:: แผนการดำเนินงานฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 46 ::
 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  >> 1.ค้นคว้า พัฒนาและให้บริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการและผลิตภัณฑ์
     ด้านการผลิตและการจัดการ

          1.1.ให้บริการปรึกษาแนะนำ 
                 - ทั่วไป 60 ราย ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต.ค.45 - ก.ย. 46
                 - เฉพาะราย 5 ราย ระยะเวลาปฏิบัติงาน ม., มี.., .., .. และ ส.2546


  >> 2.พัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
          
2.1 บุคลากรภาคอุตสาหกรรม
                - อุตสาหกรรมรายย่อย (SME) 1 ครั้ง 40 ราย ระยะเวลาปฏิบัติงาน พฤษภาคม
                  2546
                 - อุตสาหกรรมชุมชน  2 ครั้ง 40 ราย ระยะเวลาปฏิบัติงาน มี.ค และ .2546

  >>3. เผยแพร่การประกอบการที่ดีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
             3.1 จัดนิทรรศการ
                  - งานแลหัตถกรรม ระยะเวลาปฏิบัติงาน ม.. 46 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
                    ภาคที่ 11
                  - งานกาชาด ระยะเวลาปฏิบัติงาน ก.. 2546 จังหวัดปัตตานี
                 - งานศิลปวัฒนธรรม มอ. ระยะเวลาปฏิบัติงาน มิ.. 46 มหาวิทยาลัยสงขลา
                    นครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
                  - งานอุตสาหกรรมทั่วไทย ระยะเวลาปฏิบัติงาน ส.. 46 ณ กรุงเทพมหานคร
                  - งานกระจูด ระยะเวลาปฏิบัติงาน ก.. 46 จังหวัดนราธิวาส

  >> 4.ศึกษาสำรวจและเสนอแนะมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
            4.1 ศึกษาสำรวจภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 เรื่อง 100 เล่ม ระยะเวลาปฏิบัติ
      งาน  ก
.. 46

   >> 5.สนับสนุน กำกับดูแล ติดตามประเมินผลหน่วยงานที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรมขนาด
      กลางและขนาดย่อม

            
5.1 ติดตามประเมินผลโครงการของ กสอ. 1 เรื่อง ระยะเวลาปฏบัติงาน ต..-..
    45 – ..-.. 46
              5.2 สนับสนุนหน่วยงานภาคเอกชน และอื่นๆ 5 เรื่อง ระยะเวลาปฏิบัติงาน ธ.
    45 – .,เม..,มิ.,.. 46
  >> 6. ให้บริการสินเชื่อ
               6.1 วิเคราะห์สินเชื่อ 25/1 ราย จำนวน 750,000 บาท ระหว่าง ต.. 45 – ..
     46
              
6.2 อนุมัติสินเชื่อ  20/1 ราย จำนวน 1,400,000 บาท ระหว่าง ต.. 45 – ..
    46
               6.3 ติดตามหนี้+เยี่ยมเยือนลูกค้า จำนวน 42 ราย ระหว่าง ต.. 45 – .. 46
               6.4 ฟ้องร้องบังคับคดี จำนวน 2 ราย ระหว่างเดือน มี.. และมิ.. 46

   ->>1.ฝึกอบรมทักษะการผลิต – รับช่วงการผลิต  
                  1.1 ตัดเย็บเสื้อผ้า , ปักจักร 3 โครงการ  
                        - กลุ่มตัดเย็บ บ้านบ่อทอง  ระหว่าง ธ.. 45 6/2 .7 .บ่อทอง
                         .หนองจิก จ.ปัตตานี
                        - กลุ่มตัดเย็บ บ้านตะโละไกรทอง  ระหว่าง ก.. 46  ณ ต.ตะโละไกรทอง
                          .ไม้แก่น จ.ปัตตานี
                        - กลุ่มตัดเย็บ บ้านสุไหงปาแน ม.1 .บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ระหว่าง
                          เม.. 46
        
    ->>2.บริหารรับช่วงการผลิต จำนวน 5 โครงการ  
               - กลุ่มปักผ้า บ้านลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี ระหว่าง ม.46
               - กลุ่มตัดเย็บ บ้านปิตูมุดี บ้านปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ระหว่าง มี.. 46
               - กลุ่มปักจักร บ้านบ่อทอง 6/2 .7 .บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ระหว่าง 
                 .. 46
               - กลุ่มตัดเย็บ บ้านตะโละไกรทอง ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ระหว่าง
                 มิ.. 46
               - กลุ่มตัดเย็บ บ้านสุไหงปาแน ม. 1 .บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ระหว่าง ก.. 46

     ->>3.โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน  
                - ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ  ระหว่าง เม.. 46

    *หมายเหต
           
- ค่าจ้างชั่วคราว 1 อัตรา + ค่าประกันสังคม

< ด้านบน >

 

:: หน้าแรก :: | ฝ่ายส่งเสริม ::> :: หน้าที่หลัก :: แผนการดำเนินงานปี 46 ::

 :: เมนูฝ่ายส่งเสริม ::

   :: หน้าที่หลัก  
   :: แผนการดำเนินงานปี 46