English version

Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Vitajte na domácej Web stránke Slovenského filozofického združenia!

Deliaca čiara

Slovenské filozofické združenie
Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovensko
Tel. : 07 - 375 683, Fax : 07 - 373 442
E-mail : sfz@klemens.savba.sk
http://klemens.savba.sk/sfz

Deliaca čiara

Zrkadlá našich WWW stránok nájdete aj v týchto krajinách!

Česká republika Slovenská republika Veľká Británia

Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Obsah

História SFZ | Štatút a stanovy SFZ | Zameranie a činnosť SFZ | Prihláška za člena SFZ

Výbor SFZ | Riadni členovia SFZ | Mimoriadni členovia SFZ | Čestni členovia SFZ

Konferencie a prednášky SFZ | Kongresy | Projekty a granty SFZ | Medzinárodná spolupráca

Filozofické pracoviská na Slovensku | Zahraničné filozofické linky

Lexikón slovenských filozofov | Bibliografia k dejinám myslenia na Slovensku | Filit

Slovenské a zahraničné prehľadávače siete

Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

História SFZ

Späť na menu

Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Štatút a stanovy SFZ

    Slovenské filozofické združenie je dobrovoľné občianske združenie pracovníkov v oblasti filozofie, ako i ďalších záujemcov o filozofiu na Slovensku bez ohľadu na ich svetonázorovú, politickú, generačnú či národnú a národnostnú príslušnosť. Pobočky, sekcie a kluby SFZ, ktoré vzniklo v r. 1990, pôsobia na celom území SR. SFZ sa riadi stanovami vedeckých spoločností pri SAV a je členom Medzinárodnej federácie filozofických spoločností (FISP). SFZ má riadnych, mimoriadnych a čestných členov (v súčasnosti 220).

    Poslaním SFZ je vytvárať podmienky pre rozvoj filozofie na Slovensku v kontexte národnej kultúry, podporovať výskumnú prácu, prednáškovú a publikačnú činnosť slovenských filozofov doma i v zahraničí, formovať komunitu slovenských filozofov a napomáhať ich vzájomnej tvorivej komunikácii a kooperácii. Poslaním SFZ je takisto starať sa o prezentáciu, šírenie a propagáciu výsledkov filozofickej tvorby na verejnosti, o príspevok filozofie k našej kultúrnej identite a k utváraniu otvorenej demokratickej spoločnosti, ako aj hľadať nové cesty a možnosti aplikácie filozofických poznatkov a prístupov v širšej spoločenskej i hospodárskej praxi.

    Filozofia na Slovensku sa môže úspešne rozvíjať len v podmienkach prosperujúcej a otvorenej demokratickej spoločnosti, k čomu chce sama prispieť svojím dielom v aktívnej kooperácii so všetkými, ktorí chápu miesto a význam filozofie nielen pre procesy transformácie, ale aj pre celkovú perspektívu našej spoločnosti. Filozofia na Slovensku sa nemôže rozvíjať ani bez udržiavania kontaktov s dianím v zahraničí. Zámerom SFZ je preto zohrávať aktívnejšiu úlohu aj mimo vlastnej filozofickej komunity, smerom k ostatným kultúrnym a iným inštitúciám na Slovensku. K tomu má SFZ pripravené vlastné výskumné, vydavateľské, vzdelávacie a iné projekty, resp. je pripravené podieľať sa na projektoch iných subjektov.

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Zameranie a činnosť SFZ

    Činnosť SFZ sa rozvíja okrem iného v nasledujúcich oblastiach:

1. tradičná prednášková činnosť zahraničných i domácich prednášateľov

2. činnosť pobočiek (Banská Bystrica, Prešov, Trnava - Nitra) klubov a sekcií

  1. Ekofilozofická sekcia - vedie Eva Smolková
  2. Feministická sekcia - vedie Etela Farkašová
  3. Fenomenologická sekcia - vedie Jozef Sivák
  4. Sekcia filozofie mysle - vedie Egon Gál
  5. Sekcia filozofie vedy - vedie Pavel Cmorej
  6. Sekcia praktickej filozofie a etiky - vedie Anna Remišová

3. Vlastné podujatia SFZ :

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Výbor SFZ

ČLENOVIA VÝBORU SFZ ZVOLENÍ NA ROKY 1998 - 2000

Člen výboru SFZ...

Predseda SFZ

PhDr. VIŠŇOVSKÝ Emil, CSc.
Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV
Klemensova č.19
841 01 Bratislava

Člen výboru SFZ...

Podpredseda SFZ

PhDr. SZAPUOVÁ Mariana, CSc.
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Šafárikové námestie č. 6
818 06 Bratislava

Člen výboru SFZ...

