งานกักกันพืช
     
สถานการณ์การกักกันพืชของไทย
สถานการณ์การกักกันพืชของไทย

...........ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่กำลังพัฒนาเข้าสู่ระดับเป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรยุคสมัยใหม่ มีประชาชนของประเทศประมาณ 75% หรือประมาณ 41 ล้านคนมีอาชีพทางเกษตรกรรมหรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม รายได้ของประเทศชาติเกือบ 50% หรือเกือบ 200,000 ล้านบาท มาจากรายได้ทางเกษตรกรรม ในเรื่องนี้เฉพาะด้านกสิกรรมประเทศไทยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้สูงมากมายหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ฝ้าย ป่าน ปอ ยาสูบ มันสำปะหลัง ยางพารา ถั่วต่างๆ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องคุ้มครองป้องกันพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ให้ปราศจากศัตรูพืช

............. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีหลายวิธี และการใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในการตรวจพืช ศัตรูพืช ตลอดทั้งทำการควบคุมการเคลื่อนย้ายพืช เป็นวิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่สำคัญวิธีหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ศัตรูพืชที่สำคัญจากต่างประเทศแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศ หรือป้องกันมิให้ศัตรูพืชแพร่ระบาดจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งภายในประเทศเอง การนำกฎหมายมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน "กักกันพืช"

...........ปัจจุบันนี้มีศัตรูพืชที่สำคัญหลายชนิดกำลังระบาด ทำความเสียหาย แก่พืชผลอยู่ในต่างประเทศ และศัตรูพืชเหล่านั้นยังไม่มีในประเทศไทย เช่น โรคใบร่วงลาตินอเมริกันของยางพารา (south american leaf blight of rubber) ซึ่งกำลังระบาด ทำความเสียหายแก่การปลูกยางพาราในประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต้ หรือโรค mosaic virus ของมันสำปะหลัง ซึ่งกำลังระบาดอย่างรุนแรง อยู่ในหลายประเทศในทวีปอัฟริกา หรือไส้เดือนฝอยสีทอง (golden nematode) ซึ่งกำลังทำความเสียหายแก่การปลูกมันฝรั่งในประเทศเนเธอร์แลนด์และอีกหลายประเทศในยุโรปหรือแมลงวันทอง (mediterranean fruit fly) ซึ่งกำลังทำความเสียหายแก่ผลไม้ ในประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นต้น หากศัตรูพืชที่สำคัญทางกักกันพืชชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดได้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย จะทำความเสียหายแก่การกสิกรรมของชาติอย่างใหญ่หลวงและเศรษฐกิจของประเทศจะทรุดโทรมลงอย่างแน่นอน สมมุติว่ามีศัตรูพืชแพร่ระบาดเข้ามาทำลายพืชเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและย่อยยับสัก 2 ชนิด โดยสมมุติว่าเป็นยางพารา ซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 10 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 1-2 ล้านต้น ทำรายได้ให้แก่ประเทศปีละประมาณ 24,00 0 ล้านบาท และมันสำปะหลังซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 10 ล้านไร่ เช่นกัน ผลผลิตประมาณ 23 ล้านต้น ทำรายได้ให้แก่ประเทศ ปีละประมาณ 23,000 ล้านบาท ซึ่งพืชเศรษฐกิจเพียง 2 ชนิด ที่ถูกศัตรูพืชทำลายจะทำให้ประเทศไทยขาดรายได้ไปปีละประมาณ 47,000 ล้านบาท รัฐบาทจะเอาเงินจำนวน 47,000 ล้านบาท จากไหนมาทดแทน นอกจากนี้แล้วยังทำให้กสิกรผู้มีอาชีพการทำสวนยางพาราและปลูกมันสำปะหลังนับล้านคนต้องว่างงาน ซึ่งจะเกิดปัญหาต่อสังคมต่อไปอีก หรือแม้ว่ามีศัตรูพืชบางชนิดระบาดเข้ามาทำลายพืชบางส่วนในท้องที่ ก็จำเป็นต้องใช้เงินเป็นร้อยล้าน หรือพันล้านบาทในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนั้นให้หมดไป

..............ด้วยเหตุผลที่กล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าการกักกันพืชมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยซึ่งเปรียบเสมือนรั้วของการกสิกรรม โดยป้องกันมิให้ศัตรูพืชที่สำคัญจากต่างประเทศแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย หรือป้องกันมิให้ศัตรูพืชแพร่ระบาดจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งภายในประเทศเอง นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสนับสนุนให้ส่งสินค้าเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้สะดวกขึ้นด้วย โดยตรวจพืชและออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้

www.oocities.com/thaipqs
HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1