องค์กรกักกันพืช
     

กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์  02-940-6670
โทรสาร    02-579-8535


 

 

www.geociies.com/thaipqs
HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1