ก่อนหน้านี้ในสมัย ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อราว พ.ศ.2583 ดำริให้มีการออกแบบทำตนาประจำจังหวัดต่างๆ ขึ้น เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์และนำเสนอปูชนีย์วัตถุ
ที่สำคัญต่างๆ ของแต่ละจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมือง
ของอุตรดิตถ์ มาผูกติดลวดลายเป็นตราประจำจังหวัด

             ตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกแบบครั้งแรกโดยพระพรหมพิจิตร เขียนลายเส้น
โดยนายอุณห์ เศวตมาลย์ โดยทำเป็นรูปมณฑปประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์
ต่อมาทางราชการไดเเพิ่มเติมรายละเอียดโดยทำรูปครุฑ ซึ่งเป็นตราแผ่นดิน
และลวดลายกนกมาประกอบไว้พร้อมทั้งเพิ่มตัวอักษร อุตรดิตถ์ เข้าไว้ในตราด้วย

                                            << back    next>>
ตราประจำจังหวัด
ดอกไม้ ต้นไม้
Design by Pornsawan Sanguancharit
Best view in Browser Netscape or Internet Explorer 800*600: MS Sans Serif