הור ילא
052-3-631880 ,03-9227233 .לט 49611 הוקת-חתפ 26 א"קיפ 'חר