ข้อมูลทั่วไป | ผังเมือง |  ทรัพยากร | สุขภาพชุมชน/สาธารณสุข  

 สมุนไพร/อาหารเสริม | ศิลปวัฒนธรรม  |  การท่องเที่ยว

หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล

 

 • ประวัติในการเริ่มก่อตั้งกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาต
 • ประวัติความเป็นมา  คือเริ่มจากเดิมมีการทอผ้าไหมอยู่แล้ว และได้ไปเห็น
                  การรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ อ
  . ปักธงชัย จ. นครราชสีมา เห็นข้อดีว่าสามารถ
                  กำหนดและต่อรองราคาได้จึงได้นำแนวคิดโดยการนำของ นายเจริญ ลองคำ
                  นายคำมาย พุทธวงค์
  , นายสมคิด  จันทร์อัมพร และนายบรรทม แก้วอาสา
                 
  ปี พ..2539 ได้ปรึกษาตกลงกันว่าสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 
                  มีที่ว่างเหมาะสมสำหรับจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจาก
                  ส
  .. วิเชียร  ขาวขำ จำนวน 50,000 บาท

                         ต่อมาในระยะไม่นานพื้นที่ที่เคยปลูกหม่อนถูกเปลี่ยนมาทำการเกษตร
                  ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลังทำให้วัตถุดิบหายากการทอผ้าไหมมัดหมี่มีต้นทุน
                  สูง และมีปัญหาการตลาดที่ไม่แน่นอน
    ปี  พ..2541  มีอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น
                  ชื่อ คุณชิโอโกะ
    โมโมะเสะ ได้เข้ามาประสานงานกับสำนักงานเกษตร อ.กุดจับ 
                  โดยแนะนำให้ชาวบ้านหันมาทำผ้าย้อมสีธรรมชาต ิเพราะต้นทุนการผลิตต่ำ
                  ทั้งแนะนำว่าชาวญี่ปุ่นชอบผ้าย้อมสีธรรมชาติ และจะสามารถจำหน่ายได้จึงจัด  
                  มีการฝึกอบรม
     การย้อมสีธรรมชาติ โดย   มีคณะอาจารย์จาก   ศูนย์ส่งเสริม
                  อุตสาหกรรมภาคที่
  เป็นผู้ฝึกอบรมซึ่งในช่วงนั้นกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
                  ยังไม่มีเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินการและจัดซื้ออุปกรณ์ใน
  การผลิต 
                 
  ปี พ.. 2541 จึงทำเรื่องขอยืมเงินจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น 60,000 บาท 
                 
  โดยชำระคืนปีละ 12,000  บาท จึงทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นและ คุณชิโอโกะ 
                 
  โมโมะเสะ ตั้งชื่อ   ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ว่า 
  ออนซอน
  (Oan Soan)  

                              ต่อมาในปี พ.. 2542 ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิใจก้า (JICA) 
                   เป็นจำนวนเงิน
  50,000บาทสำหรับใช้ในการฝึกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์   
                   จากผ้าย้อมสีธรรมชาติและใช้ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรโดยทำการ
                   แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็น
    กระเป๋า ,เสื้อ ,ผ้าสไบ ,ผ้าคลุมไหล่ และเป็นค่าตอบ
     
                แทนวิทยากรในการฝึกอบรม คุณชิโอโกะ โมโมะเสะ ได้จัดการให้มีการแบ่ง
                   หน้าที่กันในด้านการบัญชี
   การตลาด การประชาสัมพันธ์ และสอนให้รู้จักการ
                   คิดต้นทุน
   กำไร  และกสิกรรมจังหวัดได้ให้จักรเย็บผ้ามา หลัง ทางกลุ่มจัด
                   ซื้อเอง
  2 หลัง   และบริษัทเครือซีเมนต์ไทยได้เข้ามาดู   เห็นโรงทอยังมุงด้วย
                  หญ้าแฝกอยู่ จึงมอบกระเบื้องและปูนในการก่อสร้างโรงทอไหม
   และเมื่อมีการ
                  คัดเลือกก็ถูกส่งเข้าประกวดได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
                  เป็นตำบลนำร่องของจังหวัดอุดรธานีด้วย

   
  ข้อมูลทั่วไป

                     - สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน

                      - ก่อตั้งเมื่อ.. 2539 สมาชิกกลุ่มแรกตั้ง 30 คน ปัจจุบัน 65 คน  
                      ประธานกลุ่ม คือ นางไพร
    สีมาจันทร์   

                     - ที่อยู่ บ้านทุ่งตาลเลียน หมู่ 1 .ตาลเลียน  อ. กุดจับ  จ. อุดรธานี 41250 
                   
    โทรศัพท์ 01-2609401 , (042)251059

                      - อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่อ้อย เลี้ยงสัตว์

                      - อาชีพเสริมทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ แปรรูปผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
                     ทอผ้าสีเคมี
    จักสาน ทำไม้กวาด


                                  
  หน่วยงานที่สนับสนุน
  ( ปี พ.. 2541)
                                      

                                       - องค์การบริหารส่วนตำบล 10,000 บาท

                                       - โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน  10,000 บาท

                                       - สมาชิกระดุมหุ้น 5,000 บาท

                                       - ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิใจก้า  ในการอบรม 50,000 บาท

                                       - เทศบาลตำบลตาลเลียน 15,000 บาท

                                       - กรมส่งเสริมการเกษตร 60,000 บาท

                                      หมายเหตุ  เทศบาลตาลเลียนและกรมส่งเสริมการเกษตรใช้
                                                        เป็นทุนหมุนเวียนและซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต

                                       - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  เป็นเงิน  50,000 บาท  เป็นทุนหมุนเวียนในการผลิต

                                       - องค์การแคร์  จัดฝึกอบรมผ้าย้อมคราม

                                       - มูลนิธิจัดอบรมแปรรูปผลิตซื้อวัสดุอุปกรณ์และจักรอุตสาหกรรม

  ปี พ..  2543

           - องค์การแคร์  ร่วมกับเจโทร  นำศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่

  -          ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม  ภาคที่ ได้ให้ยืมจักรอุตสาหกรรม จำนวน 3 หลัง และจักรแซกริมจำนวน  1 หลัง

  ปี พ..  2545

           - เทศบาลตำบลตาลเลียน  สนับสนุนเป็นเงิน 50,000  บาท

   

  จุดเด่น  ของกลุ่มออนซอน คือ
  - ผ้าที่ทอได้มีคุณภาพดี คือ มีเนื้อแน่นและเนื้อผ้าหนา
  - ย้อมสีจากธรรมชาติ
  - มีการรวมกลุ่มที่เข็มแข็ง

   <<ก่อนหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ต่อไป>>

  [ ข้อมูลทั่วไป] [ หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล] [ผังเมือง] [ทรัพยากร] [สุขภาพชุมชน] [สมุนไพร] [ศิลปวัฒนธรรม] [ท่องเที่ยว]