UMOCNĚNÍ

Část I - celočíselný exponent

PROBLÉM
Jak efektivně určit hodnotu X**Z, kde X je reálné číslo a Z je nezáporné celé číslo? Běžně používáme operaci umocnění s operátorem **. Algoritmus realizovaný funkcí POWER uvedl poprvé matematik al-Kashi v roce 1414.

IMPLEMENTACE
Jednotka: vnitřní funkce nebo vnější, ale pak bez procedure příkazu
 
Parametry: reálné X, nezáporné celé Z
 
Vrací: X**Z
 


POWER: procedure
parse arg X, Z; Pwr = 1
do forever
  if Z // 2 then Pwr = Pwr * X
  Z = Z % 2
  if Z = 0 then return Pwr
  X = X * X
end

 

PŘÍKLAD
[Regina] Provádění následujícího programu bude násilně ukončeno a na displeji se vypíše chybové hlášení: Error 26 ... line 3: Invalid whole number. To je důsledek implementačního limitu pro velikost exponentu.


/* BERNOULLI computes e */
numeric digits 20; Z = 1E+9
X = 1 + 1 / Z
say "e =" FORMAT(X**Z,,8)

Ale program


/* BERNOULLI computes e */
numeric digits 20; Z = 1E+9
X = 1 + 1 / Z
say "e =" FORMAT(POWER(X,Z),,8)
exit
POWER: procedure
...

dokončí výpočet a zobrazí e = 2.71828183


Část II - reálný exponent

Funkce REPOWER vypočte obecnou mocninu pro zadaná reálná čísla X a Z.

IMPLEMENTACE
Jednotka: vnitřní funkce
 
Parametry: reálná čísla X a Z, přirozené číslo P - počet platných číslic v hodnotě výsledku, implicitně 9
 
Vazby: funkce EXP a LN
 
Vrací: X**Z nebo vypíše chybovou zprávu: REPOWER: Výsledek není definován
 


REPOWER: procedure
parse arg X, Z, P
if P = "" then P = 9; P = P + 4; numeric digits P
if DATATYPE(Z, "Whole_number")
  then
    if X = 0 & Z <= 0
      then call ERROR "REPOWER: Výsledek není definován"
      else return X ** Z
  else
    select
      when X > 0 then return EXP(Z * LN(X, P), P)
      when X = 0 & Z > 0 then return 0
      otherwise
        call ERROR "REPOWER: Výsledek není definován"
    end
 
ERROR: say ARG(1); exit

 

SOUVISLOSTI

Literatura
Knuth D. E. Seminumerical Algorithms, vol. 2 of The Art of Computer Programming
Addison-Wesley, 1973


Obálka Obsah Index Hlavní stránka Rexx   Mail

změněno 15. srpna 2001
Copyright © 2000-2001 Vladimír Zábrodský, RNDr.