KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

II DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA LAIMĖS BŪSIMUOSE GYVENIMUOSE

2 PASKAITA
Gerų darbų praktika ir jūsų kitas gyvenimas

Įveikiant visas kančias

Aukštas praktikos AUM Shinrikyo lygis

Štai ką aš pajutau, skaitydamas “Darmos praktiką” : AUM praktikos lygis iš tiesų aukštas. “Darmos praktikos” vasario leidinyje tikintysis rašė, kad Aukojimo praktika praturtino jo dvasią ir pakeitė jį supančią aplinką. Gyvenimas tapo lengvas, ir jo norai ėmė pildytis. Bet paskui jis atsisakė nuo norų pildymosi, kadangi norų pildymasis eikvoja Nuopelnus ir meldėsi, kaip praktikuojantis Mahajaną, kad jo Nuopelnai būtų nukreipti į Išsivadavimą ir dvasios subrendimą. Argi tai ne puiku ?
Tokie puikūs žodžiai kyla iš tikinčiojo, kuris yra AUM mažiau kaip metus. Ką gi besakyti apie tikinčiųjų, kurie praktikuoja dvejus, trejus metus, mintis. Jie atsidavę Trims Brangenybėms, praktikuoja Aukojimą Trims Brangenybėms, laikosi įžadų, kuriuos jiems davė Guru, nuolat aukoja malonumą, kuris pasireiškia Reiškinių Pasaulyje. Į kokį pasaulį jie pateks ? Jūs suvokiate, kad pasireiškė būsena, kurioje tik džiaugsmas pripildo jų dvasias ? Taigi jie peržengs Dangų ir įžengs į Šambalą.

Praktikuojantys pasauliečiai ir vienuoliai :
atitinkami lygiai, kurių jie pasiekia

Kaip vienuoliai kaupia nuopelnus ir į kokį pasaulį jie patenka ? Vienuoliai ir vienuolės viską atiduoda Trims Brangenybėms ir laikosi įžadų. Jie atsiduoda savanoriškam darbui arba meditacijai. Ką jie įgyja iš to ? Jie pasieks Kundalini-jogos. Jie įgis šviesos patyrimą.
Tai reiškia, kad jie be vargo sugebės panirti į tyrąją šviesą. Šambala yra aukščiausias pasaulis Norų Pasaulyje, Aukštesniojo Astralinio Pasaulio Šambalos projekcija. Ir tai pats aukščiausias pasaulis, į kurį gali patekti praktikuojantys pasauliečiai. Kodėl gi jie negali pakilti aukščiau ? O todėl, kad jie negali atsisakyti nuosavybės. Tačiau vienuoliai ir vienuolės tenkinasi pačiais būtiniausiais dalykais, o visa kita aukoja Trims Brangenybėms ties savo galimybių riba. To rezultatas yra tas, kad ima veikti didžiuliai jų Nuopelnai. Be to, kadangi jie atiduoda beveik visą savo laiką gelbėjimo veiklai, savaime suprantama, kad dvasios brendimo procesas eina labai sparčiai.
Kadangi mintys veikia Kauzalinį Pasaulį, o vaizdiniai veikia Astralinį Pasaulį, jie gali gauti galimybę atgimti Šambaloje Aukštesniajame Astraliniame Pasaulyje. Arba, jeigu jie numatė sau tikslą pasiekti Galutinį Išsivadavimą, jie gali įvaldyti pakopas šiame kelyje, vieną paskui kitą ir pasiekti Mahamudrą, Mahajana-jogą, Astralinę jogą, Šviesos jogą arba Grynąją Kauzalinę jogą ir po to Galutinį Išsivadavimą.
Tokiu būdu, aukščiausia karma yra namų gyvenimo atsisakymas ir tapimas vienuoliu ar vienuole. Tačiau tam, kad įgytum aukščiausią karmą… leiskite man pateikti čia pačios prabangiausios mašinos – pati brangiausia japoniška mašina yra “Century”, - pavyzdį. Jeigu jūs norite nusipirkti “Century”, jūs turite atkakliai dirbti ir, atsižadėdami daug ko, kaupti pinigus. Ar ne ? Štai lygiai taip, jeigu jūs norite tapti vienuoliu ir pasiekti aukščiausią lygį dvasinėje praktikoje, jūs turite sukaupti pakankamai nuopelnų ir dėti atkaklias pastangas. Pasauliečio gyvenimas turi savo žavesio. Jūs turite žmoną ir vaikus. Jūs mėgaujatės meilės ryšiais su savo žmona ir džiaugiatės tuo, kaip auga jūsų vaikai. Bet galiausiai laikinas malonumas trukdo jūsų Pabudimui. Bet, žinoma, jeigu jūs suvokiate save kaip praktikuojantį pasaulietį ir susilaikote nuo malonumo kiek įmanoma, jūs galėsite atgimti Šambaloje, aukščiausiajame Norų Pasaulio lygmenyje.

