KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

I DALIS.TIEMS, KAS TROKŠTA ŽEMIŠKOSIOS LAIMĖS

2 PASKAITA

Atsidavimas, Aukojimas ir Įžadai, kurie atneša jums laimę

Šio pasaulio kančių įveikimo paslaptis

Atsidavimas – kam patikėti savo dvasią

Šiandienos paskaitoje man norėtųsi pakalbėti apie tai, ką galima vadinti praktikos pagrindu, apie tai, kas gali atnešti jums naudą.

Pirma, kas mums reikalinga mūsų praktikoje, - tai tikėjimas arba atsidavimas. Po to eina trys Aukojimo rūšys ir Dešimt Įžadų.Tiesos Dvasia,
Jo Šventenybė Palaimintasis Mokytojas
Shoko Asahara Be to, mes turime tris dvasios ugdymo praktikas, po to – tris dvasinės praktikos procesus ir dešimt meditacijos procesų, ir galiausiai, Tiesa. Tai šiuolaikinė Šešių Tobulybių, paprastai vadinamų Mahajanos budizmo praktika, interpretacija.
Taigi pradėkime nuo atsidavimo. Yra įvairių pasaulių. Tarkime, žmonės su prievartos karma susirenka kartu ir formuoja Pragarą. Žmonės, kurių stipri godumo karma, kuriems nuolat trūksta materialių daiktų, sudaro Alkanų Dvasių Pasaulį. Būtybės, kurios nemėgina atrasti Tiesos, formuoja Gyvūnų pasaulį. Būtybių, kurios gali žvelgti į dalykus teisingai, kai prisirišimas nedaro joms įtakos, bet tučtuojau patenkančioms į jo įtaką, vos tik užsideda akinius su spalvotais stiklais, kurie vadinasi prisirišimas, vos tik tokia kliūtis atsiranda prieš jų akis, bendriją mes vadiname žmonėmis.
Būtybių, kurios turi tam tikrą kiekį Nuopelnų, bet vis dar nėra tobulos, kurių pagrindas yra varžymosi dvasia, bendrija – tai Asurų Pasaulis. Dėl šios priežasties asurus vadina pavydo dvasiomis. Dvasios, kupinos Nuopelnų, patenkintos šia būsena ir naudojančios savo Nuopelnus, - tokie yra devai arbai Dangaus Pasaulis.
Atsidavimas, kaip jūs jau supratote iš šių šešių Aistrų Pasaulio pasaulių paaiškinimo, - tai kokiam iš sąmonės pasaulių jūs patikite savo dvasią, savo tikrąjį “Aš”.

Į tyrą ir ramų vandenį – apsivalanti dvasia

Atsidavimas Tiesai reiškia, kad jūs turite tikėjimą į Mokymą, kuris yra ties Aistrų Pasaulio pagrindu arba greičiau Mokymą, kurio pagrindas yra aukštesniuose pasauliuose. Todėl jūsų protas ir dvasia savaime apsivalo, kai jūs atsidavę Tiesai ir praktikuojate ją.
Galima pateikti pavyzdį su vandeniu. Štai drumstas vanduo, štai dažytas vanduo, štai mauruotas vanduo, o štai tyras, ramus vanduo. Tarkime, kad yra keturi ežerai su skirtingu vandeniu. Iš kokio ežero jūs gersite vandenį, kokiame maudysitės. Tas pats ir su atsidavimu. Žinoma, mūsų dvasios, žmogiškųjų būtybių dvasios, nėra tyros. Kai jūs žvelgiate aplink save, jūs aptinkate žmones su karma, panašia į jūsų. Todėl jeigu jūs palyginsite aplinkybes, kuriose jūs esate, su Tiesos Mokymu, tai iš pradžių galite pasijusti nejaukiai arba susidurti su kokiais nors nemalonumais.
Bet jeigu jūs patikėsite savo kūną tyram vandeniui, jeigu jūs paklausysite žmonių, kurie praktikuoja Tiesos Mokymą, pabandysite praktikuoti patys ir įsisąmononsite savo pačių susiteršimą, jeigu tapsite atsidavę Tiesai, tai jūs suprasite, kad vanduo, prie kurio jūs pripratote, žmonių pasaulis, prie kurio jūs pripratote, gali būti malonus, tačiau neatneša tikrojo džiaugsmo ir tikrosios laimės.
Trumpai šnekant, atsidavimas - tai jūsų valios išraiška, jūsų mėginimas to, į kokį pasaulį jūs pateksite, kokį vandenį jūs gersite arba į kokį vandenį jūs pasinersite.

