นะมะถุ ระตะนะ ตะยะสะ      

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย

รายการสาระพันปัญหาธรรม  ดำเนินรายการโดย อาจารย์สมชาย รัตนร่มโพธิ์ทอง    ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สถานีวิทยุพล.ม2 คลื่นความถี่963  AM

สาระพันปัญหาธรรม  ที่น่าสนใจ

การรับประทานอาหารมังสวิรัติ และการกินเจนั้นจำเป็นแค่ไหน.....?

การเจริญสติปัฏฐานจะต้องมีศีล    สมาธิ  ปัญญา    สมาธิอันนี้จะหมายความว่าอย่างไร?

จะพิจารณาอย่างไรว่าพระรูปไหนเป็นพระอรหันต์?

กรกรมศาสนา
1. "พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน"
2. "เจ้ากรรมนายเวร"
3. "เหตุใดผมจึงศึกษาธรรมะ แนะแนวทางเจริญวิปัสสนา"
4. "กรรม.....คำตอบของชีวิต
5. "ธรรมจาริกในศรีลังกา"

พระไตรปิฎก
? พระไตรปิฎกคืออะไร ?

ค้นพระไตรปิฎกออนไลน์ (ลานธรรมเสวนา)
พระไตรปิฎก ONLINE (อีกแห่งหนึ่ง)
พระไตรปิฎกสยามรัฐ 45 เล่ม ออนไลน์
ดาวโหลดพระไตรปิฎก สยามรัฐ 45 เล่ม
พระไตรปิฎกออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)
พระสุตตันตปิฎกออนไลน์ (ลานธรรมเสวนา)

ธรรมบท
พุทธวจนะในธรรมบท (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

พจนานุกรมพุทธศาสน์

ค้นพจนานุกรมพุทธศาสตร์ (ลานธรรมเสวนา)
พจนานุกรมพุทธศาสน์ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

การศึกษา/หนังสือธรรมะ

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

หมวดทาน

ทำบุญอย่างไรได้บุญมาก
สังฆทานที่แท้จริง

หมวดศีล

เหตุที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติพระวินัย (ศีล)
การถือศีล 5 ประเภท
ธุดงค์คืออะไร
ประโยชน์ของศีล 5
เกร็ดเล็กน้อยของศีล 5
รายละเอียดของศีล 5 (1)
รายละเอียดของศีล 5 (2)
รายละเอียดของศีล 5 (3)
รายละเอียดของศีล 5 (4)
รายละเอียดของศีล 5 (5)
ข้อเตือนใจนักบวช


สมถกรรมฐาน (สมาธิ)

นิวรณ์ 5 และวิธีแก้ไข
หลักการทำสมาธิเบื้องต้น
สมาธิ 40 วิธี
พุทธานุสติ
อานาปานสติ
จริต 6
กรรมฐานสำหรับแต่ละจริต

วิปัสสนา (ปัญญา)

ทุกข์เกิดจากอะไร
กิเลสเกิดจากอะไร
กิเลสดับได้อย่างไร
วิปัสสนาคืออะไร
ฐานสำหรับเจริญวิปัสสนา
การเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน
ข้อควรจำสำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์
สัญโยชน์ 10
พุทธพจน์เกี่ยวกับวิปัสสนา
อริยบุคคล 8 ประเภท
อานาปานสติสูตร

ธรรมทั่วไป

ขันธ์ 5
อายตนะ 12
เวลามสูตร : เปรียบเทียบผลบุญชนิดต่างๆ
เกณฑ์วินิจฉัยพระธรรมวินัย
ทางสายกลาง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
เป้าหมายของผู้ถือพรหมจรรย์ 5 จำพวก
มงคลในพระพุทธศาสนา
ปฏิจจสมุปบาท
เวลาที่เป็นฤกษ์ดี
วัตรอันงามของพระอรหันต์
พุทธทำนาย 16 ข้อ
พุทธทำนายข้อที่ 1
พุทธทำนายข้อที่ 2
พุทธทำนายข้อที่ 3
พุทธทำนายข้อที่ 4
พุทธทำนายข้อที่ 5
พุทธทำนายข้อที่ 6
พุทธทำนายข้อที่ 7
พุทธทำนายข้อที่ 8
พุทธทำนายข้อที่ 9
พุทธทำนายข้อที่ 10
พุทธทำนายข้อที่ 11
พุทธทำนายข้อที่ 12
พุทธทำนายข้อที่ 13
พุทธทำนายข้อที่ 14
พุทธทำนายข้อที่ 15
พุทธทำนายข้อที่ 16
ภพภูมิในพระพุทธศาสนา
ธรรมเปรียบเหมือนแพ
อกุศลกรรมบถ 10
เรื่องนรกที่มีในพระไตรปิฎก

บทวิเคราะห์

ลำดับขั้นของจิต

พุทธวิธีพัฒนาจิต
ความไม่ประมาท ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
น่าสงสารเจ้าก้อนดิน !!!
สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ในอนันตจักรวาล
เขตแดน ระหว่างโลกกับธรรม
ระวังการยึดที่จะไม่ยึด
อย่าคิดว่า ตนเองเป็นนักปฏิบัติ
รูป - การเกิดและการละ
เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
ธรรมะจากเลขศูนย์ "0"

ตัวอย่างการบรรลุธรรม

อุปติสสะมาณพ
พระสารีบุตร
ปิงคิยมาณพ
พระวักกลิ (ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา)
พระวักกลิ (อีกรูปหนึ่ง)
พระโสณะ
พระปัญจวัคคีย์
ยสกุลบุตร
ชฎิล 3 พี่น้อง

