ESTATUTS 

ASSOCIACIÓ DE PESCADORS AMB RALL  DE LA COMUNITAT VALENCIANA

“APARCOVA”

TÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS


    La pesca amb rall en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, encara que no ha desaparegut, segueix una tendència cap a la desaparició absoluta motivada, d'una banda, per l’avançada edat de la gent que la practica i, d’una altra, per la situació actual d’incongruència legal i administrativa a l’hora d’interpretar l’activitat.

    En aquest sentit, i atès que els valencians ens trobem amb l'obligació de tractar de recuperar i, a més a més, de no deixar perdre el nostre patrimoni cultural, etnogràfic i d’identitat pròpia, se’ns planteja la necessitat d’establir un òrgan que, mitjançant la unió de forces, consolide l'espai que realment correspon a l’activitat de la pesca amb rall dins l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

    Els dos paràgrafs anteriors argumenten i justifiquen la creació d’aquesta Associació, que es regeix per aquests estatuts.

ARTICLE 1     DENOMINACIÓ

    Amb la denominació d’Associació de Pescadors amb Rall de la Comunitat Valenciana, d’ara endavant APARCOVA, es constitueix una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i plena capacitat per a desenvolupar la seua finalitat principal, que fonamentalment és la recuperació i la promoció de la pesca amb rall al conjunt de la Comunitat Valenciana.

ARTICLE 2     DOMICILI SOCIAL

    El domicili social d’APARCOVA s’estableix, inicialment i amb caràcter eventual, a la plaça Major, núm. 7, d’Almoines, codi postal 46723, a la província de València, i podrà ser traslladat a un altre domicili, en tot cas dins l'àmbit d’actuació d’aquesta Associació i amb el previ acord del Consell Director.

ARTICLE 3     PERSONALITAT JURÍDICA

    L’Associació tindrà personalitat jurídica pròpia amb plena capacitat per a adquirir, posseir i disposar de tot tipus de béns, i també per a contraure obligacions i executar totes les accions que calguen, de qualsevol caràcter, sense més limitacions que les que estableixen les lleis.

ARTICLE 4     RÈGIM JURÍDIC

    L’Associació es regirà per aquests estatuts, el reglament de règim intern que es dicte i els acords dels òrgans de govern, i també per la Constitució Espanyola de 1978, la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i el Decret 1.440/1965, de 20 de maig.

ARTICLE 5     ÀMBIT TERRITORIAL I DURADA

    L’àmbit territorial d’actuació de l’Associació serà la Comunitat Valenciana.
    L’Associació tindrà una durada indefinida i únicament podrà ser dissolta per acord de l’Assemblea General o per qualsevol de les causes previstes per les lleis.

ARTICLE 6     RÈGIM ECONÒMIC

    L’Associació s’atendrà, pel que fa al règim econòmic, a les premisses següents:
        a) Tindrà un caràcter no lucratiu
        b) Tots els ingressos s’aplicaran a les finalitats que constitueixen l’objecte d’aquesta Associació
        c) El seu patrimoni serà independent del dels seus associats
        d) No podrà emetre accions ni obligacions ni repartir beneficis
        e) Qualsevol altra indicada per la llei

ARTICLE 7     FINALITATS

    APARCOVA té com a finalitat principal la recuperació i la promoció de l’activitat de la pesca amb rall en el marc de la Comunitat Valenciana.
    Per al compliment de la finalitat proposada, l’Associació tindrà, entre altres, les funcions següents:
       · Gestionar i elaborar les bases programàtiques per a la recuperació i l’establiment de la pesca amb rall a la Comunitat Valenciana.
       · Col·laborar amb el Govern valencià en l’àrea de pesca, i més concretament, en l’àmbit de regulació normativa de l’activitat.
       · Organitzar activitats que afavorisquen la recuperació i la difusió social de l’activitat de pesca amb rall.
       · Realitzar cursos i seminaris al voltant d’aquesta modalitat de pesca.
       · Fomentar el sosteniment del medi ambient, especialment l’espai marí.
       · Realitzar projectes que potencien i milloren les zones de pesca sota una perspectiva sostenible i ambiental.
       · Establir els canals necessaris per a la recerca de finançament de projectes per a la recuperació del potencial de pesca des de la costa a la Comunitat Valenciana.
       · Fomentar la solta de les captures que no arriben a la grandària mínima permesa.
       · Executar o participar en campanyes que afavorisquen l’ús raonable i sostenible del medi aquàtic i marí.
       · Portar a terme qualsevol altra activitat que el Consell Director d’aquesta Associació, com també el mateix Govern valencià, considere convenient desenvolupar amb mitjans propis o amb la col·laboració d’altres entitats.

