Untitled Document
 
ประเพณียี่เป็ง
 
 
ประเพณีลอยกระทง

                ตรงกับ วันเพ็ญ (วันขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 12 (ตามปฏิทินทางจันทรคติ) ซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ประเพณีนี้กระทำขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาพระแม่คงคา แต่ในบางที่เชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที บ้างก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์ หรือพระมหาสาวก ในประเทศไทยมีการจัด ประเพณีลอยกระทงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

งานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
่                ความพิเศษของประเพณียี่เป็ง คือ การปล่อย "โคมลอย" ทั้งชนิด "โคมไฟ" และ"โคมควัน" ขึ้น
ซึ่งเชื่อว่าเป็นการบูชาพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ การทำโคมลอยนับเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ศิลปะและเทคนิคเข้าช่วยเป็นอย่างมาก ผู้จัดทำจะต้องมีความชำนาญ การทำโคมลอยนั้นจะต้องใช้เทคนิควิทยาศาสตร์เหมือนกับการทำบอลลูนของฝรั่ง โดยใช้กระดาษแก้วหรือกระดาษสา ทำเป็นถุงลมรูปร่างต่างๆ ตามแต่จะคิดทำ ความเชื่อในการจัดทำโคมลอยนั้นถือว่าเป็นการ นำเอาเคราะห์เอาโศกลอยออกจากตัวเราและบ้านเรือน หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการลอยเคราะห์ก็ได้

กิจกรรมในงาน
               1.การประกวดกระทงฝีมือ
               2.ขบวนแห่เทศกาล โคมยี่เป็ง
               3.การประกวดเทพียี่เป็งและเทพีน้อยลอยสักการ
               4.การแสดง แสง สี เสียง กลางนํ้า
               5.แข่งขันถ่อแพ/ดำนํ้า/พายกาละมัง
               6.การประกวดดอกไม้ไฟประเภทสวยงาม
               7.พิธีบวงสรวงเจดีย์ขาว ขอขมาแม่น้ำปิง
               8.การประกวดแข่งขันโคมลอย
               9.การประกวดกระทงเล็ก
             10.การประกวดซุ้มประตูป่า
             11.การแสดงจุดพลุไฟ
             12.การประกวดกระทงลอยนํ้า