GeoCities

HISTORISK DOKUMENT: PSYKIATRISPESIAL 1999

Norsk Antipsykiatri har sine røtter i Psykiatrispesial (1999). Psykiatrispesial åpna i april 1999, Norsk Antipsykiatri åpna på ordentlig 13. juli 2000. I juli 2000 hadde det i flere måneder eksistert en mellomting mellom Psykiatrispesial og Norsk Antipsykiatri.

Eg uppdaterer dei redaksjonelle kommentarane og indexet når det gjeld adresser osb., men lét det elles stå uendra.
 

Dokument frå Psykiatrispesial (1999):

I Dokumentidex og på sida til Galebevegelsen står det også dokument som var med i Psykiatrispesial (1999). På sida til FAMPO står det redaksjonelle kommentarar til dei to kronikkane av FAMPO som var med i Psykiatrispesial (1999).

Redaksjonelle kommentarar + index

Redaksjonelle kommentarar

Side1-3 av 4 med redaksjonelle kommentarar i Psykiatrispesial (1999) - desse sidene sto trykt på s.2-4 i Psykiatrispesial
og hadde internettadresse psykspesialleiar.html

Etter sidene med redaksjonelle kommentarar kjem Index til Psykiatrispesial (1999)

Side1 av 4 med redaksjonelle kommentarar i Psykiatrispesial (1999):

 ER DU EIN MBD-ELEV?

Adresser
 
Copyright

Dette spesialnummeret av SULA presenterer dei 6 allmenne brukarorganisasjonane og psykiatrikritiske organisasjonane i psykiatrien* og ei psykiatrisk litteraturliste til informasjon for elevar og studentar, barnehage– og skulepersonell, sosial- og helsepersonell og alle andre samfunnsborgarar. Vi trykkjer også innlegg av psykolog Joar Tranøy og professor i sosialmedisin Per Fugelli og presenterer Nasjonalt Egenkraft Senter i Noreg og to eksempel på amerikansk psykiatrikritikk. Vi gjev her ordet til pasientane og støttespellarane deira. Det er utan forkleinelse for dei spesielle brukarorganisasjonane at vi ikkje trykkjer innlegg av dei – vi nemner for øvrig nokre av dei i Psykiatrisk Litteraturliste. Sjå nettsida til Rådet for Psykisk Helse for profesjonsorganisasjonar/ fagforeiningar og pårørandeorganisasjonar som Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien (LPP).

*Det kan lokalt finnas enda fleire allmenne brukerorganisasjonar og psykiatrikritiske organisasjoner. Tidskriftet Søkelyset 15/april 1999 s.16-17, 20 nemner organisasjonen Kilden i Drammen/Buskerud, skipa i 1997.

Overskrifta viser til Nationen onsdag 17. februar 1999 s.8 som under overskrifta ""Populært" med MBD og dysleksi" melder at sosiolog og forskar Per Solvangg ved Swenter for Samfunnsforsking ved Universitetet i Bergen i bladet forskning med referanse til MBD/ADHD og dysleksi "advarer mot å bruke slike diagnoser som lettvinte trylleformler for å få ressurser fra det offentlige.

Ansvarleg redaktør Jo Lundsbakken
14. april 1999 prøvetrykk 20 eksemplar – 1. utgåve 20. april - 2.utg. 27. mai  – 3.utg. 22. juni 1999
lundz@postkassa.no  hedmark@senterpartiet.no

Hedmark Senterungdom og SULA på internett:
http://www.senterpartiet.no/hedmark/
http://www.oocities.com/greenliberal/sula.html
Nett-Sula har fleire artiklar som ikkje står i Papir-Sula

Copyright SULA PSYKIATRISPESIAL: Jo Lundsbakken
Copyright for dei respektive dokumenta:
Dei respektive forfattarane og/eller den som elles måtte ha copyright.

Vi uppmuntrar til ikkje-kommersielt (non-profit) ettertrykk – uppgje kjelde –
hugs copyright for dei respektive dokumenta

Vi trykkjer upp ekstranummer av PSYKIATRISPESIAL til minimal pris – ta kontakt.
Bankgiro 1820.08.76071
(Etterskrift juli 2000: PSYKIATRISPESIAL har gått ut av produksjon)

Side 2 av 4 med redaksjonelle kommentarar i Psykiatrispesial (1999):

Denne adresselista fins i uppdatert utgåve som eit eige dokument i Norsk Antipsykiatri:
Norske adresser / Norske adresser til psykiatri & antipsykiatri:
http://www.oocities.com/greenliberal/psychaddresses.html
 
Side 3 av 4 med redaksjonelle kommentarar i Psykiatrispesial (1999):

                                                Vi lét organisasjonane presentere seg sjølve kronologisk:
            WSO - MMK – Mental Helse - Galebevegelsen – Aurora - Fampo

WSO vart skipa i 1968 og er Noregs eldste interesseorganisasjon for psykiatriske pasientar. WSO-tidsskriftet Søkelyset kom ut med det fyrste nummeret sitt i 1988. Søkelyset utmerkjer seg med å trykkje adressa til mange andre allmenne og spesielle pasientorganisasjonar. Amalie Norsk Forlag er uppkalla etter forfattaren Amalie Skram.

