สวัสดิการของอาสาสมัคร  

   อาสาสมัครจะได้รับสวัสดิการ ดังต่อไปนี้  
1.  เบี้ยเลี้ยงตอบแทนวันละ 200 บาท ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
2.  เสื้อเครื่องแบบอาสาสมัคร 2 ตัว
3.  อาหารสามมื้อระหว่างปฏิบัติงาน
4.  รถบัสรับส่งอาสาสมัครจาก มธ.ศูนย์รังสิต - Impact เมืองทอง
 

5.  ที่พักระหว่างปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2547 ณ ประเทศไทย
  ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ หัวข้อของการประชุม และสัญลักษณ์
  หน่วยงานรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
  เอกสารประกอบการพิจารณาอาสาสมัคร

 

สวัสดิการของอาสาสมัคร  

 

ใบสมัครอาสาสมัคร 

 

กระดานข่าว ( Webboard )
 

www.aids2004.org

  www.aidsthai2004.org

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร การจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 .พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์  02 -613-3951- 2   โทรสาร 02 - 222-1834

E-mail :volunteer@aidsthai2004.org