EUSKALERRIKO ARMAK ETA BANDERAK

ARMAS Y BANDERAS DEL PAIS VASCO

ARMS AND FLAGS OF THE BASQUE COUNTRY

 

 

AURREKARIAK – ANTECEDENTES - ANTECEDENTS

KANTAURIAR-NAFARREN BANDERA (1838)

Euskal abertzaletasunaren aintzindaria zan Augustin Xahok Euskalerrirako asmaturiko bandera.

Xahorentzat euskaldunak aintzinako kantauriarren ondorengoak ziran.

 

BANDERA DE LOS CÁNTABRO-NAVARROS (1838)

Bandera de Euskalerria ideada por el precursor del nacionalismo vasco Augustin Chaho.

Para Chaho los vascos eran descendientes de los antiguos cántabros.

 

FLAG OF THE CANTABRIAN-NAVARRESE PEOPLE (1838)

Euskalerria's flag designed by the predecessor of the Basque nationalism Augustin Chaho.

For Chaho the Basques were descendants from the ancient Cantabrians.

 

IRURAK BAT PROBINTZIA AIZTEN BANDERA (1859)

Irurak Bat probintzia aizten Batzar Politikoak XVIII mendeko azkenaldia danik batzartzen ziran arren 1800enean hartu eban sistema honek Erret Baimena koordinazio politikorako erakunde publiko bihurtuz. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako Diputazioetako ahaldunek osatzen  ebazan.

“Real Sociedad Bascongada de Amigos del País”-en (1764-5) anagrama bere ikur bihurtu zan eta honegaz zigilatzen eben batzar-agiriak 1816tik 1876ra bitartean hiru probintzien batasun politikoa adieraziz. 1859an asmatu zan guztientzako bandera.

1860ko hamarkadan, Baskongadetako Gobernu Konfederaltzat hartu leiz  hain garrantzia handia hartu eben eta.

 

BANDERA DE LAS TRES PROVINCIAS HERMANAS IRURAC BAT (1859)

Las Conferencias Políticas de las tres provincias hermanas Irurac Bat (las tres son una) se vinieron celebrando desde el último tercio del siglo XVIII,

aunque fue en 1800 cuando este sistema obtuvo la Sanción Real, convirtiéndose en un organismo público de coordinación política. Estaba formado

por comisionados de las Diputaciones Forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

El anagrama de la “Real Sociedad Bascongada de Amigos del País” (1764-5) se convirtió en su divisa, con la que sellaban las actas desde 1816 a 1876, simbolizando la unión política de las tres provincias. En 1859 se creó la bandera común.

En la década de 1860 adquirieron tanta importancia que se puede considerar como el Gobierno Confederal Vascongado.

 

FLAG OF  ALL THREE SISTER PROVINCES IRURAC BAT (1859)

The Political Conferences of all three sister provinces Irurac Bat (the three are one) were come celebrating from the last third of the century XVIII, though it was in 1800 when this system obtained the Royal Sanction, being converted into a public organism of political coordination. It was formed by commissioners of the Foral Deputations of Biscay, Guipuscoa and Alava.

The anagram of the "Real Sociedad Bascongada de Amigos del País"  was converted in its seal with which they were sealing  the minutes from 1816 to 1876, symbolizing the political union of all three provinces. In 1859 the common flag was created.

In the decade of 1860 they acquired so many importance that it can to consider as the Confederal Vascongade Government.

 

“LAURAK BAT” BANDERA

“Laurak Bat” banderea, zeinek, hegoaldeko lau euskal herrialdeen irudikapen legez, Victor Hugoren 80. urteurreneko manifestaldi nagusian hartu eban parte, 1881ko zezeilaren 27an.

 

BANDERA “LAURAK BAT”

Bandera de “Laurak Bat” que figuró, como representación de las cuatro regiones vascas peninsulares, en la gran manifestación en honor del 80 aniversario de Victor Hugo el 27 de Febrero de 1881, en París.

 

“LAURAK BAT”  FLAG

Flag of Laurak Bat that figured, as representation of all four Basque peninsular regions, in the great manifestation in honor of Victor Hugo's 80th anniversary on February 27, 1881 in Paris.

