Permbajtja
Mésime né Shkencén e Kompjuterit

Qéllimi kryesor i kétyre mésimeve té vazhdushme éshté qé té ndihmoj lexuesin né hapat e paré dhe tepér té réndésishém né degén e Kompjuterit. Qé té lexoni dhe té kuptoni kéto mésime nuk éshté e nevojshme qé té keni ndonjé experiencé o njohuri té thellé né kété fushé. Kéto mésime jané skicuar qé t'iu pérgatis juve né hapat té métejshme né kété fushé shkencore té advancuar dhe tepér e domosdoshme né ditét e sotme.
Mbas leximit té kéture mésimeve, ju do té jeni né gjendje té kuptoni:

Né vijim ndodhen kapitujt e ketyre mésimeve ku ju mund ti lexoni ato duke pérdorur mauzén, e cila duhet pozicionuar mbi mésimin e duhur dhe shtypur dy heré njéherazi né anén e djathté té mauzés. Pér arsye qé kéto mésime té kuptohen mé lehté, éshté e késhillueshme qé kéto té lexohen né vazhdimési duke filluar nga kapitulli i paré gjer tek i fundit sipas rénditjes sé tyre.


RENDITJA E MESIMEVE:

  1. ELEKTRONIK EDHE KOMPJUTÉR TERMS

  2. PÉRBÉRJA E KOMJUTRIT

  3. MEMORE

  4. EKUIPMENTAT E KOMPJUTERIT DHE LIDHJET NDÉRMJET TYRE

  5. EKUIPMENTET QE FUSIN TE DHÉNA NÉ KOMPJUTER

  6. EKUIPMENTET QE PRODHOJNÉ INFORMACIONE

  7. EQUIPMENTET PÉR NDIHMÉ MAGAZINUESE

  8. KOMUNIKACION

  9. KOMPJUTER PROGRAMING DHE SOFTUE KONCEPT

  10. KUJDESI PÉR KOMPJUTERIN

Né qofté se keni ndonjé pyetje o sugjerime rreth kétyre mésimeve,ju mund té kontaktoni autorin né adresén e méposhtme. Kritikat dhe komplimentet jané gjithashtu té mirépritura.

Klik kétu pér ti shkruar autorit....