KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

I DALIS.TIEMS, KAS TROKŠTA ŽEMIŠKOSIOS LAIMĖS

4 PASKAITA
Aukojimas ir dešimt gerų darbų, kurie atneša jums gerovę

Jūsų norų išsipildymo paslaptis

Gyventi šiame pasaulyje pagal savo valią

Nuopelnai ir energija, kurie sukuria visus reiškinius

Šiandien aš norėčiau aptarti tai, iš kur atsiranda energija, sukurianti visus reiškinius.
Tai, ką mes turime praktikuoti, - tai Šešios Tobulybės. Pirmoji iš Šešių Tobulybių – tai trys Aukojimo rūšys : Teisingo Mokymo Aukojimas, Ramybės Aukojimas ir Pinigų bei Turto Aukojimas. Galiausiai yra ir aukščiausiojo aukojimo Paramita – Išdidumo arba Gyvybės Aukojimas, Aukojimo praktikos tobulumas. Po to eina Įžadų Laikymasis. Tarkime, mes nežudome gyvų būtybių, nevagiame ir vengiame palaidų lytinių santykių.
Kontroliuodami šiuos tris kūno veiksmus, mes užkertame kelią mūsų energijos nutekėjimui. Dar daugiau, švelniai mylėdami gyvas būtybes, aukodami ir užmegzdami nuoširdžius santykius su kitais, pagrįstus ne asmenine nauda, o meile, tebūnie tai vyras ar moteris, mes darome kūno veiksmus, kurie išaukština mūsų dvasias ir atveda į jų subrendimą. Be to, mes turime nustoti kaupti kalbos karmą, susilaikydami nuo melo, tuščiažodžiavimo, šiurkštumo ir žodžių, sukeliančių nesantaiką tarp žmonių, ir tarti geranoriškus žodžius. Savo mintyse mes turime pamėginti sunaikinti godumą, neapykantą ir neišmanymą ir gyventi vadovaudamiesi Tiesa, turėdami tyrą, didžią ir gilią dvasią. Nuopelnai ir energija, sukaupti tokiu būsu, ir sukuria visus reiškinius aplink.

Aukojimo ir Įžadų Laikymosi Nuopelnai

Budizmo raštuose pasakyta, kad iš pradžių mes turime praktikuoti dosnumą. Norai tų, kas aukoja, pildosi pagal jų dvasios polinkį, priklausomai nuo vektoriaus krypties arba dabar, žemiškajame gyvenime, arba ateityje, kai jie vėl atgims žmonių pasaulyje būsimuose gyvenimuose, arba pildysis, kai aukojantysis taps, pavyzdžiui, Dangaus, Saugančio Paprastus Žmones nuo Traumų, karaliumi, arba Stipriosios Karalystės Dangaus karaliumi Pirmajame Danguje.
Čia norų išsipildymas reiškia ilgą, sveiką ir laimingą gyvenimą arba išskirtinių talentų turėjimą šiuose pasauliuose.
Lygiai taip mes galime laimingai gyventi Antrajame Danguje (33-ijų Dievų Dangus), tenkindami penkis norus, arba laimingai gyventi Metempsichozės Valdymo Dievų-Dvynių Danguje, tenkindami penkis norus, arba laimingai gyventi Neabejingumo Danguje, tenkindami penkis norus. Arba mes galime laimingai gyventi Džiaugsmo nuo Kūrimo Danguje arba Užsiimančių Kitų Dievų Norų Tenkinimu Dieviškuoju Kūrimu Danguje, tenkindami penkis norus. Arba, sunaikindami godumą ir kaupdami Nuopelnus Aukojimo ir Įžadų Laikymosi praktika, mes galime mėgautis be galo ilgu gyvenimu ir palaima septyniolikoje Formų Pasaulio dangų.
Štai kaip aprašyti budizmo šventraščiuose Nuopelnai, kuriuos mes galime sukaupti Aukojimu ir Įžadų Laikymusi.

Nuolat kaupkite nuopelnus

Tačiau yra žmonių, kurie realizuoja savo norus ir yra tų, kas nenori to daryti. Bet kodėl ? Dėl dviejų priežasčių. Pirmoji – tai galimybė atiduoti sukauptus Nuopelnus kitų labui.
Tai taikoma man, lygiai kaip ir Maha-Majai (dabar Jasodara-Seitaishi) arba Puna Mantaniputai. Jie turi eiti šiuo keliu.. Tai Mahajanos kelias. Praktikuojantys Mahajaną nuolat kaupia Nuopelnus, bet jie neturi jokių norų, todėl jų siekiai ir ketinimai lengvai materializuojasi. Pavyzdžiui, aš kalbėjau, kad tada, kai AUM Shinrikyo siekia Pasiekusiųjų atsiradimo arba tikinčiųjų skaičiaus didėjimo, arba Gelbėjimo masto plėtros, jūs galite pastebėti plėtros požymius, netgi kai tam trukdo vyriausybės arba žiniasklaidos ietys ir strėlės. Tai viso labo Aukojimo Nuopelnų, kuriuos mes jau aptarėme, Įžadų Laikymosi ir Gelbėjimo siekio materializacija.
Kita priežastis: jeigu jūs turite pernelyg daug norų esant nedideliam nuopelnų kiekiui, tai jūsų dvasia nesikoncentruoja į viena ir Nuopelnai iššvaistomi niekams.

