กลอนสักวา

  กลอนแปด ] กลอนดอกสร้อย ] [ กลอนสักวา ] กลอนหก ] รวมเวบไซต์ร้อยกรองไทย ]

        
        sub18.gif (20579 bytes)
        
 
            อธิบายผังโครงสร้าง
๑) แสดงผังโครงสร้างกลอนสักวา
ความยาว ๑ บท
๒) สักวา ๑ บท มี ๔คำกลอน หรือ ๘ วรรค
๓) สักวา ๑ วรรค นิยมเขียน ๗-๑๐ คำ
๔) เส้นโยงภายในวรรค เรียกว่าสัมผัสใน
     ส่วนเส้นโยงคำท้ายวรรค เรียกว่า
     สัมผัสนอก
๕) กลอนสักวาต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า "สักวา"
      และจบด้วยคำว่า "เอย" เสมอ
๖) ลักษณะบังคับอื่น ๆ เช่น
     
เรื่องเสียงท้ายวรรคการชิงสัมผัส         
      สัมผัสซ้ำ สัมผัสเลือน และสัมผัส
     ทีฆะรัสสะ นั้น คงใช้หลักเกณฑ์
     เดียวกันกับ
  กลอนแปด
๗) กลอนสักวา และกลอนแปด
     บรรทัดสุดท้ายของบท นอกจากสัมผัสคำที่ ๓
     แล้วอาจเลิ่อนไปสัมผัสตรงคำที่ ๕ ก็ได้ (คล้าย
     กลอนบทละคร) โปรดดูตัวอย่างที่ ๒
     คำที่เน้นสีน้ำเงืน


                         

             
              บทกลอนสักวาตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการแต่ง
                                      
                                  

  สำนวนที่ ๑                     สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน
                            ไม่เหมือนแม้นพจมาลย์ที่หวานหอม
                            กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอม
                            อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม
                                    แม้ล้อหลามหยามหยาบมิอาจปลื้ม
                              ดังดูดดื่มบรเพ็ดต้องเข็ดข

                              ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์
    
                         ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย
                                                  

                                                 (ของเก่า) 

สำนวนที่ ๒                       สักวาไหว้ครูที่อยู่ใกล้
                            ผมขอไหว้คุณสมโรจน์โปรดอย่าว่า
                            ไหว้คุณครูประนอมพร้อมวิชา
                            ทั้งคุณครูวาสนาเก่งวรรณคดี
                                     ครูสถิตย์ครูประยูรเกื้อกูลวิทย์
                              ครูมนตรีผู้ประสิทธิ์ทางดีดสี

                              ตัวผมเองก็เป็นครูอยู่หลา
ปี
                              ไหว้ตัวเองหนึ่งทีครานี้เอย
                                                  

                                        (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช)  
            

    
สำนวนที่ ๓                           
                                          
สักวาลากันวันนี้แล้ว
                          จิตใจแป้วหวิวไหวให้วาบหวาม
                           พบเพื่อพรากจากกมลจากคนงาม
                           ขอฝากความคิดถึงสุดซึ้งทรวง
                               ฝากไมตรีจากใจไว้พินิจ
                            ฝากดวงจิตภักดีที่ห่วงหวง

                            ฝากทุกสิ่งทุกอย่างและทั้งปวง
                            ฝากทั้งดวงใจไว้ได้ไหมเอย 

                  
                                                            (วิธันว์  ศรีเมือง)
  

 

                                           (ร้อยกรองไทย)

1