Nafarroako Erresuma

Reino de Navarra

Kingdom of Navarre

 

NAFARROAKO ERREGEAREN ARMAK XII MENDEAN

Holan agertzen da bai Chartreseko katedraleko Andra Mariaren ateko erliebe batetan (1164), bai Lizarrako Mikel deunaren elizako ateko beste batetan (XII m.), baita Iruineako Bibliako hainbat miniaturetan (1197).

 

ARMAS DEL REY DE NAVARRA EN EL SIGLO XII

Así aparece en un relieve de la puerta de Santa María de la catedral de Chartres (1164), y en otro de la portada de la iglesia de San Miguel de Estella (s.XII), así como en varias miniaturas de la Biblia de Pamplona.

 

KING OF NAVARRE’S ARMS ON THE XII CENTURY

It appears in this way in a relief on Saint Mary's gate of the cathedral of Chartres (1164), and in other one of the main gate of the church of Saint Michael of Estella (s. XII), as well as in several miniatures of the Bible of Pamplona.

 

Nafarroako erregearen armak Tuterako katedralean

Armas del Rey de Navarra en la catedral de Tudela

Arms of  the King of Navarre in the cathedral of Tudela

 

 

 

 

Nafarroako Santxo VII “Azkarra” Erregearen sigiluetako arranoak dokumentu ezbardinetan agertzen diran moduan Eskuineko behekaldekoa (Arrano Beltza izenez ezagutua) ezkerrekoan oinarrituta dago eta ezker abertzaleko taldeek erabiltzen dabe zapi ori baten gainean jarririk Euskalerri Batuaren ikur legez.

 

Aguilas de los sellos del Rey Sancho VII “el Fuerte” de Navarra tal y como aparecen en diversos documentos. La inferior derecha, conocida como Arrano Beltza (Aguila Negra), está basada en la de la izquierda y, colocada sobre un lienzo amarillo, es empleada por los grupos de la izquierda abertzale como símbolo de Euskalerria unificada.

 

Eagles of the seals of the King Sancho VII “the Strong” of Navarre as they appear in diverse documents. The lowest right, known as Arrano Beltza (Black Eagle), is based on the one on the left, and placed on a yellow field  is used by the left Basque patriotic groups as symbol of unified Euskalerria.

 

 

Nafarroako Erregearen banderea Libro del conoscimiento de todos los Reynos-en arabera (XIV mendea)

Bandera del Rey de Navarra según el Libro del conoscimiento de todos los Reynos (s. XIV)

Flag of the King of Navarre according to Libro del conoscimiento de todos los Reynos (XIV century)

 

Arrano Beltzaren bandera ezker abertzalekoek erabiltzen daben moduan. Aitagarria da Espainiako neofaszistek be bandera hau erabiltzen dabela azken urteetan Euskalerri espainolaren adierazgarri.

 

Bandera con Arrano Beltza, tal y como la usan los miembros de la izquierda abertzale. Es de destacar que en los últimos años también es utilizada por los neofascistas españoles como símbolo de la Euskalerria española..

 

Flag with Arrano Beltza as used by the the left Basque patriotic groups. It is curious that in the last years also is used by the Spanish neofascists as symbol of the Spanish Euskalerria.

 

Nafarroako bandera Arrano Beltzagaz

Bandera de Navarra con Arrano Beltza

Flag of Navarre with Arrano Beltza

 

Nafarroako banderea beste era batera (Behe Nafarroan ikusita)

Otra modalidad de bandera de Navarra (vista en la Baja Navarra)

Another Navarre’s flag (seen in Basse Navarre)

 

Nafarroako banderea beste era batera.

Otro diseño de bandera de Navarra.

Another design of the flag of Navarre.

 

         

 

NAFARROAKO ERREGEEN ARMEN BILAKAERA (Arnaud Bunelen arabera)

Navas de Tolosako batailea danik (1212), Nafarroako ezkudo zaharra Santxo VII.ak Miramamolini kenduriko kate eta esmeraldaz janzten dala dino legenda interesatu batek. Ikusten dan legez, kateak aintzinako ezkuduaren burdinezko sendagarrien bilakaera bat dira, eta ez dauke batalla haregaz zerikusirik.