Koncentruokitės į viena

Ta pati logika veikia pasaulietiškame gyvenime. Tarkime, yra žmogus, kuris per mėnesį gali atidėti 150 tūkstančių jenų. Jeigu jis nori nusipirkti “Kraun”, kuris kainuoja apie 4-is milijonus jenų, jis galės nusipirkti jį apytikriai po 28-29 mėnesių. Bet jeigu jis leisis į kelionę, pirks knygas ar drabužius, apskritai, išleis savo pinigus kitiems reikalams, tai jis negalės nusipirkti mašinos.
Budizmo šventraščiai byloja tą patį. Šventraščiuose pasakyta, kad mes turime atlikti didžiulį kiekį aukojimų, laikytis įžadų ir koncentuotis į viena. Pavyzdžiui, jūs galite panorėti turėti sėkmę su priešinga lytimi, sutikti nuostabų žmogų ir sudaryti laimingą santuoką. Arba jūs galite panorėti išsigydyti nuo ligos, dėl kurios kenčiate dabar. Arba jūs galite panorėti tapti laimingas, ateityje atgimęs šeimoje, užimančioje aukštą visuomeninę padėtį. Jūs galite panorėti atgimti Pirmajame Danguje, Antrajame Danguje, arba Trečiajame, arba Ketvirtajame, arba Penktajame, arba Šeštajame Danguje.
Arba jūs galite panorėti pasiekti Nušvitimą. Bet kuriuo iš šių atvejų jūsų norų išsipildymo varančioji jėga yra Nuopelnai. Aš turiu pastebėti, kad jeigu šie dalykai nesimaterializuoja, tai arba jūs turite nepakankamai Nuopelnų, arba jūs panaudojate pernelyg daug savo nuopelnų kokiems nors kitiems tikslams. Jeigu jūs norite pasiekti Nušvitimą, tai jūs turite nuolat kaupti Nuopelnus, išsaugoti energiją, suprantama, tapti vienuoliu ar vienuole ir eiti keliu į Nušvitimą. Jeigu jūs padarysite taip, tai energija bus išsaugoma, Nuopelnai taps dideli, sąmonė bus nukreipta į vieną tikslą ir jūs pasieksite Nušvitimą. Todėl samanai (vienuoliai ir vienuolės) turi didžiulius nuopelnus. Taip sakoma budizmo šventraščiuose.

Keturių Pakopų Įžengimo į Tiesos Srautą Praktika – į Aukojimo ir Įžadų Laikymosi tobulumą

Ką jūs turite daryti, kad pasiektumėte tobulumą, praktikuodami nuopelnų kaupimą arba praktikuodami Įžadų Laikymąsi ? Reikia praktikuoti Keturias Įžengimo į Tiesos Srautą Pakopas. Ši praktika leis jums sufokusuoti savo mintis viena kryptimi. Kitaip sakant, norint išvengti atgimimo trijuose žemiausiuose pasauliuose, gimti aukštesniuose pasauliuose, nugyventi šį gyvenimą taip, kaip jūs sumanėte ir numirti ramiai, nėra kitos praktikos, išskyrus Keturias Įžengimo į Tiesos Srautą Pakopas.
Kaip jūs žinote, tai, kuo jūs turite užsiimti šioje praktikoje, - tai pirmiausia, žvelgti į Aukščiausiąjį Dievą Šivą, Budas ir Guru, kaip į viena, kaip į Tiesos Įsikūnijimą ir būti jiems atsidavusiais. “Būti atsidavusiais” reiškia studijuoti jų Mokymą, praktikuoti Aukojimą ir Tarnystę jiems.
Antra, jūs turite būti atsidavę Mokymui arba Absoliučiai Tiesai.
Trečia, jūs turite būti atsidavę žmonėms, kurie praktikuoja Mokymą. Tai reiškia praktikuoti Aukojimą ir Tarnystę Sangai. Žodis “Sanga” gali būti nepažįstamas jums. “Sangą” galima traktuoti kaip religinę bendriją arba kaip veiklą jos filialuose. Galbūt, taip šis dalykas bus aiškesnis. Štai praktikos, sudarančios Pirmąją Įžengimo į Tiesos Srautą Pakopą.
Antroji Įžengimo į Tiesos Srautą Pakopa reiškia studijuoti Mokymą vėl ir vėl, tai yra, pavyzdžiui, klausytis kasečių su mano paskaitų įrašais po penkis, dešimt ar penkiolika kartų, arba skaityti “Mahajaną” po penkis, dešimt ar penkiolika kartų. Tai Antroji Įžengimo į Tiesos Srautą Pakopa.
Trečioji Įžengimo į Tiesos Srautą Pakopa reiškia sugriauti neteisingus vaizdinius su informacija, įgyta antrojoje pakopoje. Kitaip sakant, tai reiškia apmąstyti tai, ką jūs išstudijavote.
Ketvirtoji Įžengimo į Tiesos Srautą Pakopa reiškia įgyvendinti praktiškai tai, ką jūs apmąstėte. Žinoma, kai kurios idėjos ir vaizdiniai nesutaps su visuotinai priimtais. O kai kurios idėjos sutaps su idėjomis, esančiomis visuomenėje. Nuolat praktikuodami šias Keturias Pakopas, jūs įgysite energiją, leidžiančią jums bent jau pildyti visus jūsų norus, ir jūsų kūnas, kalba ir mintys įgaus brandą. Štai kas yra Keturių Pakopų Įžengimo į Tiesos Srautą praktika.
Tai kurgi nuves šios Keturios Pakopos ? Jos nuves į Šešias Tobulybes, apie kurias aš minėjau anksčiau. Tai trijų tipų Nuopelnų sukaupimas : Turto Aukojimas, Ramybės Aukojimas ir Tikrojo Mokymo Aukojimas bei dešimties gerų darbų praktika : nežudyk, nevok, nepaleistuvauk, nemeluok, netuščiažodžiauk, nekalbėk blogai apie kitus, nekalbėk žodžių, sukeliančių nesantaiką tarp žmonių, pašalink godumą, pyktį ar Tiesos neigimą. Taip mes nutraukiame energijos nutekėjimą ir kontroliuojame mūsų kūną, kalbą ir mintis.

