:: ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ::
:: หน้าที่หลัก ::
           รับผิดชอบในการประสานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาห
 กรรมในครอบครัวและอุตสากรรมในชนบท ทั้งในด้านการจัดการ เทคโนโลยี
 การผลิต วัตถุดิบการตลาด ข้อมูลอุตสาหกรรม แหล่งเงินทุน การฝึกอบรม สัมนา
 การจัดนิทรรศการ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานผลิต
 ภัณฑ์อุตสาหกรรม
 :: การดำเนินการและผลงานฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 45 ::  
  >> 1.การฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวฯ มี 1 จุด
          1.1.การตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
          ระหว่างวันที่ 14-28 มีนาคม 2545 มีสมาชิกจำนวน 20 คน 
          โดยสามารถนำออกไปประกอบอาชีพหลักได้

  >> 2.ให้บริการด้านเงินทุนหมุนเวียน
           สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ให้บริการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน
6 ราย
 
จำนวนเงิน
200,000 บาท  ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ อาชีพ ดังนี้

          
  1.นางซัลมา         เจ๊ะแว                 ตัดเย็บเสื้อผ้า           จำนวน 20,000 บาท
           2.นายอุสมาน       ฮิสเฮาะ               ตัดเย็บเสื้อผ้า           จำนวน 50,000 บาท
           3.นายมะสือนิง     สาแม็ง               ซ่อมรถจักรยานยนต์   จำนวน  30,000 บาท
           4.นางหามีด๊ะ       หะม๊ะ                 ตัดเย็บผ้าคลุมผม       จำนวน 20,000 บาท
           5.นางกาญจนิจ     ยกประสบรัตน์    การหล่อท่อซีเมนต์      จำนวน 50,000 บาท
           6.นางสาวยาเร๊าะ  อาแว                  ตัดเย็บเสื้อผ้า             จำนวน 30,000 บาท

           รวมเป็นเงิน จำนวน 200,000 บาท

   ->> ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ให้บริการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 15 ราย
    อนุมัติเงินกู้ รายให้บริการแก่ผู้ประกอบการอาชีพ ดังนี้      
    

1.                  1.นายวิเชียร            ปานทอง        บาติกไหมไทย (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
            2.นางอาซีหย๊ะ          ดือเระ             ถนอมอาหาร (ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
            3.นายเจ๊ะดือราแม    เจ๊ะอาแว         ถนอมอาหาร (ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
            4.นายอับดุลรอเม็ง   ลาเต๊ะ             ซ่อมรถจักรยานยนต์  (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
            5.นายสุกร           แวดอเล๊าะ       ประตูเหล็กดัด  (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
                       
6.นายมหะมัติ          มะจะ               ตัดเย็บผ้าคลุม (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
            7.นายอารี                 บูกา             งานเชื่อมเหล็ก (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
            8.นายบำเพ็ญ           อินทโกศรี       อู่ซ่อมเครื่องยนต์  (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
            9.นายเล็ก                 ช่วยบำรุง       เชื่อมโลหะ (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
          10.นางจินตนา             คงหมั่น         ถนอมอาหารทำไอศกรีม(ใช้บุคคลค้ำประกัน)
          11.นายดิน                  สุตี                 เชื่อมเหล็ก (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
          12.นายอลงกรณ์          แซ่ปัง            ทำเฟอร์นิเจอร์ (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
          13.นายตูแวโซ๊ะ           ตูแวปูเตะ      ปักจักร ผ้าคลุมผม (ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
          14.นางสาวชนากานต์   สิมศิริ            ถนอมอาหาร (ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
           15.นายสมเจตน์          อ่องสาคร       ผลิตขวดพลาสติก

                                                           
(ใช้เครื่องจักรค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษ-โครงการ ITB)
           ลูกค้าเงินทุนฯมีทั้งหมด 31 ราย กู้เงินจำนวน 1,205,000 บาท ปิดบัญชีแล้ว  6 ราย
  รวมหนี้ค้างชำระจำนวน 
19.35%
    ->>  บริการให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 43 ราย

 
>>3.  การจัดนิทรรศการ
       สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  ได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น ผลิตภัณฑ์จาก
  ย่านลิเภา ผ้าบาติก กล้วยกรอบ แก้ว ผลิตภัณฑ์จักสานจากธูปฤาษี และน้ำบูดู ไปร่วม
  แสดงและจำหน่ายในงานนิทรรศการต่าง ดังนี้

      -   งานแลหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัด
         สงขลา
      -   งานกาชาดจังหวัดปัตตานี
      -   งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัย
         สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

      -    ออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม  ณ กรมประชาสัมพันธ์ เขต 6 .นิพัทธ์สงเคราะห์
         .หาดใหญ่ จ.สงขลา
      -   งานกระจูด จังหวัดนราธิวาส
      -   งานอุตสาหกรรมทั่วไทย จ.กรุงเทพมหานคร
         
         ผลิตภัณ OTOP โดยเฉพาะน้ำบูดู เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาก เพราะมีรสชาดดี
  สามารถจำหน่ายได้ตลอดฤดูกาล และจำหน่ายหมดได้ในวันเดียว

      -   เป็นการส่งเสริมด้านการตลาด และสร้างงาน สร้างอาชีพให้ราษฏร ได้มีงานทำ

           >>4. โครงการรับช่วงการผลิต
       
        -   โครงการฝึกอบรม การปักจักรอุตสาหกรรม ณ บ้านควนคูหา หมู่ที่ 1  .บ่อทอง
  .หนองจิก .ปัตตานี ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2545
        -   โครงการรวมกลุ่มอาชีพ และธุรกิจชุมชน  เพื่อรองรับการรับช่วงการผลิต
 
“การจักสานไม้ไผ่” ณ บ้านดอนตะวันออก หมู่ที่ 4 .ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
   ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2545
        -   โครงการอบรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องแบบนักเรียนและดูงาน ระหว่างวันที่
  27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2545

        -   ฝึกอบรมการออกแบบ และการทำบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับการรับช่วงการผลิต ณ
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2545

< ด้านบน >

 

:: หน้าแรก :: | ฝ่ายส่งเสริม ::> :: หน้าที่หลัก :: แผนการดำเนินงานปี 46 ::

 :: เมนูฝ่ายส่งเสริม ::

   :: หน้าที่หลัก  
   :: แผนการดำเนินงานปี 46