi, zeinu diakritiko eta transliterazio sistemez aritzeko osatu dugu.Jakina denez, hizkuntza askok ez dute gure alfabeto latinoa erabiltzen, eta geure alfabeto bera darabiltenen artean askok karaktere eta zeinu bereziak dituzte. Nola idatzi hizkuntza horietako izenak zuzen? Badaude web orriak egiteko darabilgun HTML hizkuntza kode bereziz hornitzeko modu batzuk, beste alfabeto batzuetan idatzi ahal izateko, baina software berezia behar duzu eta testu Latino arrunta ezin da aldi berean erabat zuzen ikusi.

Beraz, GeoNativeko orriak ez daude horrela kodetatuta, estandar hedatuenean eta arruntenean baizik ISO/IEC 8559-1 edo Latin-1 estandarrean.

Beraz, Latin-1 sortako HTMLko kode erabilgarri guztiak baliatuko ditugu (ikus zerrenda osoa hemen). Beste karaktere batzuk ageri direnean, beste konbentzio batzuk erabiliko ditugu, horien artean, azpimarratutako edo marraz gurutzatutako testua.Displayable characters

These are the characters that can be displayed using their HTML value in the encoding [ISO/IEC 8559-1 or Latin-1] that we use at GeoNative:

Ikus daitezkeen karaktereak

Hona GeoNative-n darabilgun HTML kodearekin [ISO/IEC 8559-1 edo Latin-1] zuzenean idatz daitezkeen karaktereak :

 
Áá Àà Ââ Ãã Ää Åå Ææ Çç Èè Éé Êê Ëë Ìì Íí Îî Ïï Ññ Óó Òò Ôô Öö Õõ Øø ß Ùù Úú Ûû Üü ÿ Ÿ Œ œ


Glossary of diacritics

We type those characters above just that way in GeoNative. For other characters that we cannot display, we substitute the undisplayable characters by others; for instance, [a + circumflex] instead of [a + breve] for Romanian. Otherwise we use HTML tricks as underlined text or characters with strokes.

Here there is a glossary of the most usual diacritics and special characters that appear in our pages, so you can know which characters are substituted in each case when we mention "breves" and "ogonek" signs:

Diakritikoen hiztegia

Goiko karaktere horiek behar direnean, halaxe idazten ditugu GeoNativen. Gainerakoentzat, taula bakoitzean konbentzio jakin batzuk hartu ditugu. Esate baterako, errumanieraz [a + breve] behar da, eta horren ordez [a + circumflex] erabiltzen dugu. Beste karaktere batzuk ageri direnean, beste konbentzio batzuk erabiliko ditugu, horien artean, azpimarratutako edo marraz gurutzatutako testua.

Hemengo taula hauetan dituzu diakritiko eta karaktere berezi ohikoenak, jakiteko zertaz ari garen "caron" edo "ogonek" diogunean. Ingelesezko izenekin utzi ditugu, lana aurreratzeko.Transliterations

When we deal with languages written in script other than Latin, we choose the transliteration or romanisation way. For instance, in the page for Kalmykia, a nation within the Russian Federation, we include the Kalmyk alphabet, the standard romanisation scheme used for it, and the conventions or adaptations added for GeoNative:

Transliterazioak

Alfabeto latinoan idazten ez diren hizkuntzen kasuan, transliterazioa da konponbidea. Esate baterako, Kalmukiarako orrialdean, Kalmukera idazteko erabiltzen den alfabeto zirilikoa jarri dugu taula batean. Horrekin batera, hura transliteratzeko erabiltzen den estandarra, eta GeoNativen gehitutako konbentzio edo egokitzapenak:Our sources

Cyrillic alphabet sets, compiled by Thomas Tvegaard can be found at http://www.oocities.org/Athens/Ithaca/2286.

Most transliteration standards follow the guidelines of the Institute of the Estonian Language [http://www.eki.ee], designed for the KNAB Place Names Database proyect. Those are based mostly in the GOST 1983 standard, devised by authorities of the Soviet Union, sanctioned as an international standard by the United Nations UNGEGN conference of Montreal 1986. References sent by Peeter Päll.

Iturriak

Alfabeto zirilikoen sortak, Thomas Tvegaardek bilduak, hemen aurki daitezke: http://www.oocities.org/Athens/Ithaca/2286

Transliteratzeko darabilzkigun sistemak, Estoniako Hizkuntz Institutuaren estandarretan oinarritzen dira [http://www.eki.ee]. Haien KNAB toki-izenen datubaserako eratuko dituzte estandarrok. Sistema horiek Sobier Batasuneko GOST 1983 sisteman oinarritzen dira eta era berean, GOST sistemak nazioarteko estatusa dauka, Nazio Batuek UNGEGN Montreal bileran onartu baitzituen1986an. Erreferentzia hauek Peeter Päll-i esker eskaintzen ditugu hemen.Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak
Your comments, corrections, additions

->

geonative@oocities.com


GeoCities© GeoNative [http://geonative.tsx.org]
Maintained by
Luistxo Fernandez and hosted by GeoCities
Get your own
Free Home Page