 

EVOLUCIÓN DE LAS ARMAS DE LOS REYES DE NAVARRA (según Arnaud Bunel)

Dice una leyenda interesada, que a partir de la batalla de las Navas de Tolosa (1212), el antiguo escudo de Navarra se vistió con las cadenas y la esmeralda capturadas por Sancho VII a Miramamolin. Como se puede ver, las cadenas son fruto de una evolución a partir de los refuerzos metálicos del escudo primitivo, y nada tienen que ver con la citada batalla.

 

EVOLUTION OF THE ARMS OF THE KINGS OF NAVARRE (according to Arnaud Bunel)

A biassed legend said that from the battle of the Navas de Tolosa (1212), the former Navarre's shield  was dressed with the chains and the emerald captured by Sancho VII to Miramamolin. As it can to see,  the chains are an evolution from the metallic reinforcements of the primitive shield, and have no relation with the mentioned battle.

 

 

 

NAFARROAKO ERREGEEN ARMAK

ARMAS DE LOS REYES DE NAVARRA

ARMS OF THE KINGS OF NAVARRE

Arnaud Bunelen arabera - según Arnaud Bunel - according to Arnaud Bunel

 

 

Teobaldo I (Champagne) 1234

 

Felipe III (Evreux) 1328

 

Juan II (Aragoi – Aragón) 1425

 

Juan III (Albrit - Albret) 1483

 

Enrique III (Borboi – Borbón)

 

 

Luis I (Capeto) 1305

 

Carlos II (Evreux) 1349

 

Frantzizko Febo (Foix) 1479

 

Antonio I (Borboi - Borbón) 1555

NAFARROAKO ARMEN ETA BANDERA OFIZIALEN BILAKEREA

EVOLUCIÓN DE LAS ARMAS Y BANDERA OFICIALES DE NAVARRA

EVOLUTION OF THE OFFICIAL ARMS AND FLAG OF NAVARRE

 

1910-1931

by Luis Miguel Arias

 

 

by Luis Miguel Arias

 

 

1931-1937

by Luis Miguel Arias

 

by Luis Miguel Arias

 

 

1937-1982

by Luis Miguel Arias

by Luis Miguel Arias

 

1982...

by Luis Miguel Arias

by Luis Miguel Arias

 

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAREN ARMARRI ETA BANDERA OFIZIALAK

1910ean onartu zan Nafarroako ezkudua eta bandera era honetara. Errepublika garaian koroa erreala aldatu zan; eta gerra zibilaren ostean barriro jarri eta San Fernandoren Kurutze Saritua gehitu. 1982an frankotarrek emoniko kondekorazio hau kendu egin jakon ezkudutik.

 

ESCUDO Y BANDERA OFICIALES DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

El escudo y la bandera de Navarra se adoptaron en esta forma en 1910. En tiempos de la República se cambió la corona real; y tras la guerra civil se colocó de nuevo añadiéndole la Cruz Laureada de San Fernando. En 1982 se eliminó del escudo esta condecoración concedida por los franquistas.

 

OFFICIAL ARMS AND FLAG OF THE FORAL COMMUNITY OF NAVARRE

The shield and the flag of Navarre were adopted in this form in 1910. In times of the Republic the royal crown was changed; and after the civil war it was placed again adding the San Fernando's distinguished Cross. In 1982 this decoration, granted by the Franco's supporters, was deleted of the shield.

 

Nafarroako ezaugarriak

Símbolos de Navarra

Symbols of Navarre

 

Nafarroako heraldoak

Heraldos de Navarra

Heralds of Navarre

 

BESTE BANDERA NAFAR BATZUK

OTRAS BANDERAS NAVARRAS

ANOTHER NAVARRE FLAGS

 

CAJA DE AHORROS DE NAVARRA

Aurrezki kutxa – Caja de ahorros – Savings bank

 

CLUB ATLÉTICO OSASUNA (Iruinea-Pamplona)

Futbol alkartea – Club de fútbol – Football club

 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

 

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

 

 

 

Ikusi baita / Vea también / See also: