กฏหหมายและข้อบังคับ
     

เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมในรูปแบบเอกสารของทางราชการ
เอกสารทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของ Portable Document Format (PDF Files)

กฎหมายว่าด้วยการกักกันพืชฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

1. พระราชบัญญัติกักพืช
2. คำอธิบายกฎหมายกักกันพืช
3. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายกักกันพืช

4. การกักกันพืชขาเข้า

     4.1. สิ่งต้องห้าม
     4.2  สิ่งต้องห้ามเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม(GMOs)
     4.3  สิ่งกำกัด
5. การกักกันพืชขาออก
     5.1 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช
     5.2 กล้วยไม้
     5.3 ทุเรียน
     5.4 ลำไย


1. พระราชบัญญัติกักพืช

:: พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.    ๒๕๔๒ [ฉบับภาษาไทย]

:: พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.    ๒๕๔๒ [ฉบับภาษาอังกฤษ]

:: พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ [ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ]

TOP

2. คำอธิบายกฎหมายกักกันพืช

:: คำอธิบายความตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

:: คำอธิบายเพิ่มเติมมาตราที่ ๖ พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

TOP

3. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายกักกันพืช


:: บันทึก เรื่องการตีความบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการกักกันพืช

:: บันทึก เรื่องขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

TOP

4. การกักกันพืชขาเข้า

4.1. สิ่งต้องห้าม

:: กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

:: กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

:: ประกาศกระทรวงเกษตร (ฉบับที่๖) เรื่องกำหนดพืช ศัตรูพืชหรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็น สิ่งต้องห้ามข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗

:: ประกาศกระทรวงเกษตร (ฉบับที่๑๑) เรื่องกำหนดพืช ศัตรูพืชหรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็น สิ่งต้องห้ามข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗

:: ประกาศกระทรวงเกษตร (ฉบับที่๑๔) เรื่องกำหนดดศัตรูพืชหรือพาหะเป็นสิ่งต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗

:: ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดพืช ศัตรูพืชหรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ (ฉบับที่๑) พ.ศ. ๒๕๓๓

:: ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดพืช ศัตรูพืชหรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๓๘

:: ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดพืช ศัตรูพืชหรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๓๙

:: ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดพืช ศัตรูพืชหรือพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๓๙

:: ประกาศกรมกสิกรรม เรื่องกำหนดแบบหนังสืออนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้นำพืช สิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด ออกไปจากด่านตรวจพืช สถานกักพืช หรือยานพาหะตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

:: ประกาศกรมกสิกรรม เรื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับขออนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องยกเลิกการระบุข้อความเพิ่มเติมในใบรับรองปลอดศัตรูพืช

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำผลส้มเข้ามาใน ราชอาณาจักร

TOP

4.2 สิ่งต้องห้ามเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม(GMOs)

:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้ามข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการนำเมล็ดพันธุ์พืชเข้ามมาในราชอาณาจักรโดยขอให้แนบ หนังสือรับรองจากประเทศผู้ส่งออกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่มิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การนำส่วนขยายพันธุ์พืชรวมทั้งเมล็ดพันธุ์เข้ามาในราชอาณาจักร โดยขอให้แนบหนังสือรับรองจากประเทศผู้ส่งออกว่าเป็นส่วนขยายพันธุ์พืชที่มิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการรับรองพืชที่ปลูกในประเทศไทยเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อ สารพันธุกรรม พ.ศ.๒๕๔๓

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาให้เป็นผู้สุ่ม เก็บตัวอย่างสินค้าพืช

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการปลูกฝ้ายที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติในการขอนุญาตนำเข้าหรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่แก้ไขแล้ว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๔

TOP

4.3 สิ่งกำกัด

:: กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

:: ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดพืชหรือพาหะเป็นสิ่งกำกัด ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตาม พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๒)

:: ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดพืชหรือพาหะเป็นสิ่งกำกัด ข้อยกเว้นและเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ ฉบับที่ ๒ (สิ่งกำกัด) พ.ศ.๒๕๒๗

:: ประกาศกรมกสิกรรม เรื่องกำหนดแบบใบแจ้งตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

TOP

5. การกักกันพืชขาออก


5.1 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช

:: กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร(ฉบับที่ ๗๘)พ.ศ. ๒๕๔๐

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการเติมข้อความในใบรับรองปลอดศัตรูพืช

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องกำหนดแบบคำขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชและแบบใบรับรองปลอด ศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการขอรับใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืชและการออกใบแทน ใบรับรองปลอดศัตรูพืชตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

TOP

5.2 กล้วยไม้

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้กับดอกกล้วยไม้ ที่ส่งไปยังสหภาพยุโรป

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง การกำหนดมาตรการจัดระเบียบการจำหน่ายกล้วยไม้บรรจุกล่อง ไปยังสหภาพยุโรปในท่าอากาศยานกรุงเทพ

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องมาตรการป้องกันปัญหาเพลี้ยไฟสำหรับดอกกล้วยไม้ส่งออก

TOP

5.3 ทุเรียน

:: ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร(ฉบับที่ ๙๑)พ.ศ. ๒๕๔๒

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่ง ผลทุเรียนสดออก ไปนอกราชอาณาจักร

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง มาตรการว่าด้วยการตรวจสอบการส่งทุเรียนออก ไปนอกราชอาณาจักร

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการส่งออกทุเรียนสด ไปนอกราชอาณาจักร

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการส่งออกทุเรียนสด ไปนอกราชอาณาจักร (เพิ่มเติม)

:: ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพผลทุเรียนสดก่อนการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕


:: คำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ ๑๐๔๒/๒๕๔๔เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพทุเรียนสด เพื่อการส่งออก ณ โรงบรรจุหีบห่อ

:: คำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ ๑๑๖๐/๒๕๔๔เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพทุเรียนสด เพื่อการส่งออก ณ โรงบรรจุหีบห่อ(เพิ่มเติม)

TOP

5.4 ลำไย


:: ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง มาตรการว่าด้วยการตรวจศัตรูพืช เพื่อออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สำหรับผลลำไยสดส่งออกไปยังประเทศไต้หวันพ.ศ. ๒๕๔๕

TOP

 

 
หากท่านต้องการ Link มายัง Web Page นี้โปรด ทำ Link โดยตรง เนื่องจากมีข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ...ขอบคุณ
www.oocities.org/thaipqs
HOME