Renkantis teisingą religiją

Sunkumas čia tas, kad kol yra daug religinių organizacijų, kurios vadinasi budistinėmis arba vadina savo mokymus Tiesa, yra problema, kokią Dammą ar kokį Mokymą mes turime pasirinkti. Yra praktika, kurios mes turime imtis šiuo atveju. Ji vadinama “Svarstymo pakopa pakeliui į Tikrąjį Pabudimą” ir apima septynias pagalbines praktikos sistemas pasiekti Išsivadavimą. Padedami šios praktikos mes galėsime rasti tikrąjį Mokymą. Jos esmė yra tokia : tegu yra kažkas, bet ar mes pasirinksime tai kaip svarbų mums dalyką ?
Pavyzdžiui, yra žmonių, besilaikančių tradicinio budizmo, kurie galvoja, kad viskas, ko jiems reikia, - tai gedulingos pamaldos po mirties. Kai kurie vadina save krikščionimis. Kai kurie kalba : “Aš priklausau naujai religijai. Tai viena iš budizmo krypčių”, - kai tuo tarpu kiti kalba : “Aš – AUM Shinrikyo narys”. Iš kur atsiranda šis skirtumas ? Kaip mes nusprendžiame, kokį Mokymą pasirinkti ? Kaip jūs manote ? Taip, tai karma. Viskas būtent taip ir vyksta. Bet pasakykite, kaip mes galime pasirinkti pačią kokia begali būti teisingiausią religiją ? Aukojimu Tiesai ? Taip, bet ką daryti, jeigu mes nežinome, kas yra Tiesa ? Ką ? Štai kur ima veikti mūsų savimyliški įgeidžiai. Jeigu jūs tiksliai galite atskirti tai, kas egoistiška ir nesavanaudiška, atsakymas ateis pats savaime. Pavyzdžiui, religijos, kuri atneša jums laikinus džiaugsmus ir susieja jus su Reiškinių Pasauliu, negalima vadinti teisinga, kadangi – klausykite atidžiai, štai kur esmė – mes užvaldyti iliuzinio noro pagyventi ilgiau šiame Reiškinių Pasaulyje. Bet kas gi iš tikrųjų ? Juk tai viso labo akimirka. Tarkime, jūs pragyvenote trisdešimt arba keturiasdešimt metų. Jeigu pažvelgsite atgal, tai kaip greitai prabėgo laikas ! Nors, kai jūs žvelgiate į ateitį, jums gali atrodyti, kad jums dar viskas priešaky.
Jūs manote, kad žemiški dalykai daro kokią nors įtaką, kai mes perkeliame savo sąmonę į mūsų būsimą gyvenimą ? Tarkime, kas nors yra didelės korporacijos prezidentas. Nejaugi jūs manote, kad jis pateks į Dangų dėl to, kad jis – didelės kompanijos prezidentas ? Ką ? Arba štai mylinti motina. Ji daug meldėsi už savo sūnų ir jos maldų dėka sūnus įstojo į vieną iš geriausių universitetų. Ar jūs manote, kad ji atgims Danguje, kai numirs, dėl to, kad padėjo savo sūnui įstoti į universitetą ? Niekada !

Pats vertingiausias lobis jūsų ateičiai

Kas yra Tiesos Mokymas ? Tai visų pirma teisingas, bešališkas, objektyvus požiūris, leidžiantis teisingai įvertinti šį Reiškinių Pasaulį, išvysti jį tokį, koks jis yra. Be to, jis atskiria mus nuo šio Reiškinių Pasaulio ir leidžia mums stebėti tris pasaulius : Norų Pasaulį, Formų Pasaulį ir Pasaulį Be Formų. Vartojant kitą terminologiją, jis leidžia mums suprasti Reiškinių Pasaulį, Astralinį Pasaulį ir Kauzalinį Pasaulį arba leidžia mums laisvai patekti į šiuos pasaulius. Tada kas yra Nuopelnai ? Gyviems ar mirusiems, mums daugiau nėra kur dėtis, kaip į šiuos tris pasaulius. Jeigu taip, ar tai ne jūsų didžiuliai Nuopelnai - gyvenimo ir mirties suvokimas ? Argi tai nėra jūsų geriausias suvenyras, kurį mes galime pasiimti į savo kitą gyvenimą ? Argi tai ne pats vertingiausias lobis ? Klausytis šio Mokymo ir praktikuoti jį – tai iš tiesų aukščiausias mokymas, aukščiausia praktika ir aukščiausia religija.
Buda Šakjamunis pasakė : “Mes gimėme žmonėmis itin reto aplinkybių sutapimo dėka. Mes beveik visą laiką gyvename Pragare arba Alkanų Dvasių Pasaulyje. Laikas, praleistas ten, šimtą, tūkstantį ar dešimt tūkstančių kartų ilgesnis už tą akimirką, kai mes mėgaujamės Dangumi. Ir, kai mes pasiekiame Dangų, mes patenkinti gyvenimu ten ir nesuvokiame, kad viskas pasibaigs anksčiau ar vėliau. Mes labai nuliūstame, kai ateina galas ir vėl krentame į Kančių Pasaulį”.
Jis sako, kad geriausia vieta praktikai – tai Žmonių Pasaulis. Ir štai dėl ko. Čia yra nedaug laimės, bet daug kentėjimo. O žmogiškosios būtybės turį tam tikrą sugebėjimą mąstyti. Ir dabar mes gimėme kaip žmogiškosios būtybės ir palaiminti galimybės patirti aukščiausiąjį Mokymą : Norų Pasaulį, Formų Pasaulį ir Pasaulį Be Formų arba Reiškinių Pasaulį, Astralinį Pasaulį ir Kauzalinį Pasaulį. Išmintingas tikintysis turi įsisamoninti tai ir pasiekti Tiesą.
1989-ieji metai – šiais metais aš privalau išugdyti daugiau kaip šimtą penkiasdešimt Pasiekusiųjų. Kad ir kaip norėčiau, neįmanoma išugdyti tiek daug Pasiekusiųjų vien tik mano galia. Bet jei tikintieji, lygiai kaip ir mano mokiniai, susijungs visi kaip vienas ir, trokšdami Pasiekimo, paleis link mūsų tolimo tikslo galingą raketą su pavadinimu “AUM Shinrikyo”, mes pasieksime savo – mes išugdysime trisdešimt tūkstančių Pasiekusiųjų ir išgelbėsime visą pasaulį.
1989 metų sausio 18
pagrindiniame centre Fudzi


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1