Mental Helse Noreg – (1978-92 Norsk Forening for Mental Helse – NFMH)  – vart skipa av eit mindretal i WSO i 1978, men har vaksi til ein organisasjon med over 4000 medlemmar, fylkeslag i alle fylke og ca. 140 lokallag, og er dermed den største allmenne brukarorganisasjonen. Mental Helse Noreg reknar Øistein Winje som grunnleggaren sin.

Den uhøgtidelege Galebevegelsen i Oslo vart skipa 1. mai 1989 og markerer ”galesaka” kvar 1. mai. Galebevegelsen er inspirert av den danske Galebevegelsen, skipa 10 år før i 1979. AURORA vart skipa i 1994 og FAMPO i 1997.

Mental Helse Noreg er størst og mest moderate, FAMPO og MMK er mest radikalt psykiatrikritiske.

MMK er den norske avdelinga av Citizens Commision on Human Rights (CCHR), ein internasjonal psykiatrikritisk organisasjon skipa i USA i 1969 av psykiatriprofessor Thomas S. Szasz og "Church" of Scientology/scientologi-"kyrkja". Dette siste gjer MMK/CCHR kontroversielle. Thomas S. Szasz er respektert langt utafor scientologi-"kyrkja", og fekk i 1998 Rollo May Award frå American Psychological Association: http://www.oikos.org/Szasz.htm CCHR har i dag over 120 avdelingar i 28 land.

Bland ikkje saman det positive arbeidet MMK/CCHR gjer for psykiatriske pasientar med L. Ron Hubbards scientologi-"kyrkje". Den som vil diskutere scientologi kan bruke desse nettsidene:

http://www.scientology.org/ Den offisielle scientologisida i USA.
http://www.scientologie.de/  Scientologen A. Nordenholz – ein konkurrent av L. Ron Hubbard
http://home.online.no/~rune-hen/fri.html
Foreningen Redd Individet (FRI) – avhopparar frå scientologi-"kyrkja" og andre såkalla sekter
http://www.xenu.net/ Operation Clambake – engelskspråkleg scientologikritikk

RESPONS! RESPONS! RESPONS!
RESPONS! RESPONS! RESPONS!

Send oss respons på PSYKIATRISPESIAL –
kanskje trykkjer vi det både i Papir-Sula og Nett-Sula.
Sei derfor frå dersom du ikkje vil ha innlegget ditt på trykk.

lundz@postkassa.no        hedmark@senterpartiet.no

http://www.senterpartiet.no/hedmark/

http://www.oocities.com/greenliberal/

PB 15, 2401 Elverum – Telefon 62 41 61 44 – Fax 62 41 07 37

Side 4 av 4 med redaksjonelle kommentarar - denne sida sto trykt på den nest siste sida av Psykiatrispesial (1999) og hadde internettadresse psykspesialred.html:

Redaksjonelt:
 
 WSO + FAMPO:
Årsmøtet i WSO i mars 1999 vedtok samrøystes
Lov om psykisk helsevern – prinsipielle synspunkter fra WSO, og det står på trykk i tidsskriftet Søkelyset 15/1999. Innlegga frå WSO og FAMPO skulle gje eit godt bilete av kva dei psykiatrikritiske pasientorganisasjonane meiner um utkastet til ny lov um psykisk helsevern: ”Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern”, Ot prp nr 11 (1998-99) – dvs. Odelstingsproposisjon nr. 11 (1998-99). Dette og andre dokument frå Stortinget (og regjeringa) kan de låne på næraste folkebibliotek. Sosionom Lars Olle Engaas hadde i Klassekampen torsdag 14. januar s.12 og tidsskriftet Søkelyset 15/1999 ein kronikk – Den umenneskelige psykiatriloven –  med den same kritiske grunnhaldninga til lovutkastet som WSO og FAMPO. Stortinget ved Ap og sentrumspartia (V, Sp og KrF) vedtok lova i mai 1999 - SV, H og FrP gjekk mot.

WSO nemner 31B i innlegget Psykiatrien trenger reformer – ikke penger:
31B, Grønlandsleiret 31B, 0l90 Oslo – Telefon 22 17 26 98 – Fax 22 17 54 57
Opningstider: måndag 17 – 21, tysdag – fredag 10 - 15.
31B er eit kommunalt aktivitetstilbod under bydel Gamle Oslo. Det er billeg i drift og populært millom brukarane, men må altså likevel (eller derfor) arbeide hardt for å overleva. Fagfolk, studentar, politikarar og andre kan be 31B um dei to rapportane med fellestittelen ”31B – Handling – ikke behandling”.

FAMPO ved styreformann Dag Hiåsen:

Åpent brev til Stortingsrepresentantene:
Trykt i avisa Vesterålen 13. januar 1999
Filmen Hiåsen refererer til her er Håkon Sandøys Til ditt eget beste, 1997, vist på NRK2 fredag 4. desember 1998 og NRK1 sundag 6. desember 1998.

