เสน่ห์ จามริก > ชีวประวัติ
 
  ชีวประวัติ
  งานหนังสือ
  บทความ
  ปาฐกถา
   
เกิด

เกิดวันที่ ๑๑ กรฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๐

เรียน

จบมัธยมปลายจากโรงเรียนวัดราชบพิธ เข้าเตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑

ได้ไปต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๐๐

งาน

เมื่อจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ก็เข้ารับราชการที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทำอยู่ปีหนึ่ง ก่อนจะย้ายไปที่กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อเรียนจบจากอังกฤษก็กลับมาทำงานอยู่ที่เดิมหนึ่งปี ก่อนจะรับตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๓๐

ได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติในปีพ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗

ปีต่อมาได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน (ปัจจุบันเป็น สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน สสส.)

ในวิชาชีพอาจารย์ ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ เลื่อนเป็นรองอธิการบดีในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ในปีเดียวกัน และภายหลังยังได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาททางด้านการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยหลายด้าน ดังเช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย "พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" ของมูลนิธิฟอร์ด และมูลนิธิเอเชีย ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการของ Council of Trustees, Thailand Development Research Institute. (TDRI) เป็นต้น

หลังจากเกษียณอายุราชการ ก็ได้รับรางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเด่น และทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนอีกหลายแห่ง งานที่ทำล้วนเน้นหนักไปทางด้านชนบท ชุมชนท้องถิ่น สิทธิมนุษยชน ตำแหน่งสำคัญในปัจจุบันคือ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

 


หน้าแรก
| ปัญญาชนสยาม | หนุ่มสาวดัดจริต | กังวานเกี่ยวข้อง | ข้าวตอกดอกมะเขือ | กลับสู่ด้านบน

เว็บไซต์นี้จัดทำด้วยความกระตือรือล้นของใครหลายคน(นั้น)
ก้อนหิน และหรือดอกไม้ กรุณาหารือกับนักการ
พยายามปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