 

 

LAURAK BAT EZKUDUA EDO LAUBURUARENA: Bertsio ezbardinak, azkena errepublika zaleena

ESCUDO DE LAURAK BAT O DEL LAUBURU: Varias versiones; la última de carácter republicano

SHIELD OF LAURAK BAT OR LAUBURU: Several versions; the last one had a republican character

 

ARANA-GOIRI ANAIEN PROIEKTUAK

PROYECTOS DE LOS HERMANOS ARANA-GOIRI

PROJECTS OF THE BROTHERS ARANA

 

BIZKAIKO IKURRIÑA (1894)

Arana-Goiri anaiek egina Bizkaia burujabearentzat. Bilboko “Euskeldun Batzokija”-n jaso zan lehen aldiz 1894ko uztailaren 14an.

Kolore gorriak Bizkaiko herria (arraza) adierazten dau; kurutze berdeak Lege Zaharrak; eta guztien ganean, kurutze zuria, Jaungoikoaren seinale.

Eusko Alderdi Jeltzaleak bereganatu eban 1895ean, eta 1933an Euskalerriaren ikurtzat hartu.

 

BANDERA DE VIZCAYA (1894)

Diseñada por los hermanos Arana-Goiri para Vizcaya independiente. Se izó por primera vez en el “Euskeldun Batzokija” de Bilbao el 14 de julio de 1894. El fondo rojo simboliza al pueblo vizcaíno (la raza); el aspa verde las “Leyes Viejas” (los Fueros); y sobre ambos, la cruz blanca, símbolo de Dios.

El Partido Nacionalista Vasco la adoptó como propia en 1895, y como símbolo del País Vasco en 1933.

 

FLAG OF BISCAY (1894)

Designed by the Arana brothers for independent Biscay. It was hoisted by the first time in the "Euskeldun Batzokija"

of Bilbao on July 14, 1894. The red bottom symbolizes the Biscayan people (the race); the green saltire, the " Old Laws " (the Fueros); and over them, the white cross, God's symbol.

The Basque Nationalist Party adopted it like own in 1895, and as symbol of the Basque Country in 1933.

 

                       

EUZKADIKO KONFEDERAZIOAREN BANDERA ETA ESTANDARTEAREN PROPOSAMENA (1907)

Luis Arana-Goiriren proposamena. Bai hau zein ondorengoak, proposamen hutsean geratu ziran.

 

PROPUESTA DE BANDERA Y ESTANDARTE DE LA CONFEDERACIÓN EUZKADIANA (1907)

Propuesta de Luis Arana-Goiri. Tanto ésta como las siguientes quedaron en proyecto.

 

PROJECT OF FLAG AND STANDARD OF THE BASQUE CONFEDERATION (1907)

Projected by Luis Arana-Goiri.This flag and the following ones stayed in project.

 

ARABAKO ESTATUAREN BANDERA (Luis Arana 1907)

BANDERA DEL ESTADO DE ÁLAVA (Luis Arana 1907)

FLAG OF THE STATE OF ALAVA (Luis Arana 1907)

 

                       

BIZKAIA ESTATUAREN BANDERA ETA ESTANDARTEA (Luis Arana 1907)

BANDERA Y ESTANDARTE DEL ESTADO DE VIZCAYA (Luis Arana 1907)

FLAG AND STANDARD OF THE STATE OF BISCAY (Luis Arana 1907)

 

GIPUZKOA ESTATUAREN BANDERA (Luis Arana 1907)

BANDERA DEL ESTADO DE GUIPÚZCOA (Luis Arana 1907)

FLAG OF THE STATE OF GUIPUSCOA (Luis Arana 1907)

 

LAPURDIKO ESTATUAREN BANDERA (Luis Arana 1907)

BANDERA DEL ESTADO DE LABOURD (Luis Arana 1907)

FLAG OF THE STATE OF LABOURD (Luis Arana 1907)

 

NAFARROAKO ESTATUAREN BANDERA (Luis Arana 1907)

BANDERA DEL ESTADO DE  NAVARRA (Luis Arana 1907)

FLAG OF THE STATE OF NAVARRE (Luis Arana 1907)

 

ZUBEROAKO ESTATUAREN BANDERA (Luis Arana 1907)

BANDERA DEL ESTADO DE SOULE (Luis Arana 1907)

FLAG OF THE STATE OF SOULE (Luis Arana 1907)

 

EUSKALERRIKO IKURRIÑA

LA BANDERA VASCA

THE BASQUE FLAG

EUSKALERRIA ETA EUSKAL KOMUNITATE AUTONOMOAREN  IKURRINA

1936an, herriak ikurrina onartu ebala ikusirik eta Aznar kontseilari sozialistaren proposamenez, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Autonomi Erkidegoarentzat hartu eban. Franco Jeneralak debekatu eban 1938an (Frantziaren menpeko probintzietan erabiltzen zan) eta barriro legeztatu zan 1977an. Urte bi geroago Eusko Jaularitzak barriro jarri eban Euskadiko A.E.aren bandera lez.