TÍTOL 2
DELS SOCIS: DRETS I DEURES


ARTICLE 8     MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

    Els membres de l’Associació podran ser:

    a) SOCIS HONORARIS. Categoria reservada per a persones, col·lectius o entitats que hagen prestat o puguen prestar serveis rellevants en aquesta Associació.

    b) SOCIS FUNDADORS. Són aquells que en el moment de la fundació d’aquesta Associació van fer aportacions dineràries o en espècie a fons perdut per a aconseguir fundar-la.

    c) SOCIS NUMERARIS. Són tots els altres: persones sense limitació d’edat que s’inscriguen com a socis d’APARCOVA, accepten els seus estatuts i en compartisquen la finalitat principal.

    Atès que en l’actualitat no s’expedeixen llicències per a la pesca amb rall a la Comunitat Valenciana, no caldrà disposar d’aquesta autorització administrativa de pesca per a poder ser membre de l’Associació.

ARTICLE 9     ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI

    Els requisits que ha de complir cada tipus de soci queden definits en l’article anterior. No obstant això, l’alta com a soci haurà de ser acceptada i aprovada pel Consell Director.

ARTICLE 10     DEURES DELS SOCIS

    a) Acatar i complir aquests estatuts.
    b) Col·laborar amb l’Associació a fi d’aconseguir el millor compliment de les sues finalitats.
    c) Assistir i participar en les reunions del Consell Director, en cas que en formen part, o en les assemblees generals, i també a altres actes socials a què siguen convocats.
    d) Pagar les quotes que estiguen establides i les que puguen correspondre per a contribuir al sosteniment econòmic d’APARCOVA.

ARTICLE 11     DRETS DELS SOCIS

    Tots els socis (honoraris, fundadors i numeraris) podran assistir a les assemblees generals (ordinàries i extraordinàries) que es convoquen. Tots hi tindran veu i vot. Així mateix, amb caràcter general, tindran dret a:
     a) Informar i ser informats de totes les qüestions que afecten les finalitats de l’Associació.
     b) Examinar els comptes anuals i el pressupostos, i també censurar els comptes.
     c) Participar en tots els cursos, seminaris o activitats que organitze l’Associació.
     d) Utilitzar tots els serveis i activitats que promoga.
     e) Poder ser nomenats membres del Consell Director.

ARTICLE 12     QUOTES

    L'import de les quotes haurà de ser establit i podrà ser revisat anualment per l’Assemblea General a proposta del Consell Director. Per a ser aprovat, caldrà la majoria simple dels socis que hi assistisquen.

    No hi haurà diferència de quota segons la tipologia de socis, a excepció dels socis honorífics, que estaran exempts de pagar cap quota.

ARTICLE 13     PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI

    El soci perdrà la condició de tal, i serà baixa en l’Associació:

     a) A voluntat pròpia
     b) Per falta de pagament d’alguna de les aportacions establides per l’Assemblea General
     c) Per acord del Consell Director, quan el soci no complisca els estatuts i les disposicions de l’Associació
     d) I, en general, per incompliment d’algun dels deures i obligacions recollides per aquests estatuts i per la Llei 1/2002, reguladora del dret d’associació.

TÍTOL 3
DELS ÒRGANS DIRECTIUS I DE LA FORMA D’ADMINISTRACIÓ 


ARTICLE 14     ÒRGANS DE L’ ASSOCIACIÓ

    Els òrgans de l’Associació són:

     1. L’Assemblea General
     2. El president
     3. El vicepresident
     4. El Consell Director

CAPÍTOL PRIMER
L'ASSEMBLEA GENERAL


ARTICLE 15

    L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i està integrada per tots els socis, amb facultats plenes, deliberants i decisoris amb els acords adoptats estatutàriament.

ARTICLE 16

    Les assemblees generals podran ser ordinàries i extraordinàries.
    L’Assemblea General ordinària haurà de tenir lloc almenys una vegada a l’any i haurà de ser convocada pel president.
    L’Assemblea General extraordinària es podrà reunir sempre que ho acorden el president o el Consell Director.
   L’Assemblea General també es reunirà a proposta del Consell Director en cas que ho sol·licite un nombre d’associats no inferior al 10% del total dels membres de l’Associació.

ARTICLE 17

    L’Assemblea General haurà de ser convocada per escrit almenys quinze dies abans de la data de reunió, amb indicació del seu caràcter, la data, l’hora i el lloc de la reunió i l’ordre del dia amb els assumptes que s’hi han de tractar.
    Serà vàlida la representació per a concórrer a les assemblees, atorgades a favor d’un altre membre del consorci, sempre que aquesta delegació es faça per escrit i es dirigisca al secretari del Consell Rector amb 24 hores d'antelació a la data fixada en la convocatòria per a fer l’assemblea.

ARTICLE 18

    Els acords de les assemblees hauran de ser adoptats, sempre que els estatuts no especifiquen una altra cosa, per majoria simple de vots dels membres assistents, a excepció dels aspectes que necessiten majoria qualificada, segons la redacció de l’article 12.d de la Llei 1/2002, reguladora del dret d’associació.
   El secretari redactarà l’acta de cada reunió, en la qual haurà de recollir un extracte de les deliberacions preses, el text del acords que s’hi hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General caldrà llegir l’acta de la reunió anterior amb la finalitat d’aprovar-la o no.

ARTICLE 19     FUNCIONS

    És competència de l’Assemblea General:
     a) Aprovar la memòria anual d’activitats
     b) Aprovar les quotes dels socis
     c) Resoldre les qüestions que el Consell Director acorde desenvolupar
     d) Nomenar els socis honoraris
     e) Modificar els estatuts
     f) Dissoldre l’Associació

ARTICLE 20     TAULES I ACTES

    a) Les assemblees generals hauran de ser presidides pel president de l’Associació o, en cas d’absència, pel vicepresident.
    b) Els acords presos en les assemblees generals hauran de ser registrats en un llibre d’actes i hauran de ser firmats pel president i pel secretari.

CAPÍTOL SEGON
PRESIDENT


ARTICLE 21

    1. El president representa l’Associació dins i fora d’aquesta.
    2. El president convoca i presideix les assemblees generals i les reunions del Consell Director; en cas d’absència, les funcions d’aquell seran assumides pel vicepresident.
    3. El càrrec de president tindrà una durada de quatre anys i podrà ser reelegit tantes vegades com siga.

ARTICLE 22     FACULTATS

    Són facultats del president de l’Associació:

     1. Presidir i dirigir les reunions de l’Associació
     2. Representar l’Associació, dins i fora d’aquesta, i actuar en nom seu davant organismes, institucions, entitats i persones
     3. Convocar reunions
     4. Coordinar activitats
     5. Proposar iniciatives i gestions a l'Assemblea General
     6. Delegar les funcions que considere necessàries
     7. Exercir el vot de qualitat en cas necessari en les assemblees generals i en el Consell Director

ARTICLE 23     FUNCIONS DEL VICEPRESIDENT

     En cas d'absència del president, el vicepresident l’haurà de substituir en les seues funcions amb la mateixa extensió i facultats que aquell.


CAPÍTOL TERCER
CONSELL DIRECTOR


ARTICLE 24     COMPOSICIÓ I DURACIÓ

    El Consell Director estarà format pel president, el vicepresident, un tresorer, un secretari i tres vocals.
    Els càrrecs que conformen el Consell Director són gratuïts i els seus membres hauran de ser nomenats per l’Assemblea General. Inicialment, representaran el seu càrrec durant quatre anys i podran ser reelegits tantes vegades com es decidisca.
    El president, el vicepresident i el secretari de l’Associació ho seran a la mateixa vegada del Consell Director.
    El President, Vicepresident i Secretari de l’associació, ho seran a la vegada del Consell Director.

