LYRICS


LYRICS INDEX
Play Gaelic
The Highland Connection
Recovery
Heartland
The Cutter and the Clan
Once in a Lifetime
Searchlight
The Big Wheel
Amazing Things
Transmitting Live
Mara
Long Distance


Gamhna Gealla 'S e mo ghradh na gamhna gealla Hillean o ro bha ho theid do'n chro ´s nach ol am bainne He ho ho ri i ri o Hogi o hillean o ro bha ho Theid do´n chro ´s nach ol am bainne Hillean o ro bha ho Theid a dh'Eirinn ris a ghealaich He ho ho ri i ri o Hogi o hillean o ro o bha ho Theid a dh'Eirinn ris a ghealaich Hillean o ro bha ho 'S a thig as le aon seol mara He ho ho ri i ri o Hogi o hillean o ro bha ho He ho ro ri i ri o He ho ho ri i ri o He ho ro ri i ri o Hogi o ro bha ho Bha MacCoinnich ann´s Macleoid Hillean o ro bha ho 'S Mac Mhic Alasdair o´n Chro He ho ho ri i ri o Hogi o hillean o ro bha ho 'S Mac Mhic Alasdair o´n Chro Hillean o ro bha ho 'S Mac Ic Ailein nach eil beo Hogi o hillean o ro bha ho He ho ro ri i ri o He ho ho ri i ri o He ho ro ri i ri o Hogi o ro bha ho (Repeat chorus twice) (Arr. Runrig) Mairi
Dorch an nochd tha´n t-Eilean Dathan air am fuadach far nahm beann Tha faileas a´tuiteam bhon an Stor mar t-fhalt dorch a suabadh do cheann Horo Mhairi o Horo Mhairi o Horo Mhairi o 'S mi´gad ionndrain ho ro De math an tobar gun t'uisge De math an corp gun gridh' Nam biodh neart an Stoir ´nam lamhan Bhiodh sinn le´r cheile ´s an Eilean a rithis Horo Mhairi o Horo Mhairi o Horo Mhairi o 'S mi´gad ionndrain ho ro 'S doch nach fhaigh sinn neamh no beatha eile Nuair a dhuineas suilean aig deireadh lath Ach fhuair mi mo neamh an seo 's an aite Far an d´hug thu dhomh do lamh 's do cridhe slan Horo Mhairi o Horo Mhairi o Horo Mhairi o 'S mi´gad ionndrain ho ro (Repeat Chorus) (C. & R. Macdonald) Fichead Bliadhna/Twenty Years Ruith ´s mhonadh Freedom of the moor Ruith nam beann Freedom of the hill ´S mar sin dhan sgoil aig deireadh samhraidh And then to school ´Nar clann At the end of summer Aig coig bliadhna dháois Children, five years of age, ´S gun facal beurla ´nar ceann Without many words of English Seo do leabhar "Here is your book Seo do pheann Here is your pen "Dean do leasan,"thuirt iad riumsa Study hard" "S gun eirich sibh That's what they told me Suas anns an t-saoghal "And you will rise up in the world ´S geibh sibh an adhart ann" You will achieve" Fichead bliadhn' airson firinn Twenty years for the truth B´fheudar dhom feitheamh I had to wait ´S b'fheudar dhomh lorg I had to search Fichead bliadhn´de bhreugan Twenty years of deceit Thug iad eachraidh air falbh bhuainn They denied me knowledge of myself Dhíonnsaich sinn I learned many things A leitidh ann The English language Canan 's bardachd, bardachd Bheurla The music of Germany Ceol na Gearmailt The history of Spain Eachdraidh na Spainnt And even that was a misleading history ´S bé sin an eachdraidh mheallt Bhon sgoil do´n oilthigh Then on to further education Chaidh sinn ann Following education, more education A´leantail foghlum, tuilleadh foghlum Like puppets on the end of a string Mar amadan Our heads filled with a sort of learning Air deireadh streang Seorsa de dh'foghlum 'nam cheann Fichead bliadhn' airson firinn Twenty years for the truth B´fheudar dhom feitheamh I had to wait ´S b'fheudar dhomh lorg I had to search Fichead bliadhn´de bhreugan Twenty years of deceit Thug iad eachraidh air falbh bhuainn They denied me knowledge of myself Ach dhéirich mi And I did rise in the world Suas anns an t-saoghal I found my suit, I found my shirt Fhuair mi deise I found a place in the eyes of men 'S fhuair mi leine Well away from the freedom of the moor Fhuair mi aite ann an suilean dhaoin Twenty years of deceit Fada bho mhonadh mi'n drasd Carson a chum But why did they keep our history from us? Iad eachdraidh bhuainn? I'll tell you they are frightened innsidh mi dhut, tha iad gealtach In case the children of Gaeldom awaken Mas eirich clann With searching and penetrating questions Nan Gaidheal suas La ceistean sireach is cruaidh Fichead bliadhn' airson firinn B´fheudar dhom feitheamh ´S b'fheudar dhomh lorg Fichead bliadhn´de bhreugan Thug iad eachraidh air falbh bhuainn Nuair a thoisich mi air lorg Cha do chreid mi mo shuilean Obair olc Fichead bliadhn´'s mi aineolach (Calum & Rory Macdonald) Loch Lomond By yon Bonnie banks and by yon bonnie braes Where the sun shines bright on Loch Lomond Where me and my true love spent many happy days On the bonnie bonnie banks of Loch Lomond Twas there that we parted in yon shady glen On the steep steep sides of Ben Lomond Where in purple hue the Highland hills we view And the moon glints out in the gloaming You'll take the high road and I´ll take the low road And I´ll be in Scotland afore ye Where me and my true love will never meet again On the bonnie bonnie banks of Loch Lomond Where wild flowers spring and the wee birdies sing On the steep steep sides of Ben Lomond But the broken hearted kens nae second spring Though resigned we may be while we´re greeting You´ll take the high road and I´ll take the low road And I´ll be in Scotland afore ye Where me and my true love will never meet again On the bonnie bonnie banks of Loch Lomond (Traditional arr. Runrig) Na H-uain a´s t-earrach/The lambs in Springtime ´S iomadh la a rinn sinn suidhe Rinn sinn suide ´s ghabh sinn smuaint De math bhi suidhe fas nas aosd ´S laithean earrraich a falbh bhuain Chur sinn ar canan na'r cridhe Fhuair sinn oran´s rinn sinn seinn Thoir dhuinn lamh comhnaidh ´seinnibh co´rinn ´S leith cheile togaidh sinne fonn Og tha sinn og Og na ar cridhe Beatha na'r coinneamh Coineal na´r laimh ´S an again the neart Is an again tha´n corrum Nar cridhe gu brath Tha sinn og Tha sinn og Tha sibh mar na h-uain a ´s t-errach Siubahl ´s a leam, tapaidh saor Ach an fhacabh sibh na caoraich aosd´ Ni aon dhuibh gluasad ´s leanaidh ´n cor Nuair bhios na bliadhnaichean ´dol bhuabh Lathan deirbh lathan dorch Cum do choneil an ard is laighste ´S coisich an saoghal le cridhe og Og tha sinn og Og na ar cridhe Beatha na'r coinneamh Coineal na´r laimh ´S an again the neart Is an again tha´n corrum Nar cridhe gu brath Tha sinn og Tha sinn og (Calum & Rory Macdonald, Malcolm Jones)

© 1997 b99ne92@samnet1.ou.dk


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page