Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

2 Dalis
Tai AUM Shinrikyo .

4 Paskaita
Principas, Mokymas, Formulė ir Tripitaka

Trys tikros praktikos sąlygo

Dvi aukojimų rūšys

Aukoti galima įvairiems žmoniems. Pagal objektą aukojimus galima suskirstyti į dvi kategorijas. Pirmasis tipas – tai aukojimas žmonėms, kurie turi neteisingus požiūrius, neteisingą kalbą, gyvena neteisingą gyvenimą, vadovaujasi neteisinga dvasine praktika, užsiima neteisingu atminties fiksavimu ir įžengia į neteisingą Samadhi. Aukojimas, atliktas tokiems žmonėms, sukurs tokią pačią karmą ir jums teks patirti jos poveikį, nes aukojimas turi atitinkamą karminę reakciją.
Kita vertus, aukojimas, atliktas žmonėms, kurie turi teisingus požiūrius, teisingą kalbą, gyvena teisų gyvenimą, turi teisingą tikslą gyvenime, deda teisingas pastangas, atlieka teisingą atminties fiksavimą ir įžengia į teisingą Samadhi, leis jums eiti tuo pačiu keliu. Kame gi yra skirtumas tarp pirmosios ir antrosios aukojimo rūšies ?
Mes neišvengiamai numirsime, bet kuri gyva dvasia, kaip jums žinoma, tebūnie tai imperatorius, ministras pirmininkas, Mitsubishi kompanijos prezidentas, garsus beisbolininkas, garsus kino aktorius, - bet kuris neišvengiamai numirs. Vyksta tai dėl to, kad Trys Gunos – Tamas, Radžas ir Satva keičiasi. Jos yra viso labo papuošalai ir pasmerktos keistis, senti ir irti. Ši suirimo būsena vadinama mirtimi. Ir tai, koks yra jūsų santykis su mirtimi, ar jūs sugebėsite pasiekti Absoliuto būvį, pereidami kelią: iki gimimo – gimimas – mirtis – po mirties, - tai ir lems, ar jūs esate dvasia, žengianti Šventuoju Aštuonlypiu Keliu. Japonijos Mahajanos budizmą galima apibūdinti, pateikiant tokius pavyzdžius: “Aš sirgau, meldžiausi ir išgijau. Gerai !”, “Aš meldžiausi ir įstojau į universitetą. Gerai !”, - arba: ”Aš meldžiausi ir praturtėjau. Gerai !”. Bet visi šie dalykai priklauso nepastovumo kategorijai.
Jeigu kas nors yra turtingas ir mirties momentu jis bus apimtas šio prisirišimo, jis kentės. Jeigu kas nors turi daug mylimų moterų ir jis prisirišęs prie jų, jam teks kentėti mirties momentu. Jeigu kas nors turi gražią žmoną ir jis prisirišęs prie jos, kai jis mirs arba kai ji įsitaisys meilužį, šis žmogus kentės. Jeigu kas nors pasiekia aukštą padėtį, naudojasi valdžia ir visą gyvenimą gyvena “kaip nori”, mirtis, atplėšianti jį nuo valdžios, atneš jam didžiulių kančių.
Verta pamąstyti, ar mokymas, kuris leidžia mums padidinti valdžią arba leidžia gyventi, naudojantis populiarumu tarp priešingos lyties asmenų, arba leidžia tapti labai turtingam, bet kuris nepajėgus atsakyti, kodėl egzistuoja liūdesys ir kančios, yra iš tiesų teisingas, jeigu mes vadovausimės juo per mūsų gyvenimą.