Šešios stadijos pasiekti Išminčiai

Trečioji pakopa – tai mūsų karmos “valymas”. Man dažnai užduoda tokį klausimą : “Kodėl su manimi turi dėtis kas nors blogo ? Aš juk tapau AUM Shinrikyo nariu.” Aš atsakau “Lukterkite. Jūs juk esate AUM Shinrikyo viso labo vienerius metus. Kiek blogos karmos jūs sukaupėte per trisdešimt savo gyvenimo metų, iki tol, kol jūs tapote tikinčiuoju ?” Tikintieji, turintys išminties, suvokia tai iš karto. Tačiau tikintieji, neturintys išminties, nesuvokia to ir pradeda skųstis.
Didžiulis blogos karmos kiekis, sukauptas per trisdešimt šio gyvenimo metų, taip pat per jo buvusius gyvenimus, turi būti visiškai išvalytas. O tam, kad būtų išvalyta, ji turi materializuotis. Štai kas yra karmos valymas, vykstantis trečiojoje pakopoje.
Įvykis su Puna Mantaniputa-Seigoshi yra geras pavyzdys. Kadangi jis turėjo didžiulį nuopelnų kiekį, kadangi jis laikėsi įžadų ir praktikavo meditaciją, jo karma pasireiškė lengvai.
Kai karma, sukaupta iki tol, kol jis tapo vienuoliu ir jo buvusių gyvenimų karma pasireiškė, tai ji visa buvo išvalyta iš karto ir jis pasiekė Mahamudrą.
Po šių trijų praktikų mes pereiname į ketvirtą pakopą. Šios pakopos praktika nukreipta :
1)į mūsų dabartinių Nuopelnų arba gerų darbų, kuriuos mes praktikuojame dabar, padidinimą;
2)į nuolatinį siekį kaupti Nuopelnus, kurių mes negalime kaupti dabar todėl, kad mes paprasčiausiai dar neturime pradinių Nuopelnų, tačiau kuriuos mes, galimas daiktas, sugebėsime įgyti ateityje;
3)į nedelsiamą blogių poelgių nutraukimą;
4)į veiksmų apgalvojimo ugdymą, siekiant nedaryti karmiškai blogų poelgių ateityje, nes tai gali įvykti.
Tai ketvirtoji praktika – Atkaklių Pastangų Tobulybė.

Tai vienintelis kelias

Prieš jus Damma. Nuo jūsų priklauso, ar jūs ją praktikuosite. Koks nuostabus bebūtų mokymas, jis bevertis, jeigu jūs nepraktikuojate jo. Tai galima palyginti su tuo atveju, kai jūs turite labai patogią ir greitą mašiną, kuria jūs, vis dėlto, nevažinėjate. Kokia gera bebūtų mašina, jeigu jūs neužpildysite jos kuru, nepasuksite degimo rakto, nepaleisite varklio ir nevairuosite teisingai mašinos, tai ji bus bevertė.
Mes numirsime. Mes neišvengiamai numirsime. O šis kelias - vienintelis kelias, leidžiantis įveikti mirtį.
Šių metų pradžioje paskaitų festivalyje aš aiškinau jums, kad Šešios Tobulybės ir Aštuonlypis Šventasis Kelias yra vienas ir tas pats. Štai kodėl aš sakau jums apie tai, kad tai vienintelis kelias, kadangi tą patį tikslą jūs pasieksite, praktikuodami Aštuonlypį Šventąjį Kelią.
1991 m sausio 20, Osakoje.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1