คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร

  1.เป็นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 6  มีผลการเรียนล่าสุด  ไม่ต่ำกว่า    2.0  
2.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ( ภาษาฝรั่งเศส   เยอรมัน  สเปน   จีน  ญี่ปุ่น  ฯลฯ ) ในระดับดี - ดีมาก  
3.มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา มีความตั้งใจทำงานในฐานะอาสาสมัคร  
4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว  
5.สามารถรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีวินัยและ สามารถอุทิศเวลาให้กับงานอาสาสมัคร  
6.สามารถแสดงออกถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยและสามารถประสานความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ   ศาสนา  และภาษา
  7.มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อปัญหาโรคเอดส์ และตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ปัญหาและต้องการทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์  
การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2547 ณ ประเทศไทย
  ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ หัวข้อของการประชุม และสัญลักษณ์
  หน่วยงานรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
  เอกสารประกอบการพิจารณาอาสาสมัคร

 

สวัสดิการของอาสาสมัคร  
             ใบสมัครอาสาสมัคร  

 

กระดานข่าว ( Webboard )
 

www.aids2004.org

  www.aidsthai2004.org

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร การจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 .พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์  02 -613-3951- 2   โทรสาร 02 - 222-1834

E-mail : volunteer@aidsthai2004.org