 

อ่านหนังสือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ฉบับสมบูรณ์ เชิญ  download ได้ที่นี่ค่ะ

พรบทสนทนาระหว่างพระธรรมปิฎกกับคณะกรรมการบริหาร สนง.ปฏิรูปการศึกษา ที่ได้ลงใน เนชั่นสุดสัปดาห์

"หลักในการดูคน" จากพระไตรปิฎก

ทรรศนะของพระพุทธศาสนาต่อสตรีและการบวชภิกษุณี
เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ พระธรรมปิฎก ในเรื่องนี้ได้

 

Upload ข้อมูลตรงนี้ เพื่อเป็นวิทยาทาน

ข้อมูลนี้LINK จากโฮมเพจแม่กองธรรมสนามหลวง

ปัญหา-เฉลยข้อสอบ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔

(14/11/44)
เป็นไฟล์ zip ต้องขยายไฟล์อีกที รูปแบบไฟล์ word ข้อมูลปัญหาพร้อมเฉลย นักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น ประจำปี ๒๕๔๔

UpC.ttf  (41.7kb)(5/6/44

เป็นฟอนท์ "บาลี" ซึ่งสามารถตัดฐานตัว ฐ และ ญ ได้ เป็นตระกูล UPC ใช้สำหรับพิมพ์ภาษาบาลี   

Dict-Buddhis (557kb)(12/3/44

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย..พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 

Nruphan    (236 kb)(12/3/44)

นิยายรักอิงธรรม เรื่อง ทางนฤพาน    (อ่านแล้วจะวางไม่ลง) 

Chanting  (4.87 kb)(12/3/44)

สวดมนต์ทำวัตรเย็น เป็นไฟล์ mp3          

ธรรมะคอมพิวเตอร์ (1.1m)

โปรแกรมเรียนธรรมที่น่าสนใจมาก เช็คเวลาได้ว่าเรียนวันละกี่นาที    โดยพระลือชา หิตภทฺโท  จ.ลำพูน

พระไตรปิฎก  (5.0 m)

รวมทั้งหมด ๔๕ เล่ม เป็น text files ต้องใช้ word pad หรือ ms-word เปิด สำหรับอ่าน  
ปัญหา-เฉลยข้อสอบ ปี ๔๓(102kb) ข้อสอบและเฉลยข้อสอบธรรมและธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก เป็นไฟล์ .DOC ต้องไปเปิดบน MS-WORD

สวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (5.3 m)

บทสวดประกอบดนตรี ใช้สำหรับเป์นสื่อการเรียนการสอน

บรรเลง ธรณีกรรแสง(2.3 m)

ใช้สำหรับเป็นสื่อในการเรียนการสอนและทำกิจกรรมต่าง ๆ

บทสวด (13.3 m)

บทสวด องค์ใด ธ สัมพุทธฯ ประกอบดนตรี เพราะมาก ๆ

ธรรมบท ภาค 1-2

  ธรรมปทัฏฐคาถา บาลี ภาค ๑-๒
ธรรมบท ภาค 2-4   ธรรมปทัฏฐคาถา บาลี ภาค ๒-๓
ธรรมบท ภาค 5-6   ธรรมบปทัฏฐคาถา บาลี ภาค ๕-๖

ธรรมบท ภาค 7-8

  ธรรมบปทัฏฐคาถา บาลี ภาค  ๗-๘
ธรรมบท1-4  แปล   ธรรมบท ภาค ๑-๔ แปลไทย
มงคลทีปนี เล่ม 1   มงคลัตถทีปนี เล่ม ๒ ภาษาบาลี

-นักธรรมตรี     -นักธรรมโท       -นักธรรมเอก -ธรรมศึกษาตรี -ธรรมศึกษาโท -ธรรมศึกษาเอก
-Download ทั้งหมดไปอ่าน
ประวัติพระเถระยุครัตนโกสินทร์

สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส        

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

สิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องรู้หากต้องการบวชในพุทธศาสนา

 คุณสมบัติของผู้ที่จะบวชพระหรือสามเณรผู้ที่จะบวชเป็นสามเณรหรือพระได้ต้ อ่านต่อ
 การเตรียมตัวก่อนบวชผู้จะบวชเรียกว่า อุปสัมปทาเปกข์ หรือ นาค อ่านต่อ
 ขั้นตอนและบทที่ต้องท่องจำใช้ในพิธีบวชแบบธรรมยุติ (เอสาหํ ภนฺเต) อ่านต่อ
 ขั้นตอนและบทที่ต้องท่องจำใช้ในพิธีบวชแบบมหานิกาย (อุกาสะ..). อ่านต่อ
 บทบัญญัติข้อห้ามและศีลของสมณเพศหน้านี้ว่าด้วยข้อห้ามและศีลที่ อ่านต่อ
 กิจวัตรของพระ/วิธีแสดงอาบัติ/บทท่องจำก่อนสึก..เมื่อบวชเข้ามา อ่านต่อ
 ทัศนะพุทธศาสนาต่อการบวชภิกษุณี บรรยายโดย..พระธรรมปิฎก อ่านต่อ

