พระสารประเสริฐ
พระสารประเสริฐ > ชีวประวัติ
 
  ชีวประวัติ
  งานหนังสือ
  บทความ
  ในความคิดของคนอื่น
เกิด

เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒

เีีรียน

จบเปรียญ ๗ ประโยค

งาน

โดยเหตุที่เป็นผู้แตกฉานด้านอักษรศาสตร์ ทั้งบาลี สันสกฤต งานที่ทำจึงเกี่ยวข้องกับทางอักษรศาสตร์เป็นหลัก และแต่งหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดีและภาษาศาสตร์ไว้มาก นามปากกาที่ใช้คือ ตรี นาคะประทีป

ชีวิตราชการ รับตำแหน่งเป็นอนุสาศนาจารย์ทหารบก เป็นผู้ช่วยแผนกอภิธานในกรมตำรากระทรวงศึกษาธิการ เป็นปลัดกรมพระอาลักษณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญประำจำกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้ากองศาสนศึกษา กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์วิชาภาษาบาลี ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการชำระปทานุำกรม ของราชบัณฑิตยสถาน

กัลยาณมิตร

มีกัลยาณมิตรอย่างพระยาอนุมานราชธน ซึ่งเป็นทั้งมิตรและผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์บทประพันธ์ ที่ถือได้ว่ามีความงดงามประดับไว้ในวงวรรณกรรมมากมาย ดังเช่น กามนิต หิโตปเทศ ลัทธิของเพื่อน เป็นต้น นามปากกา เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ถือได้ว่าเป็นนามปากกาคู่แฝดที่โด่งดังเป็นอย่างยิ่ง

อัตชีวประวัติ หนังสือ อ่านเสฐียฐโกเศศ-นาคะประทีป
ข้อมูลอื่น

ประวัติตรี นาคะประทีป
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

 


หน้าแรก
| ปัญญาชนสยาม | หนุ่มสาวดัดจริต | กังวานเกี่ยวข้อง | ข้าวตอกดอกมะเขือ | กลับสู่ด้านบน

เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยความกระตือรือล้นของใครหลายคน(นั้น)
ก้อนหิน และหรือดอกไม้ กรุณาหารือกับนักการ
พยายามปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