กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิชาดนตรีสากล ศ 31201

ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรี
ียน
โดย ครูปิยะ เจริญเวชรักษ์

 

 

1