หน่วยงานรับผิดชอบ

                         ประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพนั้น  จะมีบทบาทในเรื่องเรื่องของการเตรียมการสำหรับพิธีเปิด-ปิดของการประชุม   การต้อนรับผู้นำประเทศและบุคคลสำคัญจากประเทศต่าง ๆ   การอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตเข้าเมือง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและชุมชน  การศึกษาดูงานในพื้นที่  การจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ  การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์แก่เยาวชน   การจัดสวัสดิการและบริการ   การคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร   การจัดระบบรักษาความปลอดภัย    และการจัดการระบบการเดินทางและคมนาคมขนส่ง 

คณะอนุกรรมการด้านคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร

                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการด้านคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร   โดยมีอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ  ชัยสูตรเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ  รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์  เป็นประธานและผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา      ดร.พงษ์เทพ  วรกิจโภคาทร เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ

     คณะอนุกรรมการด้านคัดเลือกและดูแลอาสาสมัครการจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง ณ  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เพื่อดำเนินการตามแผนงานคัดเลือกและดูแลอาสาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน    ซึ่งจะเปิดรับสมัครอาสาสมัครพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนมกราคม 2547  และดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2547

                       ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและเรียบร้อย    กระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศให้มีการหยุดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในสัปดาห์การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่  15 ระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2547    เพื่อให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการจัดประชุมครั้งนี้  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมของคณะรัฐมนตรี

                       สถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคที่ตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก และอบรมอาสาสมัครในการจัดประชุม มีดังนี้

  1. ภาคเหนือ   ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
    นางอัจฉรา ศรีพลากิจ   กองกิจการนักศึกษา   
    โทรศัพท์ 053 – 943032 , 943037    
  2.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
    นางเนืองนิจ   ณ ลำปาง     งานแนะแนว  
    นางจุฑารัตน์  ธรรมบุตร  
    โทรศัพท์ 044 – 223040-2 , 223118  
  3. ภาคใต้  ได้แก่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
    รศ. ดร.ประณีต  ส่งวัฒนา   
    นางอมรา ศรีสัจจัง งานแนะแนว  
    โทรศัพท์ 074 – 282077 , 282222  
  4.  ส่วนกลางมี 3 แห่ง ได้แก่  
     4.1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
            นางสาวจิตตา  เลาหะราวี    กองกิจการนิสิต  
            โทรศัพท์ 02 – 6641000 # 5351   
            โทรสาร 2584007  
     4.2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  คลองหก  จ. ปทุมธานี  
           นางสุกัญญา  ตันตระบัณฑิตย์     หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา  
           นางกรุณา     จุฑาพันธ์สวัสดิ์      นักวิชาการ  
          โทรศัพท์ 02 – 5493675 , 5775010  
          โทรสาร  02-5493020  
    4.3  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  
           อาจารย์สุรัชนี  เปี่ยมญาติ  
          โทรศัพท์  02 – 2432240#  369  
          โทรสาร 02-2436864           
5. คณะกรรมการด้านชุมชน 
    นางสาวสุทธิดา  มะลิแก้ว    สมาคมประชากรและชุมชน  
    โทรศัพท์ 02 – 6530677     
    โทรสาร  02-6530676  
  6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    ศูนย์ประสานงานด้านคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร  
    นายภาคภูมิ   แสวงคำ                 กองกิจการนักศึกษา  
    นายพิมาน     คุ้มทรัพย์                 กองกิจการนักศึกษา   
    โทรศัพท์  02 -613-3951- 2  
    โทรสาร 02 - 222-1834  
การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2547 ณ ประเทศไทย
  ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ หัวข้อของการประชุม และสัญลักษณ์
  หน่วยงานรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
  เอกสารประกอบการพิจารณาอาสาสมัคร

 

สวัสดิการของอาสาสมัคร  
        ใบสมัครอาสาสมัคร  

 

กระดานข่าว ( Webboard )
 

www.aids2004.org

  www.aidsthai2004.org

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร การจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 .พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์  02 -613-3951- 2   โทรสาร 02 - 222-1834

E-mail : volunteer@aidsthai2004.org