ILAIYARAGAM

 

 

 

RAGA UNIVERSE

Melakarthas:Number | Name | Arohanam | Avarohanam  
Janyas:Raga | Mela | Arohanam | Avarohanam 
Svara Format: R , D                                 | M                  | G                     | N------------------+--------------+-----------------+--------------1 = Shudhdha                          | 1 = Shudhdha       |1 = Shudhdha           | 1 = Shudhdha2 = Chathushruthi                     | 2 = Prathi         | 2 = Sadharana         | 2 = Kaishika3 = Sathshruthi                                           | 3 = Anthara        | 3 = Kakali   ------------------+--------------+-----------------+-------------- 
                            Melakartha Ragas                             ---------------- 1 | Kanakan'gi | S R1 G1 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G1 R1 S 2 | Rathnan'gi                 | S R1 G1 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G1 R1 S 3 | Ganamurthi                 | S R1 G1 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G1 R1 S 4 | Vanaspathi                 | S R1 G1 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G1 R1 S 5 | Manavathi                  | S R1 G1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G1 R1 S 6 | Thanarupi                  | S R1 G1 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G1 R1 S 7 | Senavathi                  | S R1 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G2 R1 S 8 | Hanumathodi                | S R1 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S 9 | Dhenuka                    | S R1 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R1 S10 | Natakapriya                | S R1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R1 S11 | Kokilapriya                | S R1 G2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R1 S12 | Rupavathi                  | S R1 G2 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G2 R1 S13 | Gayakapriya                | S R1 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R1 S14 | Vakulabharanam             | S R1 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S15 | Mayamalava Gowla           | S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S16 | Chakravakam                | S R1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S17 | Suryakantam                | S R1 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R1 S18 | Hatakambari                | S R1 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R1 S19 | Jan'kAradhvani             | S R2 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G2 R2 S20 | Natabhairavi               | S R2 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S21 | Kiravani                   | S R2 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R2 S22 | Karaharapriya              | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S23 | Gowrimanohari              | S R2 G2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R2 S24 | Varunapriya                | S R2 G2 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G2 R2 S25 | Mararanjani                | S R2 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R2 S26 | Charukeshi                 | S R2 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R2 S27 | Sarasan'gi                 | S R2 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R2 S28 | Harikambhoji               | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S29 | Dhirashan'karabharanam     | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S30 | Naganandhini               | S R2 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R2 S31 | Yagapriya                  | S R3 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R3 S32 | Ragavardhani               | S R3 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R3 S33 | Gan'geyabhushani           | S R3 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R3 S34 | Vagadhisvari               | S R3 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R3 S35 | Shulini                     | S R3 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R3 S36 | Chalanata                  | S R3 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R3 S37 | Salagam                    | S R1 G1 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G1 R1 S38 | Jalarnavam                 | S R1 G1 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G1 R1 S39 | Jalavarali                 | S R1 G1 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G1 R1 S40 | Navanitham                 | S R1 G1 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G1 R1 S41 | Pavani                    | S R1 G1 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G1 R1 S42 | Ragupriya                  | S R1 G1 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G1 R1 S43 | Gavambodhi                 | S R1 G2 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G2 R1 S44 | Bhavapriya                 | S R1 G2 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R1 S45 | Shubhapanthuvarali         | S R1 G2 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G2 R1 S46 | Shadhvidha Margini         | S R1 G2 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G2 R1 S47 | Suvarnan'gi                | S R1 G2 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G2 R1 S48 | Dhivyamani                 | S R1 G2 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G2 R1 S49 | Dhavalambari               | S R1 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R1 S50 | Namanarayani               | S R1 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R1 S51 | Kamavardhini               | S R1 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R1 S52 | Ramapriya                  | S R1 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R1 S53 | Gamanashrama               | S R1 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R1 S54 | Vishvambhari               | S R1 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R1 S55 | Shyamalangi                | S R2 G2 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G2 R2 S56 | Shanmukapriya              | S R2 G2 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R2 S57 | Simhendra Madhyamam        | S R2 G2 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G2 R2 S58 | Hemavathi                  | S R2 G2 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G2 R2 S59 | Dharmavathi                | S R2 G2 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G2 R2 S60 | Nithimathi                 | S R2 G2 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G2 R2 S61 | Kanthamani                 | S R2 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R2 S62 | Rishabhapriya              | S R2 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R2 S63 | Lathangi                   | S R2 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R2 S64 | Vachaspathi                | S R2 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R2 S65 | Mechakalyani               | S R2 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R2 S66 | Chithrambari               | S R2 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R2 S67 | Sucharithra                | S R3 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R3 S68 | Jyothisvarupini            | S R3 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R3 S69 | Dhatuvardhani              | S R3 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R3 S70 | Nasika Bhushani            | S R3 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R3 S71 | Kosalam                    | S R3 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R3 S72 | Rasikapriya                | S R3 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R3 S                                         ---------------------------------------------------------------------------JANYA RAGAS                                -----------                    8 | Hanumathodi                    Ahiri                                    | 8| S R1 S G3 M1 P D1 N2 S  | S N2 D1 P M1 G3 R1 S                    Asaveri                  			| 8| S R1 M1 P D1 S  | SN2SPD1M1PR1G2R1S                    Bhupalam                                 | 8| S R1 G2 P D1 S  | S D1 P G2 R1 S                    Dhanyasi                                 | 8| S G2 M1 P N2 S  | S N2 D1 P M1 G2 R1 S                    Punnagavarali                            | 8| N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2 | N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,                     10 | Natakapriya                    Sindhu Bhairavi                          |10| S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S | N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S                     13 | Gayakapriya                    Kalagada                                 |13| S R1 G3 P D1 N1 S  | S N1 D1 P G3 R1 S                     14 | Vakulabharanam                    Vasanthabhairavi                         |14| S R1 G3 M1 D1 N2 S | S N2 D1 M1 P M1 G3 R1 S                     15 | Mayamalava Gowla                    Ardhradhesi                              |15| S R1 G3 M1 P D1 S N3 S  | S D1 P M1 G3 R1 S                    Bowli                                    |15| S R1 