O Saving Victim
(Nobena sa wikang Ingles)


Handog na TagapagligtasHandog na Tagapagligtas
Langit sa amin nagbukas
Pagkalooban ang iyong angkan
Ng pananggol sa kasamaan

Ang isang Diyos ay purihin.
Tatlong Persona ay sambahin;
Ang buhay namin ay palawigin
Hanggang sa buhay na daratin

Amenů
PasasalamatLahat:

Panginoon Hesukristo, * na nasa Banal na Eukaristiya, * sinasamba ka namin. * Ikinalugod ng Ama * na ang buo Niyang pag kaDiyos ay saumasaiyo at sa pamamagitan mo * niloob Niyang pagkasunduin sa kanya * ang lahat ng bagay. * Loobin Mo na kami * ay lubos na magpasalamat * sa lahat ng ginawa sa amin ang Ama. * Loobin mong pagsisihan naming lubos * ang aming mga kasalanan.


Sa pamamagitan Mo * pinasasalamatan naming ang Ama * sa pagbibigay niya sa amin ng buhay. * Nilikha niya ang lahat * ng kahangahangang mga bagay para sa amin. * Nawa'y gamitin anmin * ang mga ito sa kabutihan * at nawaw'y pagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya.


Higit sa lahat, * pinasasalatan namin ang aming Ama * sa pagsusugo Niya sa iyo: * bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal * na magligtas sa amin * at sa lahat ng sangkinapal * sa pamamagitan ng iyong pagkamatay * at muling pagkabuhay.


Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoo, * sa pagbibigay mo ng Iyong Ina * upang maging Ina namin * ng laging saklolo. Harinawang ang di mabilang * na biyayang tinaggap namin sa tulong niya, * lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, * ay makapukaw sa aming damdamin * upag maragdagan ang aming pagtitiwala * sa mapagkalingan awa ng Diyos * at sa walang sawang pagdamay ng iyong Ina. * Loobin mo nawa * na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos * at mahalin siyang walang hanggan.


ANG KARANGALAN, KALUWALHATIAN AT PASASALAMAT AT MAPSA KABANAL-BANALANG TATLONG PERSONA * AMA * ANAK AT ESPIRITU SANTO * MAGPASA WALANG HANGGAN

AMEN.
Birheng Mahal
nakaraang pahina

Panalanging para sa may mga sakit
susunod na pahina
Panmbungad na awit at panalangin | Birheng Maria, Tala sa Umaga
Panalangin sa Nobena at para sa Tahanan | Mga kahilingan sa ating Ina ng Laging Saklolo
Pag-aalay sa Ating Ina ng Laging Saklolo | Birheng Mahal | Handog na Tagapagligtas at Pasasalamat
Panalanging para sa may mga sakit | Sambahin natin ang Panginoon | Benediksyon | Pagpupuri
Aba Ginoong Maria | Personal na Debosyon | Ang mga Redentorista sa Pilipinas