Pripildytų Penkių Prisirišimų Sankaupų formavimas

Visko, kitaip tariant, mūsų Penkių Prisirišimų Sankaupų: Formos-Išorės, Pojūčių, Vaizdinių, Suformuotos Patirties ir Skirstymo formavimasis panašus į skolas. Kodėl taip yra ? Dauguma žmonių, baigę šį gyvenimą, neišvengiamai gims trijuose netyruosiuose pasauliuose. Tai reiškia, kad bloga kalbos, kūno ir proto karma, kurią mes sukaupiame šiame gyvenime, atves į šiuos tris netyruosius pasaulius, kitaip tariant, mes išleidome visas mūsų santaupas ir gyvename, palaipsniui vis labiau ir labiau lįsdami į skolas.
Norėdami išvalyti šias Penkias Prisirišimų Sankaupas, mes turime stengtis neeikvoti mūsų Nuopelnų, o kaupti jų kaip įmanoma daugiau mūsų kasdieniame gyvenime. Mes taip pat turime tvirtai atminti tris sąlygas, kurias aš minėjau: Principą, Mokymą ir Formulę arba Abhidarmą, Sutrą ir Vinają ir atkreiti dėmesį į tai, kokį kelią pasirinkti, norint tapti laimingam, atkreipti dėmesį į tai, kas gali padaryti mus nelaimingą, o kas atvesti į Absoliučią Laimę. Ir kartą suvokę, ką mes turime daryti, mes turime atsiminti tai ir praktikuoti tai savo kasdieniame gyvenime. Kitaip laimė tikrąja šio žodžio prasme paliks mus visam laikui.
Tai galima palyginti su žmogumi, kuris galėjo pasiskolinti pinigų už šimtą milijonų jenų. Jis nuolat skolinosi pinigus tol, kol nepasiskolino visko, ką galėjo, ir kai jis suvokė tai, jis turėjo šimto milijonų jenų skolą. Dabar kreditoriai – vieninteliai jo svečiai. Jis neturi iš ko valgyti, jis neturi iš ko gyventi. Jo laukia tik kančios tikrąja šio žodžio prasme. Tai būsena, vadinama budizme “trys netyrieji pasauliai”: Pragaras, Gyvūnų Pasaulis ir Alkanų Dvasių Pasaulis.
Štai kitas žmogus. Pasiskolinęs dešimt milijonų jenų, jis pasiskolino dar dešimt milijonų jenų ir pradėjo verslą, panaudojęs juos kaip pradinį kapitalą. Jis uoliai dirbo ir išmokėjo visas savo skolas. Ir kai jo skolos tapo lygios nuliui, jis nesiskolino pinigų dar kartą, o ėmė po truputį atidėti juos. Pagaliau jis galėjo gyventi, gaudamas procentus iš savo santaupų. Štai išmintingų žmonių, tikrų šventųjų kelias, kitaip tariant, teisingas gyvenimo būdas. Apskritai aš visą laiką kalbu apie tai paskutiniuosius dvejus – trejus metus. Budos Šakjamunio šventraščiuose Mokymas pateikiamas lygiai taip. Aš tikiuosi, kad galėsiu supažindinti jus su juo kituose “Mahajanos” numeriuose.

Kelias į Dangų –
Aukštas intelektas ir antgamtinės galios

Žmogus numirs, neišvengiamai numirs, būtinai numirs. Mirtis neišvengiama. Jūs turite suvokti, kad vienintelis kelias įveikti mirtį – tai sukurti Penkias Prisirišimų Sankaupas, kurios lenkia žmogaus lygį.
Kai jūsų giminaičiai numiršta, pavyzdžiui, senatvinės silpnaprotystės būsenoje, ar jie gali atgimti Danguje ? Žinoma, ne, kadangi Danguje atgimsta būtybės, turinčios mistinių jėgų ir antgamtinių galių. Kitaip tariant, senatvinė silpnaprotystė yra požymis to, kad žmogus atgims Gyvūnų Pasaulyje. O kas bus su sergančiuoju vėžiu, kuris numiršta, sakydamas: “Valgyti norisi, valgyti norisi”. Aš manau, kad jūs jau supratote – tai požymis to, kad jis atgims Alkanų Dvasių Pasaulyje. Šiam žmogui atgimimo Alkanų Dvasių Pasaulyje sąlygos neišnyks tol, kol jis nenustos jausti priklausomybę maistui. Tada kas bus su būtybe, kuri numiršta, jausdama kančias ir skausmą visame kūne ? Šiuo atveju ji numirs, turėdama sąlygas atgimti Pragare ir, natūralu, pateks į Pragaro Pasaulį. Jeigu pažvelgsime šiuo požiūriu į šiuolaikinių žmonių mirtį ir paklausime, ar yra kas nors, kas atgimtų trijuose aukštesniuose Norų Pasaulio pasauliuose: Žmonių, Asurų Pasaulyje ir Danguje, tai aš turiu pasakyti, kad tokių praktiškai nėra.
Aš dar noriu kai ką pasakyti apie karmą. Prieš keletą metų aš perskaičiau laikraštyje apie žmones, mirštančius Afrikoje iš bado. Tarp jų buvo žmogus, kuris visą jo gaunamą maistą atiduodavo savo vaikui ir numirė su šypsena veide, patenkintas tuo, kad vaikas turėjo valgyti. Šis žmogus, labiausiai tikėtina, atgimė kitame gyvenime kaip žmogus todėl, kad jis sunaikino Alkanų Dvasių Pasaulio karmą. Jis buvo linkęs atiduoti maistą savo vaikui užuot valgęs pats ir numirė, žvelgdamas į jį su šypsena. Kitaip tariant, jis numirė būsenoje, kurioje prisirišimas prie vaiko vyravo ir šioje pačioje būsenoje jis ir atgims. Aš noriu užbaigti šią paskaitą malda, tegu iki tol, kai jūs numirsite, pakils jūsų dvasinis lygis, išlavės intelektas, atsiras mistinės galios, ir tegu jūs atgimsite Iškreiptos Sąmonės Danguje arba Žaismingojo Iškreiptumo Danguje !
1990 metų gruodžio 8 filiale Kiote


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1