วัดเจดีย์เหลี่ยม
 
 
วัดเจดีย์เหลี่ยม
ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ปรากฏหลักฐานการสร้างเจดีย์ของวัด เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๓๑ เป็นเจดีย์ที่พญามังรายโปรดให้สร้างขึ้นในเวียงกุมกาม ลักษณะของเจดีย์จำลองแบบมาจากเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ หรือกู่กุดของวัดจามเทวีใน จังหวัดลำพูน ซึ่งสร้างมาก่อนเป็นเวลานานแล้ว
เจดีย์ สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์องค์เดิมที่พญามังรายสร้างไว้ ได้มีการบูรณะหลายครั้ง แต่ไม่มีการเปลี่ยนรูปทรงของเจดีย์ คงมีแต่การเปลี่ยนแปลงลวดลายประดับ พระพุทธรูปในจระนำ
พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารศิลปะล้านนา หล่อด้วยสำริด หน้าตักกว้าง ๑๓๕ เซนติเมตร สูงจากฐาน ๑๘๖ เซนติเมตร
วัดเจดีย์เหลี่ยมขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดขอบเขต เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓
 
วัดพระธาตุดอยสุเทพ, วัดพระสิงห์, วัดเจ็ดยอด, วัดสวนดอกวัดเจดีย์หลวง, วัดเจดีย์เหลียม, วัดเชียงมั่น, วัดอุโมงค์
1