Archiefbezoek
De stamboeken van het 7de Linie zijn behouden en bieden een schat aan informatie. Ze zijn gratis in te kijken in het Algemeen Rijksarchief, vlak bij het Centraal Station in Den Haag. Tip voor bezoekers: plaats de auto in een van de voorsteden (Voorburg) en neem de trein naar het centrum. Daarmee bespaar je een flink deel van de parkeerkosten.

In het stamboek van het 7de (Toegang nr. 2. 13. 09) staan de namen vermeld van 1522 onderofficieren, fusiliers en flankeurs. De kolommen met naam, voornaam, namen van de ouders, woonplaats, lengte, datum in dienst, deelname aan campagnes, datum en reden uit dienst geven een goed beeld van onze voorouders.

Het centrum van het recruteringsgebied is heel duidelijk Gend (Gent). Een van de opvallendste namen is die van Mr. Fox, afkomstig uit Philadelphia in de Verenigde Staten. Maar men vindt ook Pruisen en Fransen in de gelederen.

Een tweede opvallende zaak is dat de meest voorkomende reden van uitschrijving desertie is, gevolgd door de uitschrijving met paspoort, dwz einde diensttijd. Men tekende voor 6 jaren. Voor velen bleek dat te lang. De redenen voor desertie kunnen velerlei zijn. Een fusilier deserteerde vlak voor Kerstmis om zich weer aan te melden juist erna. Kwestie van de familie te kunnen bezoeken. In dergelijke gevallen was heropname in de gelederen de regelmaat.

Ter geruststelling, desertie vond meestal plaats na enkele jaren dienst, dus veelal na Waterloo.

Uitschrijving met paspoort komt vaak voor, meestal door einde diensttijd, maar soms ook door lichamelijke gebreken, door verwondingen opgelopen tijdens een veldslag. De verwondingen staan duidelijk vermeld, maar komen (gelukkig) toch niet zo vaak voor. Ook het overlijden in actieve dienst, toch een soort beroepsrisico, lijkt zeer beperkt.

Voor liefhebbers van de periode 1830 is het aardig te vermelden dat een aantal fusiliers en flankeurs "uit de sterkte geroyeerd werden in verband met de Belgische Opstand".

Uit de stamboeken en de gevoerde campagnes blijkt duidelijk dat het 7de na Waterloo Frankrijk is binnen getrokken. Veel van de Waterloo oudgedienden zijn doorgegaan tot hun afzwaaien in 1820.

Het ontcijferen van de informatie vraagt enige oefening. Door bijvoorbeeld de hoofdletters na te tekenen en over de verschillende schrijfwijzen van gedachten te wisselen kunnen fouten voorkomen worden. Tot juli 1850 telt het stamboek 1050 namen, tot het einde 1522. Er is dus nog veel werk te verzetten. De beschikbare gegevens zijn te vinden op de
website van het Nederlandse 7de.

Pas als alle namen en feiten zijn verzameld, zullen we een analyse van de gegevens kunnen maken. De hierboven vermelde indrukken zijn niet meer dan richtinggevend. Of ze juist zijn zal pas blijken na analyse van de complete gegevens.

Een ieder die mee wil werken aan het volledig maken van het bestand is welkom.

Artikel (met enkele weglatingen) met toesteming van Benny Michielsen overgenomen van "
Het 7de Linie (Belgi)"
Inhoud   Regimenten   Officieren    Uniformen   Bron
Cijfers   Rolverdeling   E-Mail
Officieren & Troep van het:

*
7de Linie
*
2de Karabiniers
*
8ste Huzaren
*
5de Lichte Dragonders
*
Nederlandse Bataljons
*
Onder Frans bevel
Enkele algemeenheden i.v.m. het Algemeen Rijksarchief Den Haag

Voor het onderzoek naar militairen moeten we naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, om aldaar de archieven van de tweede afdeling te raadplegen. In het op de tafel liggende overzicht (rode klapper) vinden we onder de rubriek 2.01 de Bataafs-Franse tijd. Onder inv.nr. 2.01.15 komen we een eerste interessante inventaris tegen, die ons in een korte inleiding nog meer bronnen mededeeelt. Ik citeer: "de in deze inventaris opgenomen stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten van officieren, onderofficeren en minderen der Landmacht zijn voornamelijk afkomstig uit de archieven van de Raad van State en van het Ministerie van Oorlog. Daar de eigenlijke serie stamboeken betrekkelijk onvolledig is, werd getracht door het opnemen van andere bescheiden - zoals stamlijsten, conduite- en pensioenstaten - aan dit euvel zoveel mogelijk tegemoet te komen.
Alle in deze stukken vermelde militairen, zowel officieren, onderofficieren als minderen, zijn opgenomen in de klappers op de militaire stamboeken en pensioenen van vr 1813 en in de afzonderlijke klapper op de overlijdensacten van Nederlandse soldaten in Franse krijgsdienst, 1792-1815". Deze klappers zijn te vinden onder inv.nr 2.01.16 t/m 18 en 2.01.19 en 20. In een later stadium doken klaarblijkelijk nog meer stukken op, waardoor supplementaire klappers, inv.nr. 2.01.34 t/m 38, nodig waren.
Informatie met betrekking tot de Nederlandse Vredesgarnizoenen & Grensjagers (met volledige naamlijsten!) in de Franse Tijd is tevinden op de Home-Page van Wil Hermsen
1