Pašalinti pražūtingus norus – atsidavimas Tiesai

Tarkime, žmogus gyveno dažytame vandenyje. Vieną kartą jam pasirodė, kad jis taps laimingas, gyvendamas nešvarumų griovyje. Kas su juo, jūsų nuomone, atsitiks ? Dažytas vanduo ne tiek kenksmingas, todėl, kad vienintelė problema, susijusi su juo, yra ta, kad jis neatspindi daiktų teisingai. Bet jeigu jis atsigers vandens iš nešvarumų griovio, tai į organizmą patenka daug kenksmingų medžiagų. Tai atsidavimas klaidingiems dalykams.
Ir atvirkščiai, tarkime, kad yra didžiulis tyras ežeras. Žmogus, kuris anksčiau gyveno dažytame vandenyje, įžengia į šį ežerą ir nuplauna jame savo kūną. Jo purvas ištirpsta tyrame vandenyje ir iš pradžių atrodo, kad aplinka tapo nešvaresnė. Tačiau kadangi ežeras didžiulis, jis greitai nuvalys jį nuo mažo purvo kiekio, esančio ant jo. Kada nors nuo jo nuplaus visus dažus, nieko nepalikdami, ir jis taps lygiai toks tyras, kaip ir ežeras. Štai atsidavimas Tiesai. Kaip aš minėjau, Tiesos Mokymas visada apima pašalinimo procesą, ne užspaudimo, o jūsų pražūtingų norų pašalinimo. Jeigu yra mokymas, kuris didina jūsų pražūtingus norus, tai yra mokymas, kuris užteršia jūsų dvasią ; Buda Šakjamunis vadino tai “Svarstymo Pakopa Kelyje į Tikrąjį Pabudimą”, viena iš septynių didžiųjų pakopų kelyje į Tikrąjį Pabudimą.

Nuo atsidavimo prie Aukojimo

Dabar jūs palaiminti galimybės apvalyti save, pataisyti savo dvasią. Ar jūs sugebėsite pasinaudoti šia galimybe, ar ne, priklauso nuo tos geros ir blogos karmos, kurią jūs sukaupėte praeituose gyvenimuose.
Kai jūs išugdysite atsidavimą iki tobulumo, tai yra, tiksliau sakant, kadangi tikėjimas – tai praktika, jūs negalėsite išugdyti tikėjimo tikėjimo iki tobulumo, kol nepasieksite Galutinio Išsivadavimo, bet, bent tada, kai jūs nusprendėte tobulinti tikėjimą ir nežiūrint į nieką praktikuoti Tiesą, jūs įžengsite į pirmąją stadiją, vadinamą Aukojimo Tobulybe.
Kas tai – Aukojimo Tobulybė ? Yra trys Aukojimo rūšys.
Pirma, tam, kad būtų pašalinti jūsų polinkiai materialiniams dalykams, atlikite pinigų ir daiktų Aukojimą. Antra, tam, kad būtų sušvelninta jūsų dvasia, tam, kad jūs apsivalytumėte, atlikite dvasinės šilumos aplinkiniams Aukojimą. Trečia, tam, kad sutiktumėte Tiesą tiek šiame, tiek ir būsimuose gyvenimuose, atlikite Tiesos skleidimo Aukojimą. Tai ir yra trys Aukojimo rūšys.
Šiandien aš nesigilinsiu į tai, kadangi aš norėčiau aptarti Įžadus. Tačiau bet kokiu atveju šios trys Aukojimo rūšys formuoja tvirtą pagrindą jūsų veiksmams, kas pasiekiama Turto Aukojimu, jūsų mintims, kas pasiekiama Ramybės Aukojimu ir Tiesai, kuri nuves jus į Išsivadavimą.
Kai jūs įvaldysite pirmąją stadiją, jūs pereisite prie antrosios stadijos. Čia kai kurie iš jūsų nėra AUM nariai. Aš norėčiau aptarti kitą skyrių dėl jūsų, kadangi tai yra dalykas, kurį jūs galite panaudoti praktikoje, pradedant šia diena, ir tai, kas atneš jums naudą.

