นายพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ
 
 
 
ประวัตินายพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ

                 นายพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองเชียงใหม่องค์ที่ ๙ และเป็นองค์สุดท้ายนามเดิม เจ้าแก้ว นามสกุล ณ เชียงใหม่ เป็นราชบุตรองค์ที่ ๖ ของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๗ มารดาชื่อ แม่เจ้าเขียว สมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๐๕ ณ คุ้มหลวงนครเชียงใหม่ถึงแก่พิราลัยวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๒ รวมอายุ ๗๗ ปี
เจ้าแก้วนวรัฐ เริ่มข้าราชการเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๒ ในสมัยที่พระบิดาของท่าน คือ เจ้าอินทวิชยานนท์ ได้เป็นเจ้าผู้ครอง นครเชียงใหม่ ต่อมา พ.ศ.๒๔๕๔ ได้รับสถาปนาเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๙

ผลงานที่สำคัญ ได้แก่

๑. พ.ศ.๒๔๒๙ คุมราษฏรจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน ประมาณ ๓๐๐ ครัวเรือน ขึ้นไปตั้งภูมิลำเนาเมืองเชียงแสนซึ่ง เป็นเมืองร้าง
๒. พ.ศ.๒๔๓๓ ปราบกบฏพญาผาบนายแคว้นสันทรายที่ก่อกบฏขึ้น

                ท่านได้เป็นกองสร้างถนนหลายสาย เพื่อเชื่อมการคมนาคมอำเภอรอบนอกกับในเมือง ถนนสายสำคัญที่ท่านมีส่วนร่วม ได้ ถนนสายสันทราย-ดอยสะเก็ด ถนนสายขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งท่านเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เป็นผู้ขุดเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๗
เจ้าแก้วนวรัฐ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงสุด คือ เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ที่ ๙ และยังได้รับพระราชทานยศ พลเรือนเป็นมหาอำมาตย์โท และยศทหารเป็นนายพลตรีราชองค์รักษ์พิเศษ และนายทหารพิเศษประจำกองทัพบก ปี พ.ศ.๒๔๖๒
 
ประวัติดินแดนล้านนา(เชียงใหม่), ครูบาศรีวิชัย, เจ้ากาวิละ, พระราชชายาดารารัศมี, พระศิริมังคลาจารย์, พระนางสามผิว, นายพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, นายไกรศรี, พระบรมพระราชานุสรณ์สามกษัตริย์
1