Åpenhet, helhet og ”tipstjeneste”:
Trykt i avisa Fædrelandsvennen 8. juni 1998
 
Hiåsen har publisert innlegg i mange aviser, millom anna innlegget
Menneskerettigheter og rettssikerhet glimrer med sitt fravær i Psykisk Helse 1/1999 og kronikken Ny psykiatrilovgivning i Nationen måndag 5. oktober 1998.

Galebevegelsen ved Elin Sverdrup-Thygeson:

Når psykiatri skaper uhelse:

Dette innlegget har før vori trykt på nettsida til
Hieronimus – Støttesenter for Angst og Depresjon, Bergen:
http://www.sol.no/helse/hieronimus/
og i Klassekampen 15. desember 1998. Elin Sverdrup-Thygeson har publisert innlegg og dikt milllom anna i avisene Vårt Land, Morgenbladet og Klassekampen og i tidsskriftet Søkelyset og har også publisert dikt i diktantologiene til 31B og Rettferdighetspartiet.

AURORA:

Vi fekk ikkje naudsynt godkjenning av AURORA til å trykkje materiell frå dei før SULA PSYKIATRISPESIAL 1. , 2. og 3. upplag april, mai og juni 1999 gjekk i trykken, men voner at vi kan inkludere AURORA i seinare upplag.

Psykolog Joar Tranøy:

Til ditt eget beste:
Dette innlegget har før vori trykt i avisa Dag og Tid torsdag 21. januar 3/1999 s.24.

Index til Psykiatrispesial  (1999)
- Index hadde internettadresse psykspesialindex.html:
 
SULA PSYKIATRI SPESIAL
 
Norsk Antipsykiatri/Norwegian Antipsychiatry

Webmaster

The index was last updated April 15, 2000 [it was updated in July 2000 when it was incorporated into this document] - the internet edition may be more updated than the paper edition.

E-mail your response: lundz@postkassa or hedmark@senterpartiet.no

Leiar - introduksjon, adresser, copyright:

psykspesialleiar.html (s. 1-3 av 4 av redaksjonelle kommentarar)

Redaksjonelt - Merknader til WSO, Galebevegelsen, AURORA, FAMPO og Joar Tranøy:

psykspesialred.html (s.4 av 4 av redaksjonelle kommntarar)

Litteraturliste:

Aviser & tidsskrift - bøker - internett:
 
linksantipsychiatry.html

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)
ved leder Tormod Bakke m.fl.:
[WSO- og Søkelysetartikler 1997-99:]

WSO 30 år (1998) - Originalutgåve berre på Nett-SULA:

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwso.html

Søkelyset 10 år (1998) - Originalutgåve berre på Nett-SULA:

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialsokelyset.html

WSO 30 år (1998) + Søkelyset 10 år (1998) - Forkorta og uppdatert utgåve frå Papir-SULA:

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwsosokelyset.html

Psykiatri og menneskerettigheter - åpent møte om psykiatriloven 22. april 1999
- Originalutgåve frå Papir-SULA 1. utgåve 20. april 1999:

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwso990422.html

Ny lov åpner for mer overgrep i psykiatrien (1999):

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwso1999VG.html

Lov om psykisk helsevern - prinsipielle synspunkter fra WSO (Søkelyset 15 1999):

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwsolov.html

WSO: Om tvang, menneskerettigheter og ansvar (Søkelyset 15 1999):

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwsohus.html

Høringsuttalelse fra WSO (1997) - berre på Nett-SULA:

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwsohoring.html

Psykiatrien trenger reformer - ikke penger (Dagbladet 1. juni 1997):

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwso1997DB.html

Seksuelle overgrep innen psykiatrien (Søkelyset 14 1997):

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwsosex.html

Medborgernes Menneskerettskommisjon (MMK-Noreg):

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialmmk.html

Mental Helse Hedmark:

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialmhhedmark.html

Galebevegelsen i Oslo:

Galebevegelsen - Presentert av: Elin-Sverdrup Thygeson:

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialgbest.html

Når psykiatri skaper uhelse:

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialgbuhelse.html

AURORA  -
Støtteforening for mennesker i psykiatrisk behandling:

Ingen innlegg i Nett-SULA

Folke-Aksjonen Mot Psykiaternes Overgrep (FAMPO):

Ingen innlegg i Nett-SULA

Nasjonalt Egenkraft Senter:

Ingen innlegg i Nett-SULA

Psykolog Joar Tranøy:

Ingen innlegg i Nett-SULA

Professor i sosialmedisin Per Fugelli:

http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialfugelli.html

USA:

Mental Patients' Liberation: Why? How?: http:/www.antipsychiatry.org/mplib.htm

Don Weitz: Ten good reasons why psychiatry must be abolished:

http://www.cjnetworks.com/~cgrandy/antipsych/tengoodreasonspsyc.html

Don Weitz: 25 good reasons why psychiatry must be abolished - Berre på Nett-SULA:

http://www.eis.ca/sueclark/page5.htm

Please take me to the top 1