Iwer Mech

Meng Kolleegen

Meng Hobbyen

Meng Fotoen

Meng best Frendin dat ass d'Jess
 
et huet geng gut an der Kopp
 
héi op der foto ass et nach rout
 
mee lo ass er schwaarz
 
 
Foto kent no
1