วิสัยทัศน์ หัวข้อของการประชุม และสัญลักษณ์

 

วิสัยทัศน์

                  คณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์  ได้พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ของการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 คือ      “ The XV International  AIDS Conference links community and science to galvanize the world’s  response  to HIV/AIDS through  increased commitment , leadership and accountability ”

 
 

หัวข้อการประชุม

                    สำหรับหัวข้อ  (Theme)  ของการจัดการประชุมนานาชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15  คือ  “ACCESS  FOR  ALL”       ซึ่งหมายถึง  การเข้าถึงบริการอย่างคลอบคลุมทั้งทางด้านการป้องกันและการดูแลรักษาสำหรับทุกคน

 
 

สัญลักษณ์

           

                 สัญลักษณ์ของการประชุม (Logo)  ในการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15     เป็นภาพช้าง 3 เชือก  ซึ่งมีความหมายถึงชุมนุมหมู่เหล่า    รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวมีเป้าหมายและมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน   ในการสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ทุกภาคส่วนของสังคม    โดยชุมชนมีความเข้มแข็งและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้   นอกจากนี้ สัญลักษณ์ข้างต้นมีความอ่อนช้อย   บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างสมบูรณ์         โดยช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย และลายไทยประดับความสวยงามเป็นตัวแทนแสดงออกถึงการที่ประชาชนไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 

 

 

การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2547 ณ ประเทศไทย
  ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ หัวข้อของการประชุม และสัญลักษณ์
  หน่วยงานรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
  เอกสารประกอบการพิจารณาอาสาสมัคร

 

สวัสดิการของอาสาสมัคร  
             ใบสมัครอาสาสมัคร  

 

กระดานข่าว ( Webboard )
 

www.aids2004.org

  www.aidsthai2004.org

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร การจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 .พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์  02 -613-3951- 2   โทรสาร 02 - 222-1834

E-mail : volunteer@aidsthai2004.org