Webmaster: นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

อีเมล์: satipanya@yahoo.com โทร ๐๒ ๒๔๑ ๐๘๓๗

 

รายการบรรยายธรรมของนายแพททย์เอกชัยซึ่งเป็นรายการฟรี สนับสนุนโดยพุทธสมาคมฯ

รายการฝึกอบรมจิตตภาวนาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร

 

อ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือของนายแพทย์เอกชัยได้ฟรีและไม่สงวนลิขสิทธิ์

มีทั้งหมด ๗ เรื่องให้ท่านเลือก

ข้อมูลสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ในการจัดฝึกอบรม

.......๑. ตารางการฝึกอบรมเฉพาะกิจ (สำหรับเขียนโครงการฝึกอบรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ กระทรวงสาธารณสุข) และตัวอย่างโครงการต่าง ๆ. สำหรับ webmaster ไม่รับค่าบรรยายโดยเด็ดขาด. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ webmaster งดการไปบรรยายต่างจังหวัด เพราะอายุมากแล้ว.

.......๒. บทความสั้น ๆ สำหรับทำเอกสารประกอบการบรรยาย....การสร้างเสริมสุขภาพจิต... วิธีปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวพุทธ...วิถีสันติภาพของโลกแนวพุทธ...การบริหารจิตในชีวิตประจำวันตามแนวพุทธ ... การพัฒนาตนตามแนวพุทธ ...การพัฒนาจิตเพื่อการศึกษาและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ... วิธีพัฒนาตนแนวพุทธของนักศึกษาพยาบาล ... วิธีพัฒนาจิตเพื่อการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

.......๓. สำเนาแผ่นใสที่ใช้ประกอบคำบรรยาย(กำลังจัดทำไปเรื่อย ๆ ). วิธีพิมพ์ ต้อง save เป็น file ที่เป็น .html ตามปกติเสียก่อน แล้วจึงเปิดโปรแกรม Power Point > Insert > Picture > From File > ที่ได้ save เอาไว้ โดย insert ทีละ ภาพ(slide). ท่านสามารถปรับขนาดของภาพเช่นเดียวกับการปรับภาพทั่วไปหรือปรับภาพจาก clip art และ print ออกมาเช่นปกติ.

อริยสัจ ๔ อย่างย่อ(ระดับ ๑)... แผ่นที่ ๑ - ๒๐ ...แผ่นที่ ๒๑ - ๔๐...แผ่นที่ ๔๑ - ๖๐...แผ่นที่ ๖๑ - ๘๕

รายการ CD MP3 ที่จัดทำโดย webmaster และครอบครัว

สารบัญ CD MP3 ที่บันทึกรายการแสดงธรรมของสมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราขฯ

แผ่นที่๑ ถึง ๓.... แผ่นที่ ๔ ถึง ๖ (ขณะนี้มีำครบ๑๐แผ่นแล้ว)

สารบัญ CD MP3 ที่บันทึกการแสดงธรรมของหลวงพ่อพุธ ฐานนิโย

สารบัญ CD MP3 ที่บันทึกการบรรยาย/ข้อมูลของ webmaster กรุณาดูที่เว็บคิดดีทำดี ผ่าน www.thai60.com

Links:

pantip.com, sanook.com, hunsa.com, dharma.school.net.th, วัดเซ็นหลุย สหรัฐฯ, ชมรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข, ชมรมจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาพพานาโรม่าของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆ บ้าน ที่ดิน และสาระน่ารู้ต่าง ๆ แจก:ซีดีธรรมฟรีที่ คุณมโนธรรม อัคคธรรมวงศ์ และที่ี่ cdthamma.com

ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมสติปัญญาเว็บไซต์

หวังว่าท่านจะมาแวะมาอ่านหนังสืออีกนะครับ

และ้ามีโอกาศก็เชิญมาฟังผมบรรยายธรรมะง่าย ๆ

จะได้พาท่านไปสัมผัสกับความดับทุกข์และ

เข้าถึงความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตใจชั่วคราว(นิพพานชั่วคราว)

ซึ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่เอง เมื่อท่านเข้าใจวิธีการฝึกปฏิบัติ