ต้องการรู้สิ่งใดเกี่ยวกับพระไตรปิฎก

พระไตรปิฏกภาษาไทย  ::? ค้นหาพระไตรปิฎกทั้ง ๔๕ เล่ม สะดวกและรวดเร็วข้อมูลครบถ้วน

ดาวน์โหลดพระไตรปิฎก  ::?ต้องขออนุโมทนาสำหรับท่านเจ้าของ
โฮมเพจนะครับ ที่ได้พยายามนำพระไตรปิฎกจากซีดีออกมาให้เพื่อน ๆ ชาวเน็ตได้อ่าน

พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ::? ท่านที่ต้องการค้นศัพท์ทางพุทธศาสนา เชิญได้นะครับ สะดวกและรวดเร็ว ง่ายกว่าการค้นจากหนังสืออีกนะครับ เป็นคำศัพท์ทั่วไป ถ้าไม่เข้าใจคำไหน ค้นได้เลยครับ

ไตรปิฏกภาษาอังกฤษ   ::? ท่านใดสนใจพระไตรปิฏกภาษาอังกฤษ และธรรมะภาคภาษาอังกฤษเชิญคลิ๊กได้เลยครับ

:>พุทธประวัติ
   การแสดงธรรม
:>พระไตรปิฎก
:>การบัญญัติพระวินัย
:>พระอสีติมหาสาวก
:>พุทธศาสนสุภาษิต
:>พุทธานุวัตร
:>พระแท่น
:>พระพุทธบาท
:>พระธาตุเจดีย์
:>พระพุทธรูปประจำวัน
:>พระพุทธรูปปางต่าง ๆ
:>พระพุทธรูปที่สำคัญ
:>พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ
:>วันสำคัญในพุทธศาสนา
:>พุทธศาสนาสมัยก่อนสุโขทัย
:>สมัยสุโขทัย
:>สมัยเชียงใหม่
:>สมัยอยุธยา
:>สมัยธนบุรี
:>สมัยรัตนโกสินธ์

ข้อมูลนี้ได้Link มาจากโฮมเพจวัดใหม่พิเรนทร

ธรรมเทศนาพระกรรมฐาน อุทยานธรรม
มุตโตทัย : พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ
หลวงปู่ฝากไว้ : หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
สิ้นโลก เหลือธรรม : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ปฏิปทาที่ผาดโผน : หลวงปู่ขาว อนาลโย
บุญญาพาชีวิตรอด : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
พระอรหันต์ไม่สูญจากโลก : หลวงตามหาบัว
มรณกรรมฐาน : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
กุญแจภาวนา : หลวงพ่อชา สุภัทโท
อริยมรรคอริยผล : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
รวมโอวาทครูอาจารย์
ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ
ปุจฉาวิสัชนาธรรม
บันทึกลับภิกษุนิรนาม
บันทึก(ไม่ลับ)อุบาสกนิรนาม
แนวทางปฏิบัติธรรม
แนวทางปฏิบัติธรรม (อีกคำอธิบาย

ข้อมูลนี้ได้Link มาจากโฮมเพจบันทึกภิกษุนิรนาม

พุทธประวัติ
วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
พุทธโอวาท
อริยสัจ 4 มรรค 8 ธรรมของฆราวาส 4 อริยทรัพย์ 7 สัปปุริสทาน 5 พร้อมทั้งอานิสงส์ โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 สัปปุริสธรรม 7 อย่าง
พระกรรมฐาน
สมถกรรมฐาน -   -  กรรมฐาน 40 วิธี -  แสดงจริต 6 -  กสิณ 10 -  กรรมฐานที่ให้ได้อภิญญา -  โลกียอภิญญา 5 -  อำนาจแห่งกสิณ
-  วิธีฝึกกรรมฐาน   แนววิธี กสิณ 10 วิปัสสนากรรมฐาน
ผลแห่งกรรม กุศลกรรมบถ อกุศลกรรมบถ บุญกิริยาวัตถุ
ชาวพุทธควรรู้
ศีล 5 ศีล 8
ภพภูมิ
ภูมิจตุกะ แสดงภูมินรก การจำแนกโทษของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องไปสู่นรก แสดงชาติของติรัจฉาน แสดงเรื่องเปรต
การจำแนกสัตวฺ์ที่เรียกว่าอสุระ โทษที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในอสุรภูมิ
อธิบายกามสุคติภูมิ 7 ภูมิ แสดงเทวภูมิ 6 ชั้น แสดงรูปวจรภูมิ 16 ชั้น แสดงอรูปวจรภูมิ 4
[พุทธประวัติ] [พุทธโอวาท]   [พระกรรมฐาน]  [ภพภูมิ] [ผลแห่งกรรม] [ครูของศิษย์] [ชาวพุทธควรรู้] 
[หนังสืออ้างอิง] [ธรระมสอนใจ] [ภาพพุทธศิลป์]
 

เมื่อท่านคิดจะบวช | บทสวดมนต์และคาถา
การฝึกสมาธิภาวนา | หลักศีลธรรมควรรู้
  หนังสือพุทธธรรม 
 
ตู้หนังสือพระธรรมต่างๆ
ตู้หนังสือพระสูตรต่างๆ
ตู้เทปธรรมะต่างๆ สามารถดาวโหลดต่อจากที่หลุดได้ทุกม้วน
ตู้หนังสือพระอภิธรรม (ปริจเฉทที่ 1 - 9 จบบริบูรณ์)
ตู้หนังสือพระอภิธรรม ( ดาวโหลด )
ตู้เทปพระอภิธรรม (geo) (ม้วน1-133) ดาวโหลดต่อจากที่หลุดได้เฉพาะ ( ม้วน1-10 )
มหาสติปัฏฐานสูตร เรื่องทำความรู้จักนามธรรม ตอน ๗ จบ
คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค1 ตอน 2 หน้า 1-322
มิลินทปัญหา
มิลินทปัญหา ( ดาวโหลด )
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระธรรมปิฎก

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระธรรมปิฎก (ดาวโหลด)

การทำสมาธิคืออะไร
กรรมฐาน ๔๐

หนังสือพุทธธรรม โดยพระธรรมปิฎก และ มิลินทปัญหาฉบับมหามกุฏฯ (PDF)

ศึกษาพุทธธรรม   

พระไตรปิฎกและอรรถกถา CD
พระมหาชนก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ ก.ท.ม.