Tajomník

PhDr. SMOLKOVÁ Eva, CSc.
Filozofický ústav SAV
Klemensova č. 19
813 64 Bratislava

Člen výboru SFZ...

Hospodár a navyšovateľ fondov

PhDr. LABAŠKO Juraj
J. Poničana 7
súkromný podnikateľ
Lambda plus Bratislava s.r.o

Člen výboru SFZ...

Člen výboru za Bansko-Bystrickú pobočku

Mgr. PALENČÁR Marián, CSc.
Katedra filozofických vied FHV UMB
Tajovského č. 40
974 01 Banská Bystrica

Člen výboru SFZ...

Člen výboru za Prešovskú pobočku

Doc. PhDr. DUPKALA Rudolf, CSc.
Katedra filozofie FiF PU
17 novembra č. 1
080 78 Prešov

Člen výboru SFZ...

Člen výboru za Trnavsko-Nitrianskú pobočku

Mgr. TOLNAIOVÁ Sabina
Katedra filozofie FH TU
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Člen výboru SFZ...

Člen výboru pre spoluprácu s vydavateľstvami, knižnicami a prácu s literatúrou

PhDr. ČARNOGURSKÁ Marína, CSc.
Kabinet orientalistiky SAV
Klemensova č. 19
813 64 Bratislava

Člen výboru SFZ...

Člen výboru pre organizáciu prednášok a vzdelávania

Mgr. FURJELOVÁ Antónia
Filozofický ústav SAV
Klemensova č. 19
813 64 Bratislava

Člen výboru SFZ...

Člen výboru pre spoluprácu s inými vedeckými spoločnosťami

Doc. PhDr. HOHOŠ Ladislav, CSc.
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Šafárikové námestie č. 6
818 06 Bratislava

Člen výboru SFZ...

Člen výboru pre počítačové vybavenie a komunikáciu

Mgr. KRÁKORNÍK Peter
Filozofický ústav SAV
Klemensova č. 19
813 64 Bratislava

Člen výboru SFZ...

Člen výboru pre spoluprácu s redakciami časopisov a médiami

PhDr. RYBÁR Ján, CSc.
Katedra humanistiky M-FF UK
Mlynská dolina F2
842 15 Bratislava

Člen výboru SFZ...

Člen výboru pre praktickú filozofiu

Doc. PhDr. REMIŠOVÁ Anna, CSc.
Katedra humanitných a sociálnych vied EU
Dolnozemská cesta č.1
852 35 Bratislava

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Riadni členovia SFZ

Zatiaľ chýbajú údaje...

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Mimoriadni členovia SFZ

Naši sponzori!
PhDr. Pavol Bernacký
PhDr. Eduard Šebo

Všetkým sponzorom ďakujeme za doterajšiu podporu našich aktivít!

Staňte sa aj Vy našimi mecenášmi! Podporte rozvoj filozofie na Slovensku!

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Čestni členovia SFZ

Zatiaľ chýbajú údaje...

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Konferencie a prednášky SFZ

Cyklus prednášok na rok 1999

Možnosti slovenskej filozofie III.

Január
PhDr. T. Sedová : Na obranu epistemológie
Prednáška sa bude konať vo štvrtok 21.1.1999 v zasadačke FiU SAV na 4.poch., č.d. 94, o 15,00 hod.
Február
Mgr. V. Suvák : Čo je metafyzika? Kam utiecť pred sofistami?
Prednáška sa bude konať vo štvrtok 18.2.1999 v zasadačke FiU SAV na 4.poch., č.d. 94, o 14,00 hod.
Marec
Doc. PhDr. A. Remišová : Čo je aplikovaná etika?
Prednáška sa bude konať vo štvrtok 25.3.1999 v zasadačke FiU SAV na 4.poch., č.d. 94, o 15,00 hod.
Apríl
Mgr. P. Krákorník : Štefan Polakovič - Od kresťanského totalitarizmu k naciológii
Prednáška sa bude konať vo štvrtok 15.4.1999 v zasadačke FiU SAV na 4.poch., č.d. 94, o 15,00 hod.
Máj
Mgr. E. Markovič : Filozofia dekadencie v nemeckej filozofii života a literatúre 19. storočia
Prednáška sa bude konať vo štvrtok 27.5.1999 v zasadačke FiU SAV na 4.poch., č.d. 94, o 15,00 hod.
Jún
Prof. Ing. J. Letz, CSc. : Personálny fenomén postmodernej mnohosti
Prednáška sa bude konať vo štvrtok 17.6.1999 v zasadačke FiU SAV na 4.poch., č.d. 94, o 15,00 hod.
September
PhDr. E. Smolková, CSc. : Ekologický problém ako šanca pre ľudstvo
Prednáška sa bude konať vo štvrtok (termín sa upresní) v zasadačke FiU SAV na 4.poch., č.d. 94, o 15,00 hod.
Október
PhDr. T. Pichler, CSc. : Romantizmus v slovenskom politickom myslení
Prednáška sa bude konať vo štvrtok (termín sa upresní) v zasadačke FiU SAV na 4.poch., č.d. 94, o 15,00 hod.
November
PhDr. E. Višňovský, CSc. : Súčasný neopragmatizmus
Prednáška sa bude konať vo štvrtok (termín sa upresní) v zasadačke FiU SAV na 4.poch., č.d. 94, o 15,00 hod.
December
Doc. PhDr. Z. Kiczková, CSc., Doc. PhDr. E. Farkašová, CSc., PhDr. M. Szapuová, CSc. : Feministické myslenie
Prednáška sa bude konať vo štvrtok (termín sa upresní) v zasadačke FiU SAV na 4.poch., č.d. 94, o 15,00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť na všetkých našich podujatiach!

