Ο Μεγαλύτερος Γουλιανός. Το Μεγαλύτερο Γριβάδι. Διαγωνισμός  2003. Εμπλουτισμός  Σκοπού.
       
 
Παραλαβή  γόνου.