ศูนย์ศึกษาพระอภิธรรม อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ ก.ท.ม.

มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู ก.ท.ม.

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา   

ธรรมธารา 

๑. บทสวดมนต์คำอาราธนาและค

 

๒. การทำสมาธิภาวนา

๓. ธรรมะบรรยาย
๔. ธรรมะประจำวัน
๕. ศึกษาธรรม

๖. ส่งเสริมธรรม

๗. สื่อธรรม
๘. แหล่งข้อมูลธรรมแนวเถรวาทบ

พระพุทธศาสนาทั่วโลก

วัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทย วัดไทยในสหรัฐอเมริกา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พุทธศาสนาในไทย มหามกุฏราชวิทยาลัย สมาคมชาวพุทธมิดเวสต์
พุทธศาสนาในเอเชีย พุทธศาสนาในอเมริกา พุทธศาสนาในแคนาดา
พุทธศาสนาในออสเตรเลีย พุทธศาสนาในอังกฤษ พุทธศาสนาในสเปน
พุทธศาสนาในโปแลนด์ พุทธศาสนาในแอฟริกา พุทธศาสนาในอเมริกาใต้
พุทธศาสนาในญี่ปุ่น พุทธศาสนาในพม่า พุทธศาสนาในเวียตนาม
พุทธศาสนาในศรีลังกา พุทธศาสนาในเกาหลี พุทธศาสนาในกัมพูชา
พุทธศาสนาในเนปาล พุทธศาสนาในมาเลเซีย พุทธศาสนาในสิงคโปร์
พุทธศาสนาในอินเดีย พุทธศาสนาในอินโดนีเชีย พุทธศาสนาในไต้หวัน
พุทธศาสนาในนิวซีแลนด์

ข้อมูลนี้Link มาจากโฮมเพจWeb links Buddhism_thai.htm

 เวบเพจรายการสารพันปัญหาธรรมะนี้ ได้ร่วมมือกับชมรมเวบพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 กรมการศาสนาจัดการประกวดโฮมเพจพระพุทธศาสนาเชิญเยี่ยมชม  ได้ที่     กรมการศาสนา