G3 P D1 S  | S N3 D1 P G3 R1 S                    Gowla                                    |15| S R1 M1 P N3 S  | S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S                    Gowlipanthu                              |15| S R1 M1 P N3 S  | SN3D1PM1D1M1G3R1S                    Gowri                                    |15| S R1 M1 P N3 S  | S N3 D1 P M1 G3 R1 S                    Gujjari                   		|15| S R1 G3 M1 P D1 N3 S  | S D1 N3 P M1 G3 R1 S                    Gumma Kambhoji                           |15| S R1 G3 P D1 N3 D1 S   | S N3 D1 P M1 G3 R1 S                    Gundhakriya                              |15| S R1 M1 P N3 S  | S N3 P D1 P M1 G3 R1 S                    Jaganmohini                              |15| S G3 M1 P N3 S  | S N3 P M1 G3 R1 S                    Kannadaban'gala                          |15| S R1 M1 G3 M1 P D1 S  | S D1 P M1 G3 R1 S                    Krushnaveni                              |15| S R1 G3 M1 P N3 S  | S N3 P M1 G3 R1 S                    Lalitha                 			 |15| S R1 G3 M1 D2 N3 S  | S N3 D2 M1 G3 R1 S                    Malahari                			|15| S R1 M1 P D1 S  | S D1 P M1 G3 R1 S                    Mallika Vasantham                        |15| S G3 M1 P N3 S  | S N3 D1 P M1 G3 R1 S                    Mangalakaishiki                          |15| S M1 G3 M1 P M1 D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S                    Mechabowli                               |15| S R1 G3 P D1 S  | S D1 P M1 G3 R1 S                    Megaranjani                              |15| S R1 G3 M1 N3 S  | S N3 M1 G3 R1 S                    Nadhanamakriya                           |15| S R1 G3 M1 P D1 N3  | N3 D1 P M1 G3 R1 S N3                    Padi                                     |15| S R1 M1 P N3 S   | S N3 P D1 P M1 R1 S                    Pharaz                 			 |15| S G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S                    Purvi                                    |15| S R1 G3 M1 P D1 N3 D1 S | SN3D1PM1D1M1G3R1S                    Revagupthi                               |15| S R1 G3 P D1 S  | S D1 P G3 R1 S                    Saran'ganatha                            |15| S R1 M1 P D1 S  | S N3 S D1 P M1 G3 R1 S                    Saveri                                   |15| S R1 M1 P D1 S  | S N3 D1 P M1 G3 R1 S                    Sindhu Ramakriya                         |15| S G3 M1 P D1 N3 S  | S N3 P D1 P M1 G3 S                    Thakka  (A)          			|15| S R1 S M1 G3 M1 D1 N3 S | S N3 P M1 G 3 M1 P R1 G3 S                    Thakka  (B)          			|15| S G3 M1 P M1 D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S                     16 | Chakravakam                    Bindhumalini                             |16| S G3 R1 G3 M1 P N2 S  | S N2 S D2 P G3 R1 S                    Kalavathi             			 |16| S R1 M1 P D2 S  | S D2 P M1 G3 S R1 S                    Malayamarutham                           |16| S R1 G3 P D2 N2 S  | S N2 D2 P G3 R1 S                    Valachi                 			|16| S G3 P D2 N2 S  | S N2 D2 P G3 S                    Vegavahini                               |16| S R1 G3 M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S                     17 | Suryakantam                    Bhairavam                                |17| S R1 G3 M1 P D2 N3 S  | S D2 P M1 G3 R1 S                    Sowrashtram                              |17| S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S | S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S                    Supradhipam                              |17| S R1 M1 P D2 S  | S N3 D2 P M1 G3 M1 R1 S                    Vasantha               			|17| S M1 G3 M1 D2 N3 S  | S N3 D2 M1 G3 R1 S                     19 | Jan'kAradhvani                    Purnalalitha                             |19| S G2 R2 M1 P S  | S N1 D1 P M1 G2 R2 S                     20 | Natabhairavi                    Amrithavahini                            |20| S R2 M1 P D1 N2 S   | S N2 D1 M1 G2 R2 S                    Anandhabhairavi                          |20| SG2R2G2M1PD2PN2S  | S N2 D2 P M1 G2 R2 S                    Bhairavi               			|20| S R2 G2 M1 P D2 N2 S  | S N2 D1 P M1 G2 R2 S                    Gantha                  			|20| SG2R2G2M1PD2PN2D2N2S  | S N2 D2 P M1 G2 R2 S                    Gopikavasantham                          |20| S M1 P N2 D1 N2 D1 S  | S N2 D1 P M1 G2 S                    Hindholam                                |20| S G2 M1 D1 N2 S   | S N2 D1 M1 G2 S                    Jayanthashri                             |20| S G2 M1 D1 N2 S   | S N2 D1 M1 P M1 G2 S                    Jingla                                   |20| SR2G2M1PD1N2D1PS | S N2 D1 P M1 G2 R2 S                    Manji                                    |20| S R2 G2 M1 P D2 N2 S  | S N2 D1 P M1 G2 R2 S                    Margahindholam                           |20| S R2 G2 M1 P D2 N2 S  | S N2 D2 M1 G2 S                    Purnashajja                              |20| S R2 G2 M1 N2 N2 S  | S N2 P M1 G2 R2 S                    Saramathi                                |20| S R2 G2 M1 P D1 N2 S   | S N2 D1 M1 G2 S                    Sudhdha Dhanyasi                         |20| S G2 M1 P N2 S  | S N2 P M1 G2 S                    Sudhdha Dhesi                            |20| S R2 M1 P D1 N2 S  | S N2 D1 P M1 G2 R2 S                     21 | Kiravani                    Kiranavali           			|21| S R2 G2 M1 P D1 N3 S | S P M1 G2 R2 S                    Kalyana Vasantham                        |21| S G2 M1 D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R2 S                     22 | Karaharapriya                    Abheri                   			|22| S G2 M1 P N2 S   | S N2 D2 P M1 G2 R2 S                    Abhogi                 			|22| S R2 G2 M1 D2 S | S D2 M1 G2 R2 S                    Andholika                                |22| S R2 M1 P N2 S    | S N2 D2 M1 R2 S                    Bageshri                			|22| S G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S                    Brindhavanasaran'ga                      |22| S R2 M1 P N3 S   | S N2 P M1 R2 G2 S                    Chiththaranjani                          |22| S R2 G2 M1 P D2 N2 | N2 D2 P M1 G2 R2 S N2.                    Dharbaru             			|22| S R2 M1 P D2 N2 S   | R2SN2SD2PM1R2G2G2R2S                    Dhevamruthavarshini                      |22| S R2 G2 M1 N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S                    Dhevakriya                               |22| S R2 M1 P N2 S  | S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S                    Dhevamanohari                            |22| S R2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 R2 S                    Dhilipakam                               |22| SR2G2R2M1PN2D2N2PD2N2S  | S N2 D2 P M1 G2 R2 S                    Hindholavasantha                         |22| S G2 M1 P D2 N2 D2 S  | S N2 D2 P M1 D2 M1 G2 S                    Hindhusthani Kapi                        |22| S R2 M1 P N3 S  | S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S                    Huseni                 			|22| S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S                    Jayamanohari                             |22| S R2 G2 M1 D2 S  | S N2 D2 M1 G2 R2 S                    Jayanarayani                             |22| S R2 G2 M1 P D2 S  | S N2 D2 P M1 G2 R2 S                    Jayanthasena                             |22| S G2 M1 P D2 S  | S N2 D2 P M1 P M1 G2 S                    Kanada               			|22| S R2 G2 M1 D N2 S  | S N2 P M1 G2 M1 R2 S                    Kalanidhi	   			|22| SR2G2M1SPM1D2N2S  | S N2 D2 P M1 G2 R2 S                    Kannadagowla                             |22| S R2 G2 M1 P N2 S  | S N2 D2 P M1 G2 S                    Kapijingla           			|22| S N2 S R2 G2 M1  | M1 G2 R2 S N2 D2 N2 S                    Karnataka Kapi                           |22| SR2G2M1R2PM1PD2N2S  | S N2 D2 P M1 G2 M1 R2 S                    Malavashri                               |22| SG2M1PN2D2N2PD2N2S   | S N2 D2 P M1 G2 S                    Madhyamavathi                            |22| S R2 M1 P N2 S  | S N2 P M1 R2 S                    Manirangu                                |22| S R2 M1 P N2 S  | S N2 P M1 G2 R2 S                    Manjari                  			|22| SG2R2G2M1PN2D2N2S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S                    Manohari                                 |22| S G2 R2 G2 M1 P D2 S   | S D2 P M1 G2 R2 S                    Mukari                   			|22| S R2 M1 P N2 D2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S                    Nadhachinthamani *                       |22| S G2 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 G2 S                    Nadhatharan'gini                         |22| S P M1 R2 G2 R2 S | S P N2 D2 P M1 G2 R2 S                    Nayaki                   			|22| S R2 M1 P D2 N2 D2 P S | S N2 D2 P M1 R2 G2 R2 S                    Phalamanjari                             |22| S G2 M1 D2 S | S N2 D2 P M1 G2 M1 R2 S                    Panchama Raga                            |22| S R2 D2 P N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S                    