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Kongresy

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Projekty a granty SFZ

Zatiaľ chýbajú údaje...

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Medzinárodná spolupráca

WORDL

Slovenské filozofické združenie je stálym členom -

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE PHILOSOPHIE
INTERNATIONAL FEDERATION OF PHILOSOPHICAL SOCIETIES

President: IOANNA KUCURADI

Addresses: Ahmet Rasim Sokak 8/4
                      Cankaya, 06550 Ankara
                      TURKEY

Telephone: (0090-312) 442 11 70
Telefax: (0090-312) 441 02 97

                       Hacettepe University
                       Department of Philosophy
                       Beytepe 06532 Ankara
                       TURKEY

Telephone: (0090-312) 235 12 19

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Filozofické pracoviská na Slovensku

* Nenachádza sa Vaša organizácia v našom zozname? Prosíme, pošlite nám e-mail, radi Vaše pracovisko zaradíme! Mimochodom, nechcete si nastaviť našu (SFZ) stránku ako Vašu domácu? Samozrejme, uvítame, ak na Vašich WEB stránkach bude odkaz na túto W3 stránku! Vopred ďakujeme!

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Zahraničné filozofické linky

Azda najlepšie zdroje sprievodcov po filozofii na internete...

Avízované filozofické linky Vydavateľstvá a kníhkupectvo
Philosophy on the Web
From Arno Wouters
Oxford University Press
The Great Britain
Philosophy Sites on the Internet
From Yossi Mamroud
Cambridge University Press
The Great Britain
Philosophy Around the Web
From Peter King
MIT-Press
The United States of America
Philosophy in Cyberspace
From Dey Alexander
Routledge Press
The United States of America
Guide to Philosophy on the Internet
From Peter Suber
Amazon Internet Bookshop
The United States of America
Hippias internetový filozofický prehľadač Petra Subera

Use * for substring searches. Plat* will return entries for Plato, Platonism, Platonic, etc. Two or more search words will return entries containing "Word1" AND "Word2", not the phrase "Word1 Word2".

* Nestačí Vám ponuka kníh a kníhkupectiev? Kliknite sme!

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Lexikón slovenských filozofov

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Bibliografia k dejinám myslenia na Slovensku

Späť na menu
Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Filit  

Úvodná stránka prvej slovenskej filozofickej encyklopédie, ktorá vznikla roku 1990 a odvtedy sa neustále dopĺňa.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S P Š T U V W X Y Z Ž 
OBSAH 

LITERATÚRA 

CHRONOLÓGIA 

REGISTRE 

FILIT 

FILOZOFICKÁ HYPERTEXTOVÁ ENCYKLOPÉDIA 

Autor : Jozef Piaček

Ver. 2.2  (WINDOWS - CE - 1250)

Zoznam kapitol 

Späť na menu 

Deliaca čiara

Znak Slovenského filozofického združenia

Slovenské a zahraničné prehľadávače siete

Katalóg Mám to! Box - SK Zoznam Superzoznam Best - SK Surf Eunet - SK Kompas

HotBot Yahoo Altavista - SK Lycos Metacrawler Excite Netfind Infoseek Galaxy

Späť na menu 

Deliaca čiara

Ak môžete, podporte finančne naše aktivity! Vopred ďakujeme!

Slovenská sporiteľňa, a. s., Obchodná 37, Bratislava, č. ú. 132345 - 019/900

Deliaca čiara

Poznámky a pripomienky k W3 stránke : filokrak@klemens.savba.sk

© Copyright 1997 - 1999, Slovenské filozofické združenie
Stránku vyrobil - Peter Krákorník

Symbol trvalej rekonštrukcie

TOPlist