อสีติมหาสาวก ๘๐ รูป

พระอัญญาโกณฑัญญะ

พระวัปปะ

พระภัททิยะ

พระมหานามะ

พระอัสสชิ

พระยสะ

พระวิมละ

พระสุพาหุ

พระปุณณชิ

พระควัมปติ

พระอุรุเวลกัสสปะ

พระนทีกัสสปะ

พระคยากัสสปะ

พระสารีบุตร

พระโมคคัลลานะ

พระมหากัสสปะ

พระมหากัจจายนะ

พระอชิตะ

พระติสสเมตเตยยะ

พระปุณณกะ

พระเมตตคู

พระโธตกะ

พระอุปสีวะ

พระนันทกะ

พระเหมกะ

พระโตเทยยะ

พระกัปปะ

พระชตุกัณณี

พระภัทราวุธ

พระอุทยะ

พระโปสาละ

พระโมฆราช

พระปิงคิยะ

พระราธะ

พระปุณณมันตานีบุตร

พระกาฬุทายี

พระนันทะ

พระราหุล

พระอุบาลี

พระภัททิยะ

พระอนุรุทธะ

พระอานนท์

พระภคุ

พระกิมพิละ

พระโสณโกฬิวิสะ

พระรัฏฐบาล

พระปิณโฑลภารทวาชะ

พระมหาปันถก

พระจูฬปันถก

พระโสณกุฏิกัณณะ

พระลกุณฏกภัททิยะ

พระสุภูติ

พระกังขาเรวตะ

พระวักกลิ

พระโกณฑธานะ

พระวังคีสะ

พระปิลินทวัจฉะ

พระกุมารกัสสปะ

พระมหาโกฏฐิตะ

พระโสภิตะ

พระนันทกะ

พระมหากัปปินะ

พระสาคตะ

พระอุปเสนะ

พระขทิรวนิยเรวัตตะ

พระสีวลี

พระพาหิยทารุจิริยะ

พระพากุละ

พระทัพพมัลลบุตร

พระอุทายี

พระอุปวาณะ

พระเมฆิยะ

พระนาคิตะ

พระจุนทะ

พระยโสชะ

พระสภิยะ

พระเสละ

พระมหาปรันตปะ

พระนาลกะ

พระองคุลิมาล

บทสวดมนต์
คำนมัสการบูชาพระ(๓ บท) บูชาพระ บทสวดมนต์บูชาพระ การบูชาพระ
ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
กรวดน้ำอิมินา แผ่เมตตา(๕ บท) แผ่เมตตา สรณคมน์
บทสวดมนต์แปล      
คาถาพาหุง คาถาพาหุง พุทธชัยมงคลคาถา  
คาถาชินบัญชร พระคาถาชินบัญชร ชินบัญชร แปลคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก คำสวดธัมมะจักร ธัมมะจักร  
คำอาราธนาและถวายทาน
รวมคำอาราธนาและถวายทานต่างๆ(๓๐ บท) คำถวายทานต่างๆ  
คาถาอื่นๆ
รวมคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ(๒๘ บท) คำอาราธนาพระสมเด็จ คาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์ คาถาบูชาพระสมเด็จ
คำไหว้ปาระมี 30 ทัส คาถาสืบสร้างทางสวรรค์-นิพพาน คาถาชุมนุมเทวดา  
คำไหว้พระธาตุรวม คำพรรณนาพระบรมธาตุ พระคาถามงคลจักรวาฬทั้ง 8 ทิศ
พระคาถาป้องกันภัยทั้งปวง คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม บทรวมคาถาสารพัดนึก(๕๘ บท)
คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช มหากรุณาธารณีสูตร  

 

สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น(เสียง)ะมหาชนก

ข้อความอ้างอิงจากพระไตรปิฏก มหาสติปัฏฐานสูตร
ความหมายของสมาธิภาวนา ความหมายของกัมมัฏฐาน ความหมายของสมาธิในทางพระพุทธศาสนา
หลักการทำสมาธิเบื้องต้น การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน(สติปัฏฐาน ๔)
แนวทางปฏิบัติธรรม-1 แนวทางปฏิบัติธรรม-2 หลักการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ๑๕ ข้อ
พระกรรมฐาน ภาวนาวิธี วิธีเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน
กองกรรมฐาน ๔๐ อย่าง การทำสมาธิเบื้องต้น การเจริญสมถกรรมฐาน วิปัสนากรรมฐาน
การฝึกสติคือการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมโดยการเจริญเมตตา เครื่องวัดความก้าวหน้าแห่งการปฏิบัติธรรม
หลักการฝึกสติในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่น โอทาตกสิน-แก้โรคง่วงเหงาหาวนอน
พุทธิอายตนะ วิมุตติ วิธีปฏิบัติให้ได้มรรคผลนิพพาน
การนับลมหายใจจากหนังสือพุทธธรรม แนะนำสถานที่ฝึกสมาธิ

พิจารณาอสุภกรรมฐาน [1] [2]

เทศนาธรรมโดยพระภิกษุ
ผู้บรรยายธรรม  

เรื่อง

 
สมเด็จพระญาณสังวร ธรรมปฎิบัติ    
พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรสี) หน้าที่ของชีวิต รู้อยู่อย่างปรกติ ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
  รู้จำรู้จักรู้แจ้ง วิปัสนาภูมิ  
หลวงปู่ขาว อนาลโย ปฏิปทาที่ผาดโผน    
หลวงพ่อชา สุภัทโท รวมธรรมบรรยาย(๕๓ เรื่อง) ธรรมปฎิบัติ ตอบปัญหาธรรม
  รวมธรรมบรรยาย(๒๔ เรื่อง) สมาธิภาวนา กุญแจภาวนา
  อยู่เพื่ออะไร บ้านที่แท้จริง ทางพ้นทุกข์
  รู้แจ้งโลก ตุจโฉโปฏฐิละ น้ำไหลนิ่ง
  ไม่มีอะไรได้ ไม่มีอะไรเสีย ปลาไม่เห็นน้ำ สงบจิต ได้ปัญญา
  คำอุปมาธรรมะ นอกเหตุเหนือผล  
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ วิธีเจริญภาวนา  
  การเจริญสมาธิด้วยการกำหนดรู้และละอารมณ์   จิตว่างไม่มีในพระไตรปิฏกจริงหรือ(๒)
หลวงพ่อทอง สิริมงฺคโล สติปัฏฐาน 4    
หลวงพ่อทูล ธรรมเทศนา โน้ตธรรม การปฏิบัติธรรม
  ทวนกระแส(PDF) (DOC) (GIF) ปัญญาอบรมใจ(PDF) (DOC) (GIF) ปัญญา ๓(PDF) (DOC) (GIF)
  เทศนาธรรม ณ พุทธคยา( ๘ กัณฑ์)    
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี สิ้นโลกเหลือธรรม ธาตุ-ขันธ์-อายตนะ สัมพันธ์ เรื่องของความเกิด-ดับ
  ส่องทางวิปัสนา โมกขอุบายวิธี  
หลวงพ่อเทียน การทำความรู้สึกตัว    
หลวงตาบัว รวมธรรมบรรยาย( ๒๐ เรื่อง) บรรยายธรรม( ๖ เรื่อง) พระอรหันต์ไม่สูญจากโลก
  สติปัฏฐานสี่ ขันธ์ 5 ต่างหากจากจิต ดัดสันดานกิเลส
  อวิชชาปกปิดจิตแท้-ธรรมแท้ นิพพานมิใช่อัตตา มิใช่อนัตตา พระจริงพระปลอม
  ความสำคัญแห่ง"จิต"    
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ทางพ้นทุกข์ วาทะคำสอน  
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เจริญตามปฏิปทาของพระพุทธองค์ สมาธิเพื่อชีวิต(๑) ตอบปัญหาธรรม
  การปฏิบัติสมาธิตามหลักธรรมชาติ เข้าถึงพระไตรลักษณ์ ภาวนาหัดตาย
  พระผู้วิเศษ สัมมาทิฎฐิ วิถีแห่งจิต
  การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม สมาธิเพื่อชีวิต(๒) การพิจารณาพระไตรลักษณ์
  การรู้ตามจิตรู้ตามความคิด การเจริญสมาธิเพื่อปัญญา ปุจฉาวิสัชนาเรื่องการทำสมาธิ
  ฐานิยปูชา ๒๕๔๑ มอบธรรม นำพร เรื่องของนิมิตร
       
