E

ยินดีต้อนรับสู่...เว็ปไซต์ของ...สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี...ด้วยความยินดียิ่ง...!!!
      E-mail : udn@labour.go.th แนะนำสำนักงาน  ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน

       อัตรากำลัง

คุ้มครองแรงงานทั่วไป
มาตรฐานแรงงาน
แรงงานหญิง
แรงงานเด็ก
ความปลอดภัย
แรงงานสัมพันธ์
สวัสดิการแรงงาน
แรงงานกับยาเสพติด
แรงงานกับเอดส์     

เว็ปกรมสวัสดิ
เว็ป
สรจ.นนทบุรี
เว็ป
สรจ.กระบี่

 

     สสค.อุดรธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางและนโยบายในการดำเนินการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และการดำเนินการโครงการกิจกรรมด้านความปลอดภัย โดยนายสหพันธ์  ลาวัณย์วรวงศ์ เป็นประธานในการประชุม

     สสค.อุดรธานี จัดสัมมนาเรื่อง การแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท สุมิตรมิเนอรัล จำกัด อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 โดยนายณัฐกรณ์  ลอยเจริญ นักวิชาการแรงงาน 7ว หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 ดำเนินการและบรรยายเรื่องการแรงงานสัมพันธ์

     สสค.อุดรธานี ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 4 โดยกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 2 นายบุญถม  มูลมาตย์  นักวิชาการแรงงาน 7ว หัวหน้ากลุ่มงาน ดำเนินการและบรรยายเรื่อง การแรงงานสัมพันธ์ ให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานช่างเย็บผ้าอุดรธานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547

     สสค.อุดรธานี ดำเนินการส่งเสริมศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท  น้ำตาลเกษตรผล จำกัด อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2547 โดยกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 มีนายสมใจ  อภิรมณ์  นักวิชาการแรงงาน 7ว หัวหน้ากลุ่มงาน ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว


สสค.อุดรธานี
ดำเนินการโครงการรวมพลังแรงงาน บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยรับบริจาคโลหิตจากนายจ้าง และลูกจ้าง  ณ บริษัท สหะชัยธนะวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 (ข่าว 23 สิงหาคม 2547)
 

สสค.อุดรธานี ดำเนินการโครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา ในภาพผู้บริหารบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด สาขาอุดรธานี พร้อมพนักงานลูกจ้างไปร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

 

มีข้อแนะนำ  ติชม  ส่งข่าว
เชิญติดต่อได้ที่

jaipirom@yahoo.com
หรือ
udn@labour.go.th