จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น(จ. 386)

อาจารย์ผู้สอน                รองศาสตราจารย์สิริอร วิชชาวุธ  

ห้องทำงาน                ตึกศิลปศาสตร์  ชั้น 6 ห้อง 5

เวลาประจำห้องทำงาน    อังคาร11.30- 12.30 น.

วัน เวลา บรรยาย      อ,พฤ 13.30-15.00 น.

 ห้องเรียน                                

คำอธิบายวิชา  ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทฤษฎีองค์การ ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม และ องค์การ  การนำจิตวิทยามาประยุกต์กับปัญหาที่น่าสนใจในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ทัศนคติ การรับรู้ ความคับข้องใจ  ความเหนื่อยล้า ความปลอดภัย การสื่อสาร การเป็นผู้นำ วิธีแก้ปัญหาของมนุษย์ใน อุตสาหกรรมและองค์การ

วัตถุประสงค์      1. ต้องการให้นักศึกษาทราบแนวความคิดของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

                        2. ต้องการให้นักศึกษาทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานในองค์การ

เค้าโครงเนื้อหาวิชา       

วิธีการสอน         1.  การบรรยาย 

                        2.  การให้นักศึกษาทำกิจกรรมในชั้นเรียน

                        3. ศึกษาด้วยตนเอง

 

การประเมินผลการเรียน 

              1. สอบข้อเขียน 70 %                   

               - กลางภาค   15 % 
                      - ปลายภาค   50 %  
                        ข้อสอบเป็นทั้งอัตนัยและปรนัย

                    * ไม่มีการสอบชดเชย ขาดสอบถือว่าได้คะแนนสอบเป็น 0 (ศูนย์)*

           2. ทำกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมาย 20 %

           3. ทำรายงานกลุ่มเชิงสำรวจ 1 ฉบับ 15 %  

      

กำหนดวันส่งรายงาน       15.00 น. ของวันสุดท้ายของการเรียน

                         ** หลังจากนั้นไม่ตรวจและไม่มีคะแนนให้**

การตัดเกรด             ใช้อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม

หนังสือประกอบการบรรยาย   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เขียนโดย รศ. สิริอร วิชชาวุธ

                               มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แหล่งข้อมูล  IOLink  เป็นความรู้สำหรับค้นคว้าเพิ่มเติม

     โยคะภาคปฏิบัติ

     วันสอบ   เค้าโครงเนื้อหาวิชา  รายงาน  การบ้าน   งานอ่าน รายชื่อวิชา  คะแนนสอบกลางภาค แบบประเมินการนำเสนอ >          

                    คำถาม/ข้อสงสัย   Home

                                     

 

 

1