ำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ประเภทของข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารสนเทศ การเลือกใช้และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
สาระการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 ความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

หน่วยที่2 ประเภทของข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ
วัสดุสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทัศน์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยที่ 3 เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล
ระบบการจัดหมู่หนังสือ
การใช้บัตรรายการ
ฐานข้อมูลห้องสมุด
การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

หน่วยที่ 4 การเลือกใช้และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
การพิจารณาคัดเลือกข้อมูลสารสนเทศ
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศ

หน่วยที่ 5 การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
การเขียนรายการอ้างอิง
ส่วนต่าง ๆของรายงานทางวิชาการ

ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ
3. มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบของห้องสมุด
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่สารสนเทศ ค้นหาหนังสือได้อย่างรวดเร็ว
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศประเภทบัตรรายการ โปรแกรมฐานข้อมูลหนังสือ การใช้เครื่องมือประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่การสืบค้นข้อมูล
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
7. มีความรู้ความเข้าใจและนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างถูกต้อง

บทนำ

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (30001601)
หน้าแรก
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ข้อมูลสารสนเทศ
ระบบการจัดหมู่
เครื่องมือสืบค้น 1
เครื่องมือสืบค้น 2
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
การเลือกใช้และการบันทึกข้อมูล
การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ลิงค์ฐานข้อมูล
แบบทดสอบ
ใบความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
tanawanpong@yahoo.com

 

 

 

1