  รู้ธรรมนำชีวิต ธรรมะคือสัจจธรรมสากล ธรรมะกับเยาวชน
  ปฏิบัติกรรมฐาน (1) (2) (3)    
หลวงพ่อพุทธทาส อานาปานสติเทปเสียงจำนวน ๑๒ ม้วน Realaudio    
หลวงปู่มั่น ภูริททตฺตเถระ มุตโตทัย ปฏิปัติ ปุจฉาวิสัชนา คติธรรมคำสอน
พระอาจารย์ สิงห์ ขนตยาคโม(พระญาณ) แบบนั่งสมาธิภาวนา แบบเดินจงกรมภาวนา นิมิตสมาธิและวิธีแก้
หลวงพ่อสีทน เครื่องหมายของผู้ถือศาสนา    
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร มรณกรรมฐาน หลวงปู่สอนว่า  
หลวงปู่หล้า   ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ  
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ บุญญาพาชีวิตรอด เคล็ดปฏิบัติสมาธิ  
หลวงพ่ออิสระมุนี รวมธรรมบรรยาย ๓๒ เรื่อง    
พระราชพรหมยาน หนีนรก    
บรรยายธรรมโดยฆราวาส
ชวยง พิกุลสวัสดิ์ วิธีปฏิบัติให้บรรลุมรรผลนิพาน    
สันตินันท์ สันติธรรม    

ไฟล์ mp3 แนะแนวฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ
Anapanasati Meditation Training (sound)

 

 

ปัญญานันทภิกขุ

รวมหัวข้อปาฐกถาธรรม บทความและหนังสือมากกว่า 150 เรื่อง

ปีใหม่ ชีวิตใหม่ แหล่งเกิดความทุกข์ Dhamma Talk ธรรมคุ้มครองโลก
พรธรรมปีใหม่ 2542 ศีลธรรมและสัจจธรรม แหล่งเกิดความทุกข์ องค์สามของความดี
หลักใจ ทำดีเสียก่อนตาย ตามรอยพุทธบาท ฐานของชีวิต
สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ชั่งหัวมัน อนัตตาพาสุขใจ ฤกษ์ยามที่ดี
อดีต ปัจจุบัน อนาคต วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า สำนึกสร้างปัญญา สอนลูกให้ถูกวิธี
ปฏิวัติภายนอกกับภายใน วางไม่เป็นเย็นไม่ได้ ร้อนกายไม่ร้อนใจ อย่าโง่กันนักเลย
ทำศพแบบประหยัด ความถูกต้อง    

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

 บรรณนิทัศน์(๑๐๖ เรื่อง)

พุทธธรรม  
(และแหล่งข้อมูลสำรอง)

เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์
หรือจะเอาวิบัติ
ไอทีภายใต้วัฒนธรรม
แห่งปัญญา
ความสำคัญของพระไตรปิฏก
๖ ประการ
รุ่งอรุณของการศึกษา วิกฤตพุทธศาสนา
กรณีธรรมกาย
คนไทยกับเทคโนโลยี การรักษาพระไตรปิฏก
เท่ากับรักษาพระพุทธเจ้า
บทบาทสำคัญของพ่อแม่
แน่แท้คือการช่วยให้ลูกศึกษา
  พุทธธรรมกับชีวิต
ในสังคมเทคโนโลยี
รู้จักพระไตรปิฏก
เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้
ความสุขของครอบครัว
คือสันติสุขของสังคม
วันวิสาขบูชา รู้ความหมาย
และได้คติที่จะทำ
   
การศึกษาเริ่มต้น
เมื่อคนกินอยู่เป็น
ผู้คิดบวช ปุจฉา-วิสัชนา
การบริจาคอวัยวะ
 
มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ      

บทความจาก อาจารย์ประพันธ์ เศวตนันท์

เว็บไซด์ของอาจารย์ประพันธ์

ถ้าวันนี้คือวันตายของเรา สามัคคีธรรม ตัณหาภวตัณหา และวิภวตัณหา ลานประหาร
ใครกำหนด ความก้าวหน้า พระนิพพานคืออะไรกันแน่ ความวิปลาสทางอารมณ
์และการเจริญสติ
ถ้าจะรักต้องลืมคำว่าเสียใจ คนตายสบายแล้วจริงหรือ ละสังโยชน์เบื้องต่ำ
สู่ความเป็นพระโสดา
 
แด่คุณครูที่รัก ลัทธิโยคะกับพระพุทธศาสนา กิเลส วาทภัย ภัยแห่งชีวิต
อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า บุคคล ๖ ประเภท ทุกคนล้วนแบมือขอ
ใครจะให้ถ้าไม่ใช่เรา
 
ศรัทธา สมบัติฉันหายไปไหน คนรวยคนจนทำทาน
มีอานิสงส์เสมอกันหรือไม่
  
ตะรางตัณหาจะพาหมดภัย โรคนอนไม่หลับ การทำบาปมีผลอย่างไร   
ตะรางชีวิต สบู่ล้างใจ ดอกเบี้ยบุญ  

