เรืองอุไร กุศลาสัย > ชีวประวัติ
 
  ชีวประวัติ
  งานหนังสือ
  บทความ
   
เกิด

เกิดวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่ตำบลศิริราช บางกอกน้อย เป็นบุตรีของอำมาตย์ตรีพระสอนถูกระบอบ (เรือง หิญชีรนันทน์)

เรียน

จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง และโรงเรียนเบญมราชาลัย ได้ปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต และอนุปริญญาครูมัธยม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยรับทุนวัฒนธรรมสัมพันธ์จากรัฐบาลอินเดีย ไปศึกษาภาษาสันสกฤติ-ฮินดี และวัฒนธรรมอินเดียโบราณ ที่มหาวิทยาลัยฮินดูพาราณสี

และได้รับประกาศนียบัตรอบรมครูปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งาน

รับราชการเป็นอาจารย์ตลอดอายุขัยการทำงาน โดยเริ่มจากเป็นอาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม (สถาบันราชภัฏจันทรเกษม) และโรงเรียนบพิตรภิมุข

เคยรับตำแหน่งหัวหน้าแผนกอาชีวสงเคราะห์ กรมอาชีวศึกษา ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู หัวหน้าภาคหลักสูตรและวิธีการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

เป็นนักกลอนตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๓๖ ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ปีถัดมาได้รับตำแหน่งปูชนียบุคคลด้านภาษาและวรรณกรรมไทย จากกรมศิลปากร

นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑

ปัจจุบันเป็นกรรมการจัดทำศัพท์วรรณคดีไทย ราชบัณฑิตยสถาน

งานเขียนส่วนใหญ่เป็นงานแปลวรรณกรรมอินเดีย และมีผลงานร่วมกับกรุณา เรืองอุไร ผู้เป็นสามี จำนวนมาก

ครอบครัว

สมรสกับกรุณา กุศลาสัย

 


หน้าแรก
| ปัญญาชนสยาม | หนุ่มสาวดัดจริต | กังวานเกี่ยวข้อง | ข้าวตอกดอกมะเขือ | กลับสู่ด้านบน

เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยความกระตือรือล้นของใครหลายคน(นั้น)
ก้อนหิน และหรือดอกไม้ กรุณาหารือกับนักการ
พยายามปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