เอกสารประกอบการพิจารณาอาสาสมัคร

1.             ใบแสดงผลการศึกษารายวิชาของนักเรียน / นักศึกษา

2.             ประกาศนียบัตร  หรือ วุฒิบัตรที่แสดงว่าความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ

3.             ใบรับรองแพทย์

4.             รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  1 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน

5.             หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน  คณบดี หรืออธิการบดีของสถาบัน

6.             ประกาศนียบัตร  หรือ วุฒิบัตรที่แสดงว่าผู้สมัครเคยเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)

 

การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2547 ณ ประเทศไทย
 
  ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ หัวข้อของการประชุม และสัญลักษณ์
  หน่วยงานรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
  เอกสารประกอบการพิจารณาอาสาสมัคร

 

สวัสดิการของอาสาสมัคร  

 

ใบสมัครอาสาสมัคร 

 

กระดานข่าว ( Webboard )
 

www.aids2004.org

  www.aidsthai2004.org

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร การจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 .พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์  02 -613-3951- 2   โทรสาร 02 - 222-1834

E-mail : volunteer@aidsthai2004.org