 

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

แปลจากนีน่า วัน กอร์คอม

ความตาย ชีวิต สมถภาวนาและวิปัสสนา มรรคมีองค์ ๘
อุดมมงคล

 

   

หมวดค้นหาสัจจธรรม

กัมมัสสกตาญาณ วิริยบารมี ปรมัตถธรรมสังเขป  
       

 

รวมบทความย่อยจากแหล่งต่างๆ

ธรรมบท มงคล ๓๘ ประการ มงคล ๓๘ ประการ มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต      
ธรรมในชีวิตประจำวัน ธรรมว่าด้วยธรรมชาติ ธรรมะมงคล
ที่คุ้มครองชีวิตให้เป็นสุข
 จดหมายจากนีน่า
ชาวพุทธควรรู้ ธรรมทำให้งาม ธรรมระดับโลกุตระ คติธรรมนำชีวิต
ศาสนาในยุคข่าวสารข้อมูล พระพยอมชี้ทางธรรม อานิสงค์แห่งทาน ความเชื่อที่งมงาย
พุทธโอวาท อาชีพฆ่าสัตว์ไม่ร่ำรวย การรักษาศีล ๕
จัดเป็นมหาทาน
เดินให้ถูกทาง
วาทะธรรม พุทโธวาทสำหรับเจ้าสาว ระงับความอาฆาต
ด้วยการมองแง่ดี
 กรรม คำตอบของชีวิต
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ วัดคือทุนทางสังคมอันยิ่งใหญ่ เศรษฐกิจตกสะเก็ด
ต้องดำรงชีวิตด้วยปัจจัย ๔
 
วัดกับชุมชน:แลพม่า
แล้วย้อนมาดูไทย
ฝึกเด็กให้คิดเป็น
ตามแนวทางพุทธธรรม
ผลต่างของคน(มีศีล)
ที่ให้ทานและไม่ให้
 
การปฏิรูปพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย
กลแก้ทุกข์ประจำ ท่องเน็ตปลอดภัย
ด้วยลมหายใจอันสดชื่น
พุทธศาสนากับทางเลือก
ในยุคบริโภคนิยม
นิทานสำหรับเด็ก
"พระพุทธเจ้าของฉัน"
     

 

 

ทศชาติ พระมหาชนก ในพระราชนิพนน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑.เตมีย์ชาดก ๒.ชนกชาดก ๓.สุวรรณสามชาดก ๔.เนมิราชชาดก ๕.มโหสถชาดก
๖.ภูริชาติชาดก ๗.จันทรชาดก ๘.นารทชาดก ๙.วิทูรชาดก ๑๐.เวสสันดรชาดก


เทศนา บรรยายธรรม ปาถกถาเกี่ยวกับธรรม เพลงธรรมะ แหล่ ละครเสียงอิงธรรมะ

เทศนา บรรยาย ปาถกถาธรรมะ   แหล่งข้อมูล
ธรรมะในสวน สวนลุมพีนี (๑) ฟัง ชม พระราชวรมุนี วัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพฯ Dharmmathai.org
ธรรมะในสวน สวนลุมพีนี (๒) ฟัง ชม พระศรีวรญาณ วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ Dharmmathai.org
ธรรมะในสวน สวนลุมพีนี (๓) ฟัง ชม หลวงพ่อชนะ ฐิตสีโล วัดมงคลนิมิตร จ.ภูเก็ต Dharmmathai.org
พิพิธภัณฑ์เสียงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระญาณสังวร สวทช
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น เจ็ดตำนาน พระปาฏิโมก MP3    
อ่านใจธรรมชาติ ฟัง หลวงพ่อชา BuddhaIT
ความสงบ ฟัง หลวงพ่อชา BuddhaIT
สำคัญที่ใจ ฟัง หลวงพ่อชา BuddhaIT
บ้านที่แท้จริง ฟัง หลวงพ่อชา BuddhaIT
ดูจิตให้เป็น ฟัง หลวงพ่อชา BuddhaIT
การปฏิบัติกัมมัฏฐาน (๑) (๒) (๓) ฟัง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย  
หัวใจสี่ห้องของชาวพุทธ (๑) (๒) (๓) (๔)ฟัง พระเทพบัณฑิต ร้อยเอ็ด  
ข้อคิดการทำงาน (๑) (๒) (๓) (๔) ฟัง พระพยอม กัลยาโณ BuddhaIT
ข้อคิดการทำงาน (๑) (๒) (๓) (๔)ดาว์นโหลด พระพยอม กัลยาโณ BuddhaIT
ทางเสื่อมทางเจริญ (๑)(๒) ฟัง พระพยอม กัลยาโณ BuddhaIT
ทางเสื่อมทางเจริญ (๑) (๒) ดาว์นโหลด พระพยอม กัลยาโณ BuddhaIT
ธรรมะกับการตลาด (๑) (๒) ฟัง พระพยอม กัลยาโณ BuddhaIT
ธรรมะกับการตลาด (๑)(๒) ดาว์นโหลด พระพยอม กัลยาโณ BuddhaIT
ทางเสื่อมทางเจริญ (๑)(๒) ฟัง พระพยอม กัลยาโณ BuddhaIT
ทางเสื่อมทางเจริญ (๑) (๒) ดาว์นโหลด พระพยอม กัลยาโณ BuddhaIT
     