Purnashadjam                             |22| S R2 G2 M1 N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S                    Pushpalathika                            |22| S R2 G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S                    Rithigowla           			|22| SG2R2G2M1N2D2M1N2N2S | SN2D2M1G2M1PM1G2R2S                    Rudhrapriya                              |22| S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 P M1 G2 R2 S                    Salakabhairavi                           |22| S R2 M1 P D2 S  | S N2 D2 P M1 G2 R2 S                    Saindhavi            			|22| N2D2N2SR2G2M1PD2N2  | D2PM1G2R2SN2D2N2S                    Sidhdhasena                              |22| S G2 R2 G2 M1 P D2 S  | SN2D2M1PM1R2G2R2S                    Shriraga                			|22| S R2 M1 P N2 S  | SN2PD2N2PM1R2G2R2S                    Shriranjani          			|22| S R2 G2 M1 D2 N2 S | S N2 D2 M1 G2 R2 S                    Sudhdha Ban'gala                         |22| S R2 M1 P D2 S | S D2 P M1 R2 G2 R2 S                    Sudhdha Dhanyasi                         |22| S G2 M1 P N2 S | S N2 P M1 G2 S                    Svarabhushani                            |22| S G2 M1 P D2 N2 S  | S N2 D2 P M1 R2 S                     24 | Varunapriya                    Vasantha Varali 1                        |24| S R2 M1 P D3 N3  | N3 D3 P G2 R2 S N3                    Vasantha Varali 2                        |24| S R2 M1 P D3 N3  | N3 D3 P M G1 R S N                    Viravasantham                            |24| S G2 R2 M1 P S  | S N3 D3 P M1 G2 R2 S                     27 | Sarasan'gi                    Kamalamanohari                           |27| S G3 M1 P N3 S  | S N3 D1 P M1 G3 S                    Nalinakanthi                             |27| S G3 R2 M1 P N3 S  | S N3 P M1 G3 R2 S                     28 | Harikambhoji                    Bahudhari                                |28| S G3 M1 P D2 N2 S  | S N2 P M1 G3 S                    Balahamsa                                |28| S R2 M1 P D2 S  | S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 S                    Chayatharan'gini                         |28| S R2 M1 G3 M1 P N2 S  | S N2 D2 P M1 G3 R2 S                    Dhvijavanthi                             |28| S R2 M1 G3 M1 P D2 S  | S N2 D2 P M1 G3 R2 G2 R2 S                    Haridhasapriya *                         |28| S P M1 G3 M1 P D2 N2 S  | S N2 D2 N2 P M1 G3 R2 S                    Ishamanohari                             |28| S R2 G3 M1 P D2 N2 S | SN2D2PM1R2M1G3R2S                    Janjuti                   		|28| S R2 G3 M1 P D2 N2  | N2D2PM1G3R2SN2.D2.P.D2.S                    Jujahuli                			|28| S M1 G3 M1 P D2 N2 S  | S N2 D2 P M1 G3 S                    Kambhoji             			|28| S R2 G3 M1 P D2 S  | SN2D2PM1G3R2SN3.P.D2.S                    Kapinarayani                             	|28| S R2 M1 P D2 N2 S  | S N2 D2 P M1 G3 R2 S                    Kamas                  			|28| S M1 G3 M1 P D2 N2 S  | S N2 D2 P M1 G3 R2 S                    Karnataka Behag                          |28| S R2 G3 M1 P D2 N2 S  | SN2D2N2PD2M1G3R2G3R2                    Kedharagowla                             |28| S R2 M1 P N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S                    Kokiladhvani                             |28| S R2 G3 M1 D2 N2 D2 S   | S N2 D2 N2 P M1 G3 R2 S                    Kunthalavarali                           |28| S M1 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M1 S                    Malavi                   			|28| SR2G3M1PN2M1D2N2S | SN2D2N2PM1G3M1R2S                    Mohana               			|28| S R2 G3 P D2 S | S D2 P G3 R2 S                    Nagasvaravali                            |28| S G3 M1 P D2 S | S D2 P M1 G3 S                    Narayanagowla                            |28| S R2 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 P M1 G3 R2 G3 R2 S                    Narayani               			|28| S R2 M1 P D2 S | S N2 D2 P M1 R2 S                    Natakuran~Ji                             |28| SR2G3M1N2D2N2PD2N2S  | S N2 D2 M1 G3 M1 P G3 R2 S                    Navarasa Kalanidhi *                     |28| S R2 M1 P S N2 S | S D2 P M1 G3 R2 S                    Navarasa Kannada                         |28| S G3 M1 P S | S N2 D2 M1 G3 R2 S                    Prathapa  Varali                         |28| S R2 M1 P D2 P S  | S D2 P M1 G3 R2 S                    Pravalajothi         			|28| S R2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G3 G3                    Ragapanjaram                             |28| S R2 