Zazpi probintzietako jende guztiak onartu dau bere bandera lez.

 

BANDERA DEL PAÍS VASCO Y DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA

En 1936, en vista de que el pueblo había aceptado la ikurriña y a propuesta del consejero socialista Aznar, el Gobierno Vasco la adoptó como enseña de la Comunidad Autónoma Vasca. El general Franco la prohibió en 1938 (se sigió utilizando en las provincias bajo soberanía francesa) y se volvió a legalizar en 1977.

Dos años más tarde el Gobierno Vasco la volvió a adoptar como bandera de la C.A. Vasca.

La gente de las siete provincias la ha adoptado como propia.

 

FLAG OF THE BASQUE COUNTRY AND THE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY

In 1936, due to the fact that the people had accepted the "ikurrina" and at the suggestion of the socialistic counselor Aznar, the Basque Government adopted it as flag of the Autonomous Basque Community.

The general Franco prohibited it in 1938 (it was continued using in the provinces under French sovereignty) and returned to legalize in 1977. Two years later  the Basque Government turned to adopt it as flag of the Basque A.C.

The people of all seven provinces have adopted it like own.

 

 Ikurrinaren irudikapenak (balkoiak eta abarrerako)

Representaciones de la Ikurrina (para balcones, etc.)

Representations of the Ikurrina (for balconies, etc.)

EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOKO ARMARRIA

ESCUDO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO

C.o.A. OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF THE BASQUE COUNTRY

 

EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOAREN ARMARRIA

1936an Eusko Jaurlaritzak onartu ebazan komunitate autonomoaren armak Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroakoak barne direla. 1939an, Franco jeneralak autonomi estatutua desegin eban eta ezkudu honen erabilera  debekatu. 1978an barriro onartu zan Euskal Autonomi Erkidegoaren estatutua eta 1936ko armak berreskuratu ziran. Nafarroako gobernuaren eskariz, Konstituzio Auzitegiak Nafarroako kateak kenarazi eban 1986ko auzi baten bidez eta orain azpi gorria baino ez da agertzen.

 

ESCUDO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA

En 1936 el Gobierno Vasco aprobó un escudo de armas en el que se incluían las de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. En 1939, el general Franco anuló el estatuto de autonomía prohibiendo el uso de este escudo. En 1978 se aprobó de nuevo el estatuto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, rescatándose las armas de 1936. A petición del gobierno de Navarra, el Tribunal Constitucional obligó a quitar las cadenas de Navarra en una sentencia de 1986, quedando actualmente tan sólo el fondo rojo del escudo.

 

ARMS OF THE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY

In 1936 the Basque Government approved a coat of arms in which those of Alava , Biscay, Guipuzcoa and Navarre were included. In 1939, the general Franco annulled the statute of autonomy prohibiting the use of this shield. In 1978 the statute of the Autonomous Community of the Basque Country was approved again, the arms of 1936 being rescued. By request of the government of Navarre, the Constitutional Court bound to remove the chains of Navarre in a judgment of 1986, staying nowadays only the red bottom of the shield.

 

EUSKALERRIKO IPARRALDEA

EL PAIS VASCO CONTINENTAL

THE CONTINENTAL BASQUE COUNTRY

    by Pascal Vagnat (Les emblèmes de France)

 

IPARRALDEKO ARMAK (Frantziaren menpean)

ARMAS DEL PAÍS VASCO CONTINENTAL (bajo soberanía francesa)

ARMS OF THE CONTINENTAL BASQUE COUNTRY (under French sovereignty)

 

              

 

FRANTZIAKO ATLANTIAR-PIRINIOETAKO DEPARTAMENTUAREN ARMAK ETA BANDERA

Iparraldeko hiru lurraldeak departamentu horren barne dagoz Biarnogaz batera.

 

ARMAS Y BANDERA DEL DEPARTAMENTO FRANCÉS DE LOS PIRINEOS ATLÁNTICOS

Las tres regiones vascas continentales pertenecen a este departamento junto con Béarn.

 

ARMS AND FLAG OF THE FRENCH DEPARTMENT OF THE ATLANTIC PYRENEES

All three Basque continental regions belong to this department together with Béarn.