     
     
     
     
     
เพลงธรรมะ    
เพลงพุทธคุณ (zip.MP3) เนื้อเพลง ดังตฤณ  
เพลงพุทธคุณ ฟัง ดาว์นโหลด MP3   BuddhaIT
องค์ใดพระสัมพุทธฯ ฟัง ดาว์นโหลด   BuddhaIT
พุทธัง สรณัง คัจฉาม ฟัง ดาว์นโหลด   BuddhaIT
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ฟัง ดาว์นโหลด   BuddhaIT
     
แหล่ ละครอิงธรรมะ    
     
แหล่อาลัยเมรี ฟัง ดาว์นโหลด อดีต สามเณรสมบูรณ์ ดาวชาดก/ BuddhaIT
แหล่เตือนหญิงม้าย ฟัง ดาว์นโหลด    
แหล่มัทรีอโศก ฟัง ดาว์นโหลด    
แหล่มัทรีรำพัน ฟัง ดาว์นโหลด    
ความรักเป็นความร้าย ดาว์นโหลด (๑) (๒) (๓) (๔)   BuddhaIT
ความรักเป็นความร้าย ฟัง (๑) (๒) (๓) (๔)   BuddhaIT
   

พระไตรปิฎกฉบับดับทุกข์

001

หลักความจริงที่ทุกคนควรพิจารณา

002

การถือฤกษ์ยามตามหลักพระพุทธเจ้า

003

เรื่องของคนเกียจคร้าน

004

ปัญหาที่ไม่ควรสนใจ

005

ธรรมะเหมือนแพข้ามฟาก

006

ทรงให้พระราหุลทำใจเหมือนดินน้ำลมไฟ

007

หลักตัดสินธรรมวินัย ๘

008

หลักใหญ่สำหรับเทียบเคียง (ธรรมะ) ๔

009

หลักใหญ่สำหรับเทียบเคียงวินัย๔

010

ทรงให้ภิกษุรู้คุณและตอบแทนคุณคน

011

การตอบแทนพระคุณพ่อแม่

012

ผู้ลิขิตกรรม

013

หลักความเชื่อที่ถูกต้อง

014

ศึกษาธรรมผิดเหมือนจับงูพิษที่หาง

015

ใส่ร้ายคนดีได้รับโทษทันตา

016

ธรรมของคนดีและของคนชั่ว

017

เรื่องคนคนมืดคนสว่าง

018

ปฏิจจสมุปบาท เป็นธรรมลึกซึ้ง

019

ปฏิจจสมุปบาท

020

วิธีแก้ความหวาดกลัว

021

สิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

022

ธรรมที่เป็นคู่ปรับกัน

023

เปรียบไม้สีไฟกับการปฏิบัติธรรม

024

ธรรมะลูกโซ่

025

หลักการฟังคำพูดของผู้อื่น

026

คนรับใช้สอบธรรมะนาย

027

การปฏิบัติธรรมที่ให้ผลต่างกัน

028

บ้านที่ภิกษุไม่ควรไป

029

อย่างไรชื่อว่าอยู่คนเดียวหรือสองคน

030

คนตาบอดคลำช้าง

031

เปตุที่พระสัทธรรมเลือนหาย

032

พระมหากัสสปผู้ยอดสันโดษ

033

คุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระอินทร์

034

พระกายพระพุทธเจ้าเหมือนพระสาวก

035

การเห็นการเนื้อของพระพุทธเจ้า

036

ทรงเตือนภิกษุอย่าเป็นฟืนเผาศพ

037

ธรรมะจากยักษ์

038

พระพุทธเจ้าทรงปวารณา

039

ความหมายของขันธ์ ๕

040

การปฏิบัติธรรมเหมือนตัดไม้มีแก่น

041

พระพุทธเจ้าทรงตำหนิลาภสักการะ

042

ผู้ชนะย่อมก่อเวร

043

ธรรมที่ไม่เสื่อมของภิกษุ

044

พระอานนท์ยอดพระนักประหยัด

045

การให้ทานที่ได้รับผลต่างกัน

046

การให้ทานที่เลื่อนชั้นทางจิต

047

เหตุผลที่คนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกัน

048

ผู้ไม่มีศีล ๕ ย่อมมีแต่ภัยเวร

049

อุบาสกชาวสักกะถูกตำหนิศีล

050

ผู้โกรธตอบคนที่โกรธก่อนเป็นคนที่เลวกว่า

051

ฆ่าความโกรธแล้วนอนสบาย

052

อายุของคนขึ้นอยู่กับศีลธรรม

053

ศีลกับปัญญาต่างอาศัยกัน

054

ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์

055

ภิกษุที่ถูกลมเวรัมภาพัดขาด

056

เหตุที่คนทำดีได้ชั่ว หรือทำชั่วได้ดี

057

พรหมจรรย์ที่ไม่บริสุทธิ์๗

058

คนทำบาปในปัจจุบันได้รับทุกข์ก็มีสุขก็มี

059

เรื่องที่พระควรพูดและไม่ควรพูด

060

ชำระศีลให้ดีก่อนจึงทำวิปัสสนา

061

ทรงขอให้พระฉันวันละมื้อเดียว

062

อันตรายของภิกษุผู้อยู่ป่า

063

สิ่งที่ควรเกี่ยวข้องและไม่ควร

 

 

จัดทำโดย ปิยะพันธุ์ - กรองทิพย์ - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรณ์


ห้องสมุดธรรมะ
 

1