M1 P D2 N2 D2 S  | S N2 D2 M1 R2 S                    Ravichandhrika                           |28| S R2 G3 M1 D2 N2 D2 S  | S N2 D2 M1 G3 R2 S                    Sama                                     |28| S R2 M1 P D2 S  | S D2 P M1 G3 R2 S                    Sahana               			|28| S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S | SN2SD2N2D2PM1G3M1R2G3R2S                    Sarasvathi Manohari                      |28| S R2 G3 M1 D2 S  | S D2 N2 P M1 G3 R2 S                    Sindhu Kannada                           |28| SM1G3M1R2G3M1PD2PS  | S N2 D2 P M1 G3 R2 S                    Sudhdha Tharan'gini                      |28| SR2G3M1R2M1PD2N2D2S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S                    Suposhini              			|28| S R2 S M1 P N2 D2 S | S D2 N2 P M1 R2 M1 S                    Surati                                   |28| S R2 M1 P N2 S | SN2D2PM1G3PM1R2S                    Svaravali              			|28| S M1 G3 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 P D2 M1 G3 R2 S                    Svaravedhi *                             |28| S M1 G3 M1 P N2 D2 N2 S | S N2 D2 N2 P M1 G3                    Thilan'g                 			|28| S G3 M1 P N3 S | S N2 P M1 G3 S                    Umabharanam                              |28| S R2 G3 M1 P D2 N2 S  | S N2 P M1 R2 G3 M1 R2 S                    Vina Vadhini                             |28| S R2 G3 P N2 S  | S N2 P G3 R2 S                    Vivardhini              			|28| S R2 M1 P S  | S N2 D2 P M1 G3 R2 S                    Yadhukulakambhoji                        |28| S R2 M1 P D2 S  | S N2 D2 P M1 G3 R2 S                     29 | Dhirashan'karabharanam                    Arabhi                   			|29| S R2 M1 P D2 S  | S N3 D2 P M1 G3 R2 S                    Atana                                    |29| S R2 M1 P N3 S  | S N3 D2 P M1 P G3 R2 S                    Ban'gala               			|29| S R2 G3 M1 P M1 R2 P S  | S N3 P M1 R2 G3 R2 S                    Begada               			|29| SG3R2G3M1PD2N2D2PS  | S N3 D2 P M1 G3 R2 S                    Behag                  			|29| S G3 M1 P N3 D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S                    Bilahari                  		|29| S R2 G3 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S                    Dhesakshi                                	|29| S R2 G3 P D2 S  | S N3 D2 P M1 G3 R2 S                    Dhevagandhari                            	|29| S R2 M1 P D2 S  | S N3 D2 P M1 G3 R2 S                    Garudadhvani                             	|29| S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S D2 P G3 R2 S                    Hamsadhvani                              	|29| S R2 G3 P N3 S | S N3 P G3 R2 S                    Hindhusthani Behag                       	|29| S G3 M1 P N3 D2 N3 S  | SN3D2PM2G3M1G3R2S                    Janaranjani                              	|29| S R2 G3 M1 P D2 P N3 S  | S D2 P M1 R2 S                    Kadhana Kuthuhalam  			|29| S R2 M1 D2 N3 G3 P S  | S N3 D2 P M1 G3 R2 S                    Kannada                                  	|29| S G3 M1 P M1 D2 N3 S  | S D2 P M1 G3 M1 R2 N3. S                    Kedharam                                 	|29| S M1 G3 M1 P N3 S | S N3 P M1 G3 R2 S                    Koiahalam                                	|29| S P M1 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S                    Kuran~Ji               			|29| S N3 S R2 G3 M1 P D2  | D2 P M1 G3 R2 S N3 S                    Kuthuhalam                               |29| S R2 M1 N3 D2 P N3 S  | S N3 D2 P M1 G3 R2 S                    Mand                                     |29| S G3 M1 P D2 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S                    Navaroj                 			|29| P D2 N3 S R2 G3 M1 P | M1 G3 R2 S N3 D2 P                    Nilambari            			|29| S R2 G3 M1 P D2 P N3 S | S N3 P M1 G3 R2 G3 S                    Purnachandhrika                          |29| S R2 G3 M1 P D2 P S  | S N3 P M1 R2 G3 M1 R2 S                    Sindhu Mandhari                          |29| S R2 G3 M1 P D2 P S  | SN3D2PG3M1D2PM1R2S                    Sudhdha Saveri                           |29| S R2 M1 P D2 S   | S D2 P M1 R2 S                     34 | Vagathisvari                    Chayanata                                |34| S R3 G3 M1 P M1 P S  | S N2 D2 N2 P M1 R3 S                    Ganavaridhi                              |34| S M1 R3 G3 M1 P D2 N2 S | S D2 N2 P M1 R3 S                     36 | Chalanata                    Gambhiranata                             |36| S G3 M1 P N3 S  | S N3 P