 

EUSKALERRIKO ARMARRIA

ARMAS DEL PAIS VASCO

ARMS OF THE BASQUE COUNTRY

Jatorrizko Zazpiak Bat armarria

Primitivo escudo de Zazpiak Bat

Early CoA of the Zazpiak Bat

Zazpiak Baten armarria gaur erabiltzen dan moduan

Escudo de Zazpiak Bat en la actualidad

Current CoA of the Zazpiak Bat

EUSKALERRIKO ARMARRIA (ZAZPIAK BAT)

Jean Jaugainek egina Donibane Lohitzunen ospatu ziran “Congrès et Fêtes de la Tradition Basque”-erako D’Abbadie jaunak asmaturiko “Zazpiak Bat” ikurritzapean. Euskalerri osoaren ikurra da eta herriak bereganatu dau.

Jatorrizko diseinuan ordena honetan agertzen dira ezkuduak: Nafarroa (Nafarroa eta Beheafarroa), Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Lapurdi eta Zuberoa.

Lehenago, 1892ko “Fête”-etan ezkudu guztiak alkarren ondoan jarri ziran, baina ez bat osotuz, ordena honetan: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoa.

Gaur egun, ordena honetan ikusten da gehienetan: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoa.

 

ESCUDO DE ARMAS DEL PAÍS VASCO (ZAZPIAK BAT)

Fue diseñado por Jean Jaugain para las “Congrès et Fêtes de la Tradition Basque” que se celebraron en San Juan de Luz en 1897 bajo el lema “Zazpiak Bat”  (Las Siete son Una) ideado por D’Abbadie. Es el símbolo de todo el País Vasco y aceptado por la población.

En el diseño original los escudos aparecen en el siguiente orden: Navarra (Navarra y Baja Navarra), Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Labourd y Soule.

Anteriormente, en las “Fêtes” celebradas en 1892, se colocaron todos los escudos juntos, aunque no formando uno solo, en el siguiente orden: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Labourd, Navarra y Soule.

Actualmente el orden más frecuente es: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Labourd, Navarra y Soule.

 

ARMS OF THE BASQUE COUNTRY (ZAZPIAK BAT)

It was designed by Jean Jaugain for " Congrès et Fêtes de la Tradition Basque " that were celebrated in St. Jean-de-Luz in 1897 under the motto "Zazpiak Bat" (The Seven are One) created by D'Abbadie. It’s the symbol of all Basque Country and adopted like own by the population.

In the original design the shields appear in the following order: Navarre (Navarre and Low Navarre), Guipuscoa, Biscay, Alava, Labourd and Soule.

Previously, in the "Fêtes" celebrated in 1892, they placed all the shields together, but not forming a unit, in thefollowing order: Biscay, Guipuscoa, Alava, Labourd, Navarre and Soule.

Nowadays the most frequent order is: Alava, Biscay, Guipuscoa, Labourd, Navarre and Soule.

 

1936KO GERRA AURREKO EUSKAL ERAKUNDE ABERTZALEEN BANDERAK

BANDERAS DE ORGANIZACIONES NACIONALISTAS VASCAS ANTERIORES A LA GUERRA DE 1936

FLAGS OF BASQUE NATIONALISTIC ORGANIZATIONS PREVIOUS TO THE 1936 WAR

 

 

EMAKUME ABERTZALE BATZA (1922)

ASOCIACIÓN DE MUJERES PATRIOTAS (1922)

PATRIOTIC WOMEN ASSOCIATION (1922)

 

 

EUSKO GAZTETXU BATZA

ASOCIACIÓN DE NIÑOS VASCOS

ASSOCIATION OF BASQUE CHILDREN

 

 

EUSKO MENDIGOIZALE BATZA

ASOCIACIÓN DE MONTAÑEROS VASCOS

ASSOCIATION OF BASQUE MOUNTAINEERS

 

 

EUSKO ABERTZALE EKINTZA

Eusko Alderdi Jeltzalea eta Comunión Nacionalista Vasca  elkartzearen aurka egozan EAJko hainbat partaidek sorturiko alderdi politikoa 1930ean.

ACCIÓN NACIONALISTA VASCA

Partido político fundado en 1930 por miembros del PNV contrarios a la unificación entre PNV y Comunión Nacionalista Vasca.

BASQUE NATIONALISTIC ACTION

Political party founded on 1930 for members of PNV opposite to the unification among PNV and Nationalistic Basque Communion.

 

 

EUSKO LANGILEEN ALKARTASUNA: 1911n sorturikosindikato abertzalea.