ARTICLE 25     COMPETÈNCIES

   El Consell Director és l’òrgan de gestió i administració de l’Associació i, com a tal, tindrà com a competències principals les següents:

     a) Programar i dirigir les activitats socials d’APARCOVA
     b) Defensar i gestionar els interessos de l’Associació
     c) Programar la gestió administrativa de l’Associació
     d) Executar i aplicar els acords
     e) Proposar a l’Assemblea General les quotes ordinàries i extraordinàries
     f) Resoldre sobre l’admissió i exclusió de membres de l’Associació, excepte els socis d’honor
     g) Proposar l’expulsió, davant l’Assemblea General, dels socis o membres del consorci que no complisquen els estatuts i les disposicions de l’Associació, o que actuen perjudicialment per al prestigi d’APARCOVA
     h) Proposar a l'Assemblea General el nomenament de socis d’honor de l’Associació
     i) Altres competències atribuïdes per l’Assemblea General

ARTICLE 26     EL TRESORER

    El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, i també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes amb la finalitat de sotmetre’ls al Consell Director.
    Tindrà un llibre de caixa i firmarà els rebuts i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades pel Consell Director, que hauran de ser visades prèviament pel president.

ARTICLE 27     EL SECRETARI

    El secretari és l’encarregat de custodiar la documentació de l’Associació, redactar i firmar les actes de les reunions de l’Assemblea General i el Consell Director, redactar i autoritzar les certificacions que es facen i tenir actualitzada la relació d’associats. A aquest efecte, haurà de tenir un llibre de registre d’associats.

TÍTOL 4
RÈGIM ECONÒMIC


ARTICLE 28     PATRIMONI INICIAL I RECURSOS ECONÒMICS

    El patrimoni inicial de l’Associació està valorat en zero euros.
    El pressupost anual haurà de ser aprovat cada any per l’Assemblea General ordinària.
    Els recursos econòmics de l’Associació derivaran:

    a) De les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres
    b) De les subvencions oficials i particulars
    c) De donacions, herència i altes
    d) De les rendes del propi patrimoni i d’altres ingressos que es pogueren obtenir.

ARTICLE 29     DISPOSICIÓ DE FONS

    En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments bancaris, hauran de figurar mancomunadament la firma del president, del vicepresident, del tresorer i del secretari.
    Per a poder disposar de fons, seran necessàries almenys dues firmes, una de les quals haurà de ser necessàriament la del tresorer o la del president.

TÍTOL 5
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS


ARTICLE 30

    El Consell Director o una majoria qualificada dels associats seran els autoritzats per a proposar la modificació dels estatuts

ARTICLE 31

    La proposta de modificació dels estatuts, degudament argumentada i fonamentada, haurà de ser sotmesa a l’aprovació de l’Assemblea General. Per a fer-ho, serà necessari l'acord favorable de la majoria qualificada dels socis presents.

TÍTOL 6
DISSOLUCIÓ


ARTICLE 32     CAUSES

   Són causes de dissolució de l’Associació:

   1.Per acord de l’Assemblea General
   2.Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil
   3.Per resolució judicial ferma

ARTICLE 33     LIQUIDACIÓ

   En cas de dissolució, caldrà obrir un període de liquidació de l’Associació, segons estableix la Llei 1/2002, reguladora del dret d’associació.

TÍTOL 7
INTERPRETACIÓ


ARTICLE 34

   Qualsevol dubte amb la interpretació d’aquests estatuts haurà de ser resolt pel Consell Director d’APARCOVA a través d’un escrit raonat i fonamentat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

   Amb caràcter subsidiari dels estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i administració, en tot allò que no estiga previst en aquests estatuts caldrà aplicar la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i les disposicions complementàries.


    A la ciutat d'Oliva, 8 de febrer de 2003


    ELS SOCIS FUNDADORS:                Agustí Grau Alventosa                                 Pelegrí Persiva Agut

                Antonio Sanchís Gancedo                           Francisco Persiva Nos

TORNAR