Dešimt Įžadų – išvalant tris karmos tipus

Tiek jogoje, tiek budizme Dešimties Įžadų tikslas yra trijų karmos tipų išvalymas. Pirma, yra trys įžadai, susiję su kūno karmos išvalymu : nežudyk nė vienos gyvos būtybės, nevok, nesvetimauk arba neužsiimk seksu be meilės.
Antra, yra keturi įžadai, susiję su kalbos karmos išvalymu : nemeluok, netuščiažodžiauk, nekalbėk piktai ir nesakyk žodžių, kurstančių nesantaiką tarp žmonių.
Galiausiai, yra trys įžadai, susiję su minčių karmos išvalymu : išsivaduok nuo godumo, įveik pyktį ir įgyk sugebėjimą pažinti Tiesą bei neneik Tiesos.
Štai dešimt Įžadų. Jūs galite nežinoti, kodėl reikia laikytis jų, bet jie turi gilią prasmę.

Nežudyk – įgyti laimę ir geranoriškumą

Kai jūs žudote ir darote žalą kitoms būtybėms, kokios būsenos yra jūsų dvasia ? Jūs norite apginti save ? O galbūt, jums tas pats, kas bus su kitais dėl jūsų kaltės : ar jūs norite, kad visos gyvos būtybės, visi žmonės būtų laimingi ?
Tikintysis : Pirmas. Teisingai. Kaip patarlėje “žvejys žvejį pamato iš tolo”, tų, kas žudo, arba tų, kas žvelgia į kitas būtybes kaip į negyvus daiktus, būsena pritraukia žmones su tokiomis pačiomis savybėmis. Ar tai padarys juos laimingus ar nelaimingus ?
Tikintysis : Nelaimingus.
Taip. Todėl “nežudyk” skirtas ne tik tam, kad būtų išsaugotos būtybių aplink mus gyvybės, bet ir tam, kad besilaikantys šio įžado taptų laimingi. Tokia praktika taip pat suteiks jums geranoriškumą, geranoriškumą, kuris palengvina kitų gyvenimą iš tikrųjų. Tokia pirmojo įžado : “nežudyk” prasmė. Jūs turite suvokti, kad žudymas daro žudiką nelaimingą.

Nevok – dvasinis diskomfortas arba dvasios ramybė

Antrasis įžadas – “nevok”. Skirtingose budizmo sektose jis suprantamas įvairiai. Kai kuriose sektose leidžia smulkią vagystę. Kitos sektos sako, kad jūs turite visiškai susilaikyti nuo vagystės. Aš laikausi pastarosios nuomonės. Kai žmonės vagia, kokia dvasinė būsena sukeliama tuo ? Ar tuo sukeliamas dvasinis diskomfortas, ar atsiranda dvasios ramybė ?
Tikintysis : Tuo sukeliamas dvasinis diskomfortas.
Taip. Tuo sukeliamas diskomfortas. Kai jūsų dvasia pavergta, kaip jūs manote, ar ji atspindės reiškinius tokius, kokie jie yra, ar ji atspindės reiškinius iškreiptoje šviesoje ?
Tikintysis : Iškreiptoje šviesoje.
Teisingai. Tada kam skirtas šis įžadas “nevok” ? Dėk ko nustatotoma, kad negalima vogti : dėl to, iš kurio vagiama, ar dėl to, kuris vagia ?
Tikintysis : Dėl to, kuris vagia.
Taip, šis įžadas skirtas vagiui. Štai kas slypi už antrojo įžado “nevok”.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1