M1 G3 S                    Nata                                     |36| S R3 G3 M1 P D3 N3 S  | S N3 P M1 R3 S                     39 | Jalavarali                    Jinavali                			|39| SG1R1G1M2PD1N3D1S  | S N3 D1 P M2 G1 R1 S                    Varali                                   |39| S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G1 R1 S                     40 | Navanitham                    Nabhomani                                |40| S R1 G1 R1 M2 P S  | S N2 D2 P M2 G1 R1 S                     41 | Pavani                    Chandhrajyothi                           |41| S R1 G1 M2 P D2 S  | S D2 P M2 G1 R1 S                    Vijayashri              			|41| S G1 R1 G1 M2 P N3 S  | S N3 P M2 G1 R1 S                     46 | Shadhvidha Margini                    Thivravahini                             |46| S R1 G2 M2 P D2 N2 S  | SN2D2PM2G2R1G2M2R1S                     51 | Kamavardhini                    Dhipaka                			|51| S G3 M2 P D1 P S | S N3 D1 N3 P M2 G3 R1 S                    Mandhari                                 |51| S R1 G3 M2 P N3 S  | S N3 P M2 G3 R1 S                     52 | Ramapriya                    Rama Manohari                            |52| S R1 G3 M2 P D2 N2 D2 S | S N2 D2 P M2 G3 R1 S                     53 | Gamanashrama                    Gamakakriya                              |53| S R1 G3 M2 P D2 P S  | S N3 D2 P M2 G3 R1 S                    Gamanakriya                              |53| S R1 M2 P D2 N3 S  | S N3 D2 P M2 G3 M2 R1 S                    Hamsanandhi                              |53| S R1 G3 M2 D2 N3 S | S N3 D2 M2 G3 R1 S                    Mechakan'gi                              |53| S R1 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 P D2 P M2 G3 R1 S                    Purvikalyani                             |53| S R1 G3 M2 P D2 P S | S N3 D2 P M2 G3 R1 S                     54 | Vishvambhari                    Vijayavasantha                           |54| S M2 P D3 N3 S  | S N3 P M2 G3 R1 S                     56 | Shanmukapriya                    Chinthamani                              |56| S R2 P M2 P D2 N2 S  | S P D1 P M2 G2 R2 S                     57 | Simhendra Madhyamam                    Sudhdha Raga                             |57| S R2 G2 M2 P N3 S  | S N3 P M2 G2 R2 S                     58 | Hemavathi                    Vijayanagari                             |58| S R2 G2 M2 P D2 S  | S D2 P M2 G2 R2 S                     59 | Dharmavathi                    Madhuvanthi                              |59| S G2 M2 P N3 S  | S N3 D2 P M2 G2 R2 S                    Ranjani                 			|59| S R2 G2 M2 D2 S  | S N3 D2 M2 G2 S R2 G2 S                     60 | Nithimathi                    Amarasenapriya                           |60| S R2 M2 P N3 S   | S N3 P M2 R2 G2 R2 S                    Hamsanadham                              |60| S R2 M2 P N3 S   | S N3 P M2 R2 S                    Kaikavasi            			|60| S R2 G2 M2 P D3 N3 S  | S N3 P M2 G2 R2 S                     61 | Kanthamani                    Shruthiranjani                           |61| S R2 G3 M2 P D1 N1 | N1 D1 P M2 G3 S R2 S                     62 | Rishabhapriya                    Gopriya                			|62| S R2 G3 M2 D1 N2 S | S N2 D1 M2 G3 R2 S                     64 | Vachaspathi                    Bhushavali           			|64| S R2 G3 M2 P D2 S  | S N2 D2 P M2 G3 R2 S                    Sarasvathi           			|64| S R2 M2 P D2 S  | S N2 D2 P M2 R2 S                     65 | Mechakalyani                    Hamirkalyani                             |65| S P M2 P D2 N3 S | SN3D2PM2M1G3PM1R2S                    Mohanakalyani                            |65| S R2 G3 P D2 S | S N3 D2 P M2 G3 R2 S                    Saran'ga                			|65| S R2 G3 M2 P D2 N3 S  | SN3D2PM2R2G3M1R2S                    Yamunakalyani                            |65| S R2 G3 P M2 P D2 S  | S D2 P M2 P G3 R2 S                     66 | Chithrambari                    Amruthavarshini                          |66| S G3 M2 P N3 S  | S N3 P M2 G3 S                                         -----------------------------------------------------------------------------  Courtesy:  List of Carnatic Ragas, Version 1.11 - 9 Mar 1997,  Kumaran Santhanam, ksanthan@eecs.berkeley.edu

 

A_Z Listing of IR's Ragam  Thanking the Maestro  
Maestro Speak  Talk & Discuss IR's Ragam  
ilaiyaraja - the tao personified  Ramana Maharshi & ilaiyaraja
ilaiyaragam Research Post   Raga Universe 
ilaiyaragam Ringtone Corner What They Said About ilaiyaraja
Sign Guestbook View Guestbook

Home

             

1