จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 องศา 37 ลิบดา และ 19 องศา 30 ลิบดา เหนือกับเส้นแวงที่
100 องศา 05 ลิบดา และ 101 องศา 11 ลิบดาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งสิ้น 7,838 ตารางกิโลเมตร
หรือ 4,889,120 ไร่ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 763 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
โดยทางรถไฟประมาณ 485 กิโลเมตร และโดยทางรถยนต์ประมาณ 457 กิโลเมตร

                                                      << back    next>>

ลักษณะทางกายภาพ
ดอกไม้ ต้นไม้
Design by Pornsawan Sanguancharit
Best view in Browser Netscape or Internet Explorer 800*600: MS Sans Serif