นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ - พึงชมคนที่ควรชม พึงข่มคนที่ควรข่ม
ปัญญาชนสยาม
  ก.ศ.ร. กุหลาบ
  เทียนวรรณ
  นรินทร์(กลึง) ภาษิต
  พระยาอนุมานราชธน
  พระสารประเสริฐ
  ปรีดี พนมยงค์
  กุหลาบ สายประดิษฐ์
  พุทธทาสภิกขุ
  ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  กรุณา กุศลาสัย
  เรืองอุไร กุศลาสัย
  ระพี สาคริก
  ระวี ภาวิไล
  เสน่ห์ จามริก
  สุลักษณ์ ศิวรักษ์
  ประเวศ วะสี
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
  นิธิ เอียวศรีวงศ์
  จิตร ภูมิศักดิ์
  เสกสรรค์ ประเสิรฐกุล
  ธีรยุทธ บุญมี
  พระไพศาล วิสาโล
  อนุช อาภาภิรม
  ชัยอนันต์ สมุทวานิช
  วิทยากร เชียงกูล
  เสม พริ้งพวงแก้ว
  สิปปนนท์ เกตุทัต
  ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
  ธงชัย วินิจจะกูล
  ชัยวัฒน์ คุปตระกุล
  ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  สุพจน์ ด่านตระกูล
  สุรชาติ บำรุงสุข
  ใจ อึ๊งภากรณ์
  ชัชวาล บุญปัน
  สุวินัย ภรณ์วิลัย
 

พุทธทาสภิกขุ
(พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๕๓๖)ปณิธานข้อ ๑ พยายามเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน
ปณิธานข้อ ๒ การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
ปณิธานข้อ ๓ การนำโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยม

>>

หนุ่มสาวดัดจริต
  ชวนอ่าน   ขีดเขียน
  ประวัติศาสตร์เลขศูนย์ - โรเบิร์ต แคปแลน   รักแท้ของมนุษยชาติ - ดร. จารุพรรณ กุลดิลก
  หัวร่อจนตาย - นีล โพสต์แมน   ความเข้าใจเรื่องระบบสื่อสารมวลชน - ดร. วิลาสินี พิพิธกุล
  โลกเกื้อกูล - ลินน์ มาร์กูลิส   ความเข้าใจในการเมือง - ชลนภา อนุกูล
  วัฒนธรรมที่สาม - จอห์น บร็อคแมน   ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช - ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
  ถวัติ ฤทธิเดช ในกระแสการเมืองราษฎร - ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์   จดหมายสามฤดู - ศานติ
  ประวัติศาสตร์เยอรมันศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ - โกโล มันน์   ศาลที่เคารพ - ทนายของผู้ไม่ได้พูด
  ไพร่ฟ้า - ไฮน์ริค มันน์  
  บุ๊ดเดนบรูคส์ - โธมัส มันน์  
  กลองสังกะสี - กึนเทอร์ กรัสส์  
  ขับขาน  
  เหล้าแดง - หนุ่มเมืองชล จอมยุทธรัญจวนใจ(สาว) และปิศาจฯ  
  เสียงพิณยังกังวานอยู่กลางใจ - ปิศาจฯ และ โสภาพรรณวดี  
  เห็นไหมลมพัดดอกไม้ไหว   >>

กังวานเกี่ยวข้อง
  ดิเรก ชัยนาม ที่คนไทยควรรู้จัก โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์
  การอ่านหนังสือ โดย ดิเรก ชัยนาม
  ยิ่งฝ่ายค้านเข้มแข็ง รัฐบาลยิ่งดีขึ้น โดย ประเวศ วะสี
 

 

ข้าวตอกดอกมะเขือ
  ดวงดอกแก้วจะบานหวานหอม โดย แรคำ ประโดยคำ
  อยู่เพื่ออะไร โดย อุชเชนี
  ขอบฟ้าขลิบทอง โดย อุชเชนี
  Treat each human friend by thinking that: by Buddhadasa
  ตามเยี่ยงอย่างแก้วมณีแห่งชีวิต โดย อังคาร กัลยาณพงศ์
 
เกียรติยศแห่งชีวิตมนุษย์ โดย อังคาร กัลยาณพงศ์
 


หน้าแรก
| ปัญญาชนสยาม | หนุ่มสาวดัดจริต | กังวานเกี่ยวข้อง | ข้าวตอกดอกมะเขือ | กลับสู่ด้านบน

เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยความกระตือรือล้นของใครหลายคน(นั้น)
ก้อนหิน และหรือดอกไม้ กรุณาหารือกับนักการ
พยายามปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