เอกสาร / แบบฟอร์ม
     
แบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดจัดเก็บในรูปแบบ PDF Files
ฃื่อแบบฟอร์ม/เอกสาร
รายละเอียดของแบบฟอร์ม / เอกสาร
 

พ.ก.๑ (P.Q.1)

คำขออนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

พ.ก.๒ (P.Q.2)

ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

พ.ก.๓ (P.Q.3)

ป้ายติดหีบห่อนี้บรรจุสิ่งต้องห้าม

พ.ก.๔ (P.Q.4)

คำขออนุญาตนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

พ.ก.๕ (P.Q.5)

ใบอนุญาตนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

พ.ก.๖ (P.Q.6)

ป้ายติดหีบห่อนี้บรรจุสิ่งต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร

พ.ก.๗ (P.Q.7)

ใบแจ้งตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

พ.ก.๘ (P.Q.8)

หนังสืออนุญาตให้นำพืช สิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัดออกไปจากด่านตรวจพืช สถานกักพืช หรือยานพาหนะ
พ.ก.๙ (P.Q.9) คำขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช

พ.ก.๙/๑ (P.Q.9/1)

คำขอรับใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืช

พ.ก.๑๐ (P.Q.10)

Phytosanitary Certificate (Sample)

พ.ก.๑๐/๑ (P.Q.10/1)

Attached Sheet (ใบแนบสำหรับแนบใบรับรองปลอดศัตรูพืช)

พ.ก.๑๒ (P.Q.12)

คำขออนุญาตนำผลส้มเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

พ.ก.๑๓ (P.Q.13)

หนังสืออนุญาตนำผลส้มเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

Declaration form

ใบแจ้ง การนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสิ่งไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

ผส. ๑ (Sampling form)

คำขอเป็นผู้สุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าพืช เฉพาะเพื่อการออกใบรับรอง GMOs Free สำหรับการส่งออก

PC label

Phytosanitory Certificate Label
Letter form Letter Form for Certified GMOs Free

 

Last Update Tuesday, 9 July, 2002
www.oocities.com/thaipqs
HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1