SELECT

PROBLÉM
Nalezení K-tého nejmenšího z N prvků: Je dáno pole A., obsahující N (různých) prvků, a přirozené číslo K, 1<=K<=N, určete K-tý nejmenší prvek A. a přerovnejte pole tak, aby tento prvek byl v A.K a všechny prvky s indexy menšími než K neměly větší hodnotu než A.K a všechny prvky s indexy většími než K neměly hodnotu menší než A.K.

ALGORITMUS
Robert W. Floyd a Ronald L. Rivest vyvinuli patrně nejdokonaleší verzi algoritmu s vynikajícími výsledky v průměru. Ve svém článku napsali: "Výsledky ukazují, že se SELECT v počet potřebných porovnání velmi blíží optimálnímu řešení."

PRAXE
Algoritmy MODIFIND a SELECT jsou téměř vždy rychlejší než FIND. SELECT potřebuje méně operací porovnání než MODIFIND; MODIFIND potřebuje méně operací výměn prvků než SELECT. Následující tabulka uvádí průměrnou dobu výpočtu 10. testů naměřenou algoritmům FIND, MODIFIND, a SELECT při určování mediánu z 10000 prvků - řetězců délky L<=6 (jen čísla), L<=7, L<=500:

 

Porovnání algoritmů
Algoritmus L <= 6 L <= 7 L <= 500
FIND 0.957 1.475 4.104
MODIFIND 0.929 1.212 1.476
SELECT 0.602 0.828 0.985

 

IMPLEMENTACE
Jednotka: rekurzívní vnitřní funkce
 
Globální proměnné: pole A. libovolných prvků
 
Parametry: přirozené číslo N - počet prvků v A., přirozené číslo K, 1<=K<=N
 
Výsledek: Přerovnání vstupního pole tak, že v A.K je uložena tatáž hodnota, jakou bychom tu našli, kdyby bylo pole utříděno, L<=I<=K implikuje A.I<=A.K, a K<=I<=R implikuje A.I>=A.K
 
Vrací: A.K
 


SELECT: procedure expose A.
parse arg L, R, K
do while R > L
  if R - L > 600 then do
    N = R - L + 1; I = K - L + 1; Z = LN(N)
    S = TRUNC(0.5 * EXP(2 * Z / 3))
    SD = TRUNC(0.5 * SQRT(Z * S * (N - S)/N) *,
      SIGN(I - N/2))
    LL = MAX(L, K - TRUNC(I * S / N) + SD)
    RR = MIN(R, K + TRUNC((N - I) * S / N) + SD)
    call SELECT LL, RR, K
  end
  T = A.K; I = L; J = R
  W = A.L; A.L = A.K; A.K = W
  if A.R > T
    then do; W = A.R; A.R = A.L; A.L = W; end
  do while I < J
    W = A.I; A.I = A.J; A.J = W
    I = I + 1; J = J - 1
    do while A.I < T; I = I + 1; end
    do while A.J > T; J = J - 1; end
  end
  if A.L = T
    then do
      W = A.L; A.L = A.J; A.J = W
    end
    else do
      J = J + 1; W = A.J; A.J = A.R; A.R = W
    end
  if J <= K then L = J + 1
  if K <= J then R = J - 1
end
return
 
EXP: procedure
parse arg Tr; numeric digits 3; Sr = 1; X = Tr
do R = 2 until Tr < 5E-3
  Sr = Sr + Tr; Tr = Tr * X / R
end
return Sr
 
SQRT: procedure
parse arg X; numeric digits 3
if X < 0 then return -1
if X=0 then return 0
Y = 1
do until ABS(Yp - Y) <= 5E-3
  Yp = Y; Y = (X / Yp + Yp) / 2
end
return Y
 
LN: procedure
parse arg X; numeric digits 3
M = (X + 1) / (X - 1); Ln = 1 / M
do J = 3 by 2
  T = 1 / (J * M ** J)
  if T < 5E-3 then leave
  Ln = Ln + T
end
return 2 * Ln

 

SOUVISLOSTI
Nalezení K-tého nejmenšího prvku
     Minimum a maximum současně
     Find
     Modifind
Umocnění s reálným exponentem

Literatura
Floyd R. W., Rivest R. L. Algorithm 489 The Algorithm SELECT - for Finding the ith Smallest of n Elements [M1]
CACM, March 1975, Vol. 18, No. 3, p. 173
Floyd R. W., Rivest R. L. Expected Time Bounds for Selection
CACM, March 1975, Vol. 18, No. 3, pp. 165-172
Zábrodský V. FIND, SELECT, MODIFIND


Obálka Obsah Index Hlavní stránka Rexx   Mail

změněno 11. září 2001
Copyright © 2000-2001 Vladimír Zábrodský, RNDr.