ชื่อโครงงาน
 
การสกัดสารจากรา Aschersonia samoensis I 4593 เพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ผู้ทำโครงงาน
  นางสาวรสสุคนธ์ ทองวิเชียร
  นักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ที่ปรึกษาโครงงาน
  ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  อาจารย์มนัส เล้าวงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อาจารย์วิชิต พัฒนตระกูลสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อาจารย์สมชัย ดุรงค์ภินนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อาจารย์ปาริฉัตร พวงมณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
สาขาวิชา
  เคมี
อื่น ๆ
  นำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 15 โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ทำการสกัดสารจากรา Aschersonia samoensis I 4593 ในส่วนของอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยนำมาสกัดด้วยเอทิลอะซีเตตจากนั้นนำไปแยกสารที่เป็นองค์ประกอบด้วยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี นำสารที่ได้ไปวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารด้วยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี ในที่นี้คือ นิวเคลียร์แมกเนติกส์เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี (Nuclear Magnetic Reesonance Spectroscopy ; NMR)

จากวิธีการดังกล่าวเราได้สารบริสุทธิ์ 3 ชนิดคือ skyrin เป็นของแข็งสีส้มอมน้ำตาล, rugulosin เป็นของแข็งสีเหลืองส้มและ zeorin เป็นของแข็งสีน้ำตาลและเมื่อนำไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่า rugulosin มีค่า ID50 เท่ากับ 1.2±0.6 µg/ml ต่อเซลล์ตัวอ่อนของผีเสื้อ และ2.0±0.2 µg/ml ต่อเซลล์ไตของหนู สวน skyrin มีค่า ID50 เท่ากับ 9.6±0.4 µg/mlต่อเซลล์ตัวอ่อนของผีเสื้อและ24.7±1.5 µg/ml ต่อเซลล์ไตของหนู


Since 10/3/2001

ดูข้อความ ลงชื่อเยี่ยม

1