SOLIDARIDAD DE OBREROS VASCOS: Sindicato nacionalista fundado en 1911.

SOLIDARITY OF BASQUE WORKERS: Nacionalistic trade union founded in 1911.

 

 

EUSKO IKASLE BATZA (1932)

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES VASCOS (1932)

BASQUE STUDENTS ASSOCIATION (1932)

 

ERAKUNDE OFIZIALEN BANDERAK

BANDERAS DE ORGANISMOS OFICIALES

FLAGS OF THE OFFICIAL ORGANIZATIONS

 

ERTZAINTZA

POLICÍA AUTÓNOMA VASCA

BASQUE POLICE

 

 

ARRANTZA IKUSKARITZA

INSPECCIÓN PESQUERA

FISHERY INSPECTION

 

 

EUDEL: Euskadiko Udalen Elkartea

EUDEL: Asociación de Municipios Vascos

EUDEL: Basque Municipalities Association

 

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (Saltillo untzi-eskolan izatua)

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (izada en el buque escuela Saltillo)

UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY (hoisted on the training ship Saltillo)

 

EUSKAL ETXEAK MUNDUAN

CENTROS VASCOS EN EL MUNDO

BASQUE CENTERS AROUND THE WORLD

 

 

MONTEVIDEOKO SOCIEDAD EUSKARAREN BANDERA (1886)

BANDERA DE LA SOCIEDAD EUSKARA DE MONTEVIDEO (1886)

FLAG OF THE SOCIEDAD EUSKARA OF MONTEVIDEO (1886)

 

 

MONTEVIDEOKO CENTRO EUSKARO ESPAÑOLAREN BANDEREA (1933)

BANDERA DEL CENTRO EÚSKARO ESPAÑOL DE MONTEVIDEO (1933)

FLAG OF THE CENTRO EUSKARO ESPAÑOL OF MONTEVIDEO (1933)

 

 

NORTH AMERICAN BASQUE ASSOCIATIONS (NABO) REN BANDEREA (1973)

BANDERA DE LA NORTH AMERICAN BASQUE ASSOCIATION (NABO) (1973)

FLAG OF THE NORTH AMERICAN BASQUE ASSOCIATION (NABO) (1973)

 

SINDIKATU NAGUSIEN BANDERAK

BANDERAS DE LOS PRINCIPALES SINDICATOS

FLAGS OF THE  MAIN TRADE UNIONS

 

        

COMISIONES OBRERAS DE EUSKADI - EUSKADIKO LANGILE KOMISIOAK (CCOO)

 

ELA: EUSKAL SINDIKATUA

 

LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB)

 

UGT EUSKADI: UNIÓN GENERAL TRABAJADORES

 

ALDERDI POLITIKO NAGUSIEN BANDERAK

BANDERAS DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS POLITICOS

FLAGS OF THE  MAIN POLITICAL PARTIES

 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA - PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)

 

 

EUSKO ALKARTASUNA (EA)

 

GAZTE ABERTZALEAK

EAren gazteria – Juventudes de EA – Youth of EA

HERRI BATASUNA (HB)

 

BATASUNA

 

EUSKAL HERRITARROK (EH)

 

EUSKAL HERRIETAKO ALDERDI KOMUNISTA –

PARTIDO COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS (EHAK-PCTV)

 

ABERTZALE SOZIALISTEN BATASUNA

 

ARALAR

 

Komunisten bandera: EHAK-PCTV-ek zein PCE-k erabiltzen dau.

Bandera comunista: la utilizan tanto EHAK-PCTV como el PCE

Communist flag: It is used both by EHAK-PCTV and by the PCE

 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (PCE)

 

IZQUIERDA UNIDA

 

EZKER BATUA – BERDEAK

 

           

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

 

PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI – EUSKADIKO EZKERRA (PSE-EE-PSOE)

 

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE EUSKADI - EUSKADIKO GAZTEDI SOZIALISTA (JSE-EGAZ):

PSE-EE-PSOEko gazteria - Juventudes del PSE-EE-PSOE - Youth of PSE-EE-PSOE

 

                 

PARTIDO POPULAR

 

 

 

Ikusi baita – Ver también – See also:

 

[Index][Euskalerriko Armak eta Banderak-Armas y Banderas del Pais Vasco-Arms and Flags of the Basque Country]

ARMAK ETA BANDERAK-ARMAS Y BANDERAS-ARMS AND FLAGS

ÓAingeru Astui Zarraga

